405/2006

Given i Helsingfors den 24 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av dikobidragsrätter till den nationella reserven

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik, sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller överföring av dikobidragsrätter (bidragsrätter) som med stöd av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 har fastställts för producenterna, till den nationella reserven som avses i artikel 125 i nämnda förordning.

2 §
Överföring av bidragsrätter till den natio- nella reserven

Systemet med kvoter för dikobidrag upplöstes i Finland den 31 december 2005. De bidragsrätter som producenterna innehar överförs till den nationella reserven för bidragsrätter som jord- och skogsbruksministeriet förvaltar och ansvarar för.

Överföringen utförs av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde driftcentralen för producentens gård ligger eller om producenten har flera produktionsenheter, av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde merparten av verksamheten sker. På Åland överförs bidragsrätterna till den nationella reserven av Ålands länsstyrelse.

3 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i arbetskrafts- och näringscentralens och Ålands länsstyrelsens beslut föreskrivs i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

4 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Helsingfors den 24 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.