391/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 47 § 3 mom.,

ändras 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 4 § 3 mom., 5 § 3 och 4 mom., 7 § 2 och 3 mom., 19 och 44 §, 46 § 3―8 och 10 mom., 46 a § 1 mom., 47 § 1 mom., 48 a och 48 b §, rubriken för 7 kap., 49 a, 65 och 67―69 § samt 137 a § 2 mom.,

av dem 2 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 288/2000, 46 § 3 och 5 mom. och 67 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 85/1999, 46 § 4, 7 och 8 mom. och 48 a § sådana de lyder i sistnämnda lag, 46 § 10 mom. och 46 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 382/2005, 48 b § sådan den lyder i lag 1323/1997, 49 a § sådan den lyder i lag 421/2003, 65 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 85/1999 och i lag 1323/2004 och 137 a § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 288/2000, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 288/2000, nya 4 a- och 4 b-punkter och nya 7―13 punkter, till lagen en ny 6 a §, till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1323/1997, nya 9 a, 15 a och 15 b punkter, till 25 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 44 a §, till 47 a § ett nytt 2 mom., till lagen nya 47 b―47 o och 49 b § samt ett nytt 13 a kap. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Vad som med stöd av denna lag gäller en A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning tillämpas på motsvarande sätt på en EES-tilläggspensionsstiftelse, om inte något annat föreskrivs i 13 a kap.

2 §

I denna lag avses med


4 a) EES-tilläggspensionsstiftelse en pensionsstiftelse enligt 13 a kap. vars syfte är att bevilja enbart frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner,

4 b) utländsk EES-tilläggspensionsanstalt en tilläggspensionsanstalt med avtalsbaserad tilläggspensionsverksamhet, som bedriver verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut och som på behörigt sätt godkänts och registrerats i en annan EES-stat,

5) personer som hör till verksamhetskretsen personer som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande till en arbetsgivare eller hör till dennas ledning och som är försäkrade i en pensionsstiftelse,

6) tjänsteföretag en sammanslutning som för en pensionsstiftelse producerar tjänster som hänför sig till stiftelsens verksamhet,

7) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

8) reglerad marknad en fondbörs som är belägen i en EES-stat och står under tillsyn av myndigheter i en EES-stat, samt något annat system för omsättning som verkar i en EES-stat och som enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter jämställs med en sådan fondbörs,

9) pensionsansvarets bruttobelopp det belopp som pensionsstiftelsen enligt 46 § 1 mom. skall täcka före avdrag av de poster som anges i 3 mom. i nämnda paragraf,

10) skuldförbindelse lånefordringar och andra fordringar som grundar sig på en skuldförbindelse, på skuldförbindelser upplupen ränta samt masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument med undantag av aktier, andelar, derivatkontrakt och sådana förbindelser som har en sämre förmånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser,

11) fastighetssammanslutning en sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att äga tillgångar som avses i 47 e § 1 mom. 1―3 punkten,

12) koncern en koncern enligt lagen om aktiebolag (734/1978), samt

13) borgen proprieborgen som borgensmannen ställt för en skuldförbindelse.


4 §

Pensionsstiftelsen skall dimensionera sin verksamhet så att den kan bedrivas utan upplåning. En B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en B-avdelning får dock vid behov uppta lån enligt vad som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. En A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning får endast tillfälligt uppta kortfristiga krediter för att upprätthålla sin likviditet. En pensionsstiftelse får inte ställa borgen.


5 §

Är arbetsgivaren ett aktiebolag, får de mot vederlag förvärvade aktier en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelning äger i arbetsgivarbolaget uppgå till högst 10 procent av bolagets aktiekapital. En B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en B-avdelning får i aktier som förvärvats på nämnda sätt dock placera högst 10 procent av B-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens B-avdelnings tillgångar. Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § 4 mom. och 143 § får en A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning placera högst 5 procent av A-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelnings tillgångar i arbetsgivarföretaget. Är arbetsgivaren ett företag som hör till en koncern, får en A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning placera högst 10 procent av A-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelnings tillgångar i företag som hör till samma koncern. Det ovan sagda gäller inte sådana lån som en A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning ger till arbetsgivarföretaget och för vilka det ställts en av arbetsgivaren oberoende säkerhet som godkänns som täckning.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl bevilja B-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelser i fråga om B-avdelningar undantag från bestämmelserna i 3 mom.

6 a §

En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning har rätt att för förvaltningen av sina tillgångar använda kapitalförvaltare som är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster på värdepappersområdet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG om livförsäkring. En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning har också rätt att för förvaringen av sina tillgångar använda förvaringsinstitut som är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade i enlighet med rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), rådets direktiv om investeringstjänster på värdepappersområdet eller Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut.

7 §

Arbetsgivaren skall vara antingen en inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en juridisk person vars hemort finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar tillstånd att avvika från detta. En juridisk person har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när den har bildats enligt lagstiftningen i någon stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den har sin stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudkontor i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Arbetsgivaren skall, såvida det inte är fråga om en EES-tilläggspensionsstiftelse, i Finland utöva den verksamhet inom vilken de personer verkar för vilkas pensionsskydd pensionsstiftelsen grundas.


9 §

I pensionsstiftelsens stadgar skall anges


9 a) information om att de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets och deras förmånstagare har rätt till tilläggspension eller annan förmån vid en sådan överlåtelse av rörelse som avses i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001),


15 a) vilken information om annan verksamhet än sin lagstadgade verksamhet som pensionsstiftelsen, på begäran eller på eget initiativ på det sätt som förutsätts i 7 kap. 49 a―49 b §, överlämnar till personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, personer som fått fribrev och pensionstagare samt hur och när denna information överlämnas,

15 b) information om de rättsmedel som i fråga om annan verksamhet än den lagstadgade verksamheten står till buds för dem som hör till verksamhetskretsen, dem som fått fribrev, pensionstagarna samt deras förmånstagare,


19 §

Minst en av styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt ombudsmannen skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar pensionsstiftelsen tillstånd att avvika från detta.

De personer som hör till ledningen skall ha god vandel. De skall ha sådan allmän kännedom om pensionsstiftelseverksamhet som är behövlig med beaktande av arten och omfattningen av pensionsstiftelsens verksamhet eller de skall bland sina anställda ha rådgivare med tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Ledningen skall sköta pensionsstiftelsen med yrkesskicklighet och med beaktande av intressena i fråga om de personer som hör till verksamhetskretsen, de personer som fått fribrev och pensionstagarna.

En person som är omyndig eller som har försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem eller ombudsman.

25 §

Styrelsen skall se till att pensionsstiftelsen med beaktande av arten och omfattningen av pensionsstiftelsens verksamhet har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.

44 §

Grunderna för beräkning av en A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar skall i första hand bestämmas så att man tryggar förmånerna för dem som hör till verksamhetskretsen och dem som fått fribrev samt pensionstagarna. De variabler som används vid beräkningen av pensionsansvaret, såsom antaganden i fråga om dödsfall, invaliditet och lång levnad och ekonomiska antaganden, skall väljas på ett aktsamt sätt. De försäkringsmatematiska metoderna skall förbli desamma från en räkenskapsperiod till en annan, om det inte finns grundad anledning till ändringar.

Ändras grunderna för beräkning av en A-pensionsstiftelses eller AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar med anledning av förändrad lagstiftning, befolkningsstruktur eller ekonomisk situation på så sätt att pensionsansvaret enligt de nya grunderna är större än enligt de gamla grunderna, kan Försäkringsinspektionen bevilja pensionsstiftelsen tillstånd att tillåta ett ansvarsunderskott i enlighet med 43 § 5 mom., som skall täckas i enlighet med 46 § 5 mom. inom en viss tid, dock högst tio år (täckningsunderskott).

En förutsättning för att Försäkringsinspektionen skall bevilja tillstånd är att pensionsstiftelsen gör upp en genomförbar plan för amortering av täckningsunderskottet inom en viss tid, dock högst tio år. Beviljandet av tillståndet och längden på den utsatta tiden skall grunda sig på pensionsstiftelsens bedömning av den genomsnittliga höjning av premienivån som amorteringen av täckningsunderskottet kommer att medföra. Planen skall finnas tillgänglig för personer som hör till verksamhetskretsen, för dem som fått fribrev samt för pensionstagarna.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de grunder som används vid beräkning av pensionsansvaret för A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hur tryggande och aktsamhet skall beaktas i beräkningsgrunderna och om valet av variabler och antaganden som används vid beräkning av pensionsansvaret.

44 a §

Den räntesats som används vid beräkning av A-pensionsstiftelsers och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars pensionsansvar skall väljas på ett aktsamt sätt.

Vid fastställandet av en maximiräntesats i enlighet med 4 mom. skall marknadsavkastningen på långfristiga statsobligationer eller andra långfristiga obligationer med låg kreditrisk beaktas.

Utan hinder av vad som bestäms i 4 mom. kan, på ansökan av pensionsstiftelsen, till räntesats för beräkning av en A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar med Försäkringsinspektionens tillstånd väljas en större räntesats än den maximiräntesats som avses i 4 mom. enligt nivån på avkastningen av de tillgångar som täcker pensionsansvaret genom att den minskas tillräckligt med avseende på säkerheten. I så fall skall också nivån på avkastningen från placeringen av framtida premier beaktas. Avkastningsnivån korrigeras så att den motsvarar avkastningen av framtida placeringar till den del som de placeringar som täcker pensionsansvaret är kortvarigare än pensionsansvaret. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om den ansökan som avses i detta moment.

Social- och hälsovårdsministeriet fastslår genom förordning maximiräntesatsen för beräkning av pensionsansvaret.

46 §

Pensionsstiftelsen skall täcka pensionsansvarets bruttobelopp med sådana tillgångsslag som anges nedan i denna paragraf och som, värderade till gängse värde på sådana grunder som Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för att täcka pensionsansvaret från vilket följande poster först har dragits av:

1) återförsäkrarens andel högst till ett belopp som godkänns av Försäkringsinspektionen,

2) fordringar som baserar sig på regressrätt, samt

3) andra poster som av särskilda skäl får dras av i de fall som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl föreskriva att vissa tillgångar som hör till täckningen skall värderas med avvikelse från deras gängse värde.

Täckningen av pensionsansvaret skall, enligt vad som bestäms i 47 b―47 o §, bestå av

1) masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument,

2) lånefordringar och andra fordringar som baserar sig på skuldförbindelser,

3) aktier och andra andelar med rörlig avkastning,

4) andelar i placeringsfonder och andra därmed jämförbara fondföretag,

5) fastigheter, byggnader och rättigheter i fast egendom, såsom nyttjanderätt och dispositionsrätt, samt arrenderätt på tomt, aktier och andelar i fastighetssammanslutningar; rätt till vattenkraft som utnyttjas av ett vattenkraftverk förutsatt att inteckning har fastställts till säkerhet för rätten att använda vattenkraft, fordringar under byggnadstiden på en sådan fastighetssammanslutning som äger tillgångar som avses i denna punkt och i vilken pensionsstiftelsen har absolut bestämmanderätt,

6) fordringar på arbetsgivare samt andra fordringar på återförsäkrare än den andel för återförsäkraren som nämns i 3 mom. 1 punkten,

7) skattefordringar och andra fordringar på staten och andra offentliga samfund,

8) fordringar vid ansvarsfördelningen enligt 16 § i förordningen om pension för arbetstagare,

9) andra materiella nyttigheter än de tillgångar som avses i punkt 5,

10) pengar och banktillgodohavanden, insättningar i kreditinstitut och andra institut som har rätt att ta emot insättningar,

11) resultatregleringar, såsom upplupna räntor och upplupna hyror och andra inkomstrester samt utgiftsförskott, eller

12) ansvarsunderskott för vilket har det ställts en säkerhet som godkänns som täckning.

Försäkringsinspektionen kan på pensionsstiftelsens ansökan som täckning för pensionsansvarets bruttobelopp godkänna även andra än i 5 mom. nämnda tillgångar och förbindelser, vilka med hänseende till deras kvalitet och säkerhet kan likställas med de tillgångar som avses i 5 mom.

Vad i denna lag föreskrivs om fastigheter och byggnader samt om de rättigheter som avses i 5 mom. 5 punkten tillämpas på sådana tillgångar också när de ägs av en fastighetssammanslutning som har hemort i en EES-stat och som pensionsstiftelsen har bestämmanderätt i, på samma sätt som om tillgångarna ägdes direkt av pensionsstiftelsen. Vad som föreskrivs i detta moment gäller också en fastighetssammanslutning som har hemort i en EES-stat och som pensionsstiftelsen har bestämmanderätten i tillsammans med en annan eller flera andra pensionsstiftelser som hör till samma arbetsgivare eller till arbetsgivare som hör till samma koncern eller som Försäkringsinspektionen på pensionsstiftelsens ansökan jämställer med en sådan fastighetssammanslutning som avses i detta moment.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om lokalisering av de tillgångar och förbindelser som hör till täckningen för pensionsansvaret, begränsning av valutarisken och ordnande av valutarörelsen, användning av derivatavtal som täckning, värdering av säkerheterna samt betydelsen av säkerheter då de förbindelser som säkerheterna hänför sig till beaktas i täckningen. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov också närmare föreskrifter om när ett omsättningssystem som tillämpas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan jämställas med en fondbörs, när en sammanslutning kan jämställas med en fastighetssammanslutning, en depositionsbank eller ett försäkringsbolag, när fondandelar får beaktas i täckningen av bruttobeloppet av pensionsansvaret och när de tillgångar som avses i 47 m § 1 mom. 2 punkten får beaktas i täckningen.


Täckningen av pensionsstiftelsens pensionsansvar skall förtecknas så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare.

46 a §

De övriga medlemsstaterna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) jämställs med en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1) vid tillämpning av 47 b § 1 mom. 1 punkten,

2) vid tillämpning av 47 b § 1 mom. 2 och 3 punkten, 47 c § 1―3 punkten samt 47 d § 1 mom. 1 och 2 punkten.


47 §

En A- och AB-pensionsstiftelse skall täcka sitt pensionsansvar som följer av frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner. Från pensionsansvaret kan härvid avdras den icke-amorterade delen av det täckningsunderskott som avses i 44 § 2 mom.


47 a §

En A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings placeringsplan skall innehålla riktlinjer för placeringspolitiken. Riktlinjerna skall ofördröjligen ses över efter varje väsentlig förändring av placeringspolitiken och minst vart tredje år. Riktlinjerna för placeringspolitiken skall innehålla en redogörelse för metoderna för mätning av placeringsrisker och för riskkontroll och den strategi som A-pensionsstiftelsen och AB-pensionsstiftelsen i fråga om en A-avdelning följt vid fördelningen av sina placerade tillgångar med beaktande av pensionsåtagandenas art och varaktighet.

47 b §

Pensionsansvarets hela bruttobelopp kan täckas med

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en EES-stat, landskapet Åland eller en internationell sammanslutning där åtminstone en av medlemmarna är en EES-stat,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan kommun, samkommun, församling som fungerar som ett offentligt samfund eller något annat sådant med dessa jämställbart regionalt offentligt samfund som är beläget i en EES-stat och som har skatteuppbördsrätt eller vars medlemmar har skatteuppbördsrätt,

3) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan depositionsbank eller ett sådant försäkringsbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat, eller en annan sammanslutning som Försäkringsinspektionen jämställer med en sådan depositionsbank eller ett sådant försäkringsbolag som avses ovan,

4) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i tillgångsslag enligt denna paragraf och vilka grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat och har hemort i en EES-stat,

5) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de tillgångsslag som avses i denna paragraf, och

6) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser eller fondandelar som avses i 1―5 punkten.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 4 och 5 punkten till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp.

47 c §

Högst 50 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får bestå av

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett annat kreditinstitut under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat än en sådan depositionsbank som avses i 47 b § 1 mom. 3 punkten eller en annan sammanslutning som med stöd av samma punkt jämställs med en sådan depositionsbank,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är en sammanslutning som har hemort i en EES-stat och vars aktier eller andelar omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat,

3) skuldförbindelser som omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat och i vilka gäldenären är en annan sammanslutning än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten eller i 47 b § 1 mom. 1―3 punkten, och

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som avses i 1―3 punkten.

47 d §

Högst 50 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får bestå av

1) aktier och andelar i sådana sammanslutningar som har hemort i en EES-stat och vilkas aktier eller andelar omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat, dock inte aktier och andelar i fastighetssammanslutningar,

2) förbindelser som emitterats av i 1 punkten avsedda sammanslutningar och som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser,

3) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i tillgångsslag enligt 47 b eller 47 c § eller enligt denna paragraf och vilka grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat och har hemort i en EES-stat,

4) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de tillgångsslag som avses i 47 b eller 47 c § eller i denna paragraf, och

5) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av aktier, andelar, förbindelser eller fondandelar som avses i 1―4 punkten.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 3 och 4 punkten till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp.

47 e §

Högst 40 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får bestå av

1) fastigheter och byggnader i en EES-stat,

2) sådana rättigheter i fast egendom eller vattenkraft i en EES-stat som avses i 46 § 5 mom. 5 punkten,

3) aktier och andelar i fastighetssammanslutningar med hemort i en EES-stat, och

4) skuldförbindelser av och fordringar under byggnadstiden på en sådan fastighetssammanslutning som avses i 3 punkten och i vilken pensionsstiftelsen har bestämmanderätt.

Tillsammans med tillgångsslag som nämns i 1 mom. får sammanlagt högst 70 procent av pensionsansvarets bruttobelopp täckas med sådana skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av inteckning i tillgångsslag som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten eller av aktier eller andelar som avses i 1 mom. 3 punkten.

47 f §

Högst 25 procent av pensionsansvarets bruttobelopp får täckas med tillgångar och förbindelser som är placerade i ett enskilt objekt, om det är fråga om placering i

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett offentligt samfund som avses i 47 b § 1 mom. 2 punkten eller ett kreditinstitut som avses i 47 c § 1 punkten, eller

2) en placeringsfond som avses i 47 b § 1 mom. 4 och 5 punkten eller 47 d § 1 mom. 3 och 4 punkten eller ett därmed jämställbart fondföretag.

Med skuldförbindelserna enligt 1 mom. 1 punkten jämställs skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av nämnda skuldförbindelser.

Om en i 1 mom. avsedd sammanslutnings aktier eller andelar noteras på en reglerad marknad, skall man vid tillämpning av maximigränsen också sammanräkna aktierna och andelarna i sammanslutningen och de förbindelser som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser.

47 g §

Högst 15 procent av pensionsansvarets bruttobelopp får täckas med tillgångar och förbindelser som är placerade i ett enskilt objekt, om det är fråga om placering i

1) en fastighet, byggnad, rättighet eller fastighetssammanslutning som avses i 47 e § 1 mom. 1―3 punkten,

2) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av en inteckning i ett objekt enligt 1 punkten eller av aktier och andelar i samma fastighetssammanslutning, eller

3) skuldförbindelser av och fordringar under byggnadstiden på en fastighetssammanslutning som avses i 47 e § 1 mom. 3 punkten och i vilken pensionsstiftelsen har bestämmanderätt.

Om en fastighet eller byggnad, ett objekt för en rättighet som avses i 1 mom. 1 punkten eller ett objekt för en inteckning som fastställts till säkerhet för en skuldförbindelse är en och samma placering eller om de befinner sig så nära varandra att de kan betraktas som en enda placering, skall alla placeringar enligt 1 mom. som hänför sig till detta objekt sammanräknas vid tillämpning av den maximigräns som anges i momentet.

47 h §

Högst 5 procent av pensionsansvarets bruttobelopp får täckas med tillgångar och förbindelser som är placerade i ett enskilt objekt i aktier och andelar i en och samma sammanslutning som avses i 47 d § 1 mom. 1 och 2 punkten och i sådana förbindelser som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser.

Tillsammans med de tillgångsslag som avses i 1 mom. får sammanlagt högst en andel av täckningen som motsvarar 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp utgöras av

1) skuldförbindelser i en och samma sammanslutning vilka saknar säkerhet eller för vilka säkerheten utgörs av tillgångar enligt 1 mom., och

2) skuldförbindelser som ingåtts av andra gäldenärer och för vilka säkerheten utgörs av en och samma sammanslutnings tillgångar enligt 1 mom. eller 1 punkten.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. får av de tillgångar och förbindelser som utgör täckningen sammanlagt högst 10 procent vara placerade i sådana skuldförbindelser i en och samma sammanslutning som avses i 47 c § 3 punkten.

47 i §

Av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får en andel som motsvarar högst 25 procent av bruttobeloppet vara placerade i sådana tillgångar enligt 47 b―47 e § vilkas värde huvudsakligen grundar sig på arbetsgivarens verksamhet. Högst 15 procent av pensionsansvarets bruttobelopp får dock därvid vara placerade i ett objekt som utgör en funktionell helhet.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från bestämmelserna i 1 mom.

47 j §

Vid tillämpningen av maximigränserna enligt 47 c, 47 d, 47 f, 47 h och 47 i § skall också de placeringar sammanräknas som riktar eller hänför sig till en annan sammanslutning som hör till samma koncern som sammanslutningen i fråga.

47 k §

Högst 20 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får vara denominerade i en annan valuta än euro eller vara tillgångar och förbindelser som inte är fullständigt skyddade mot valutakursförändringar.

47 l §

Bestämmelserna i 47 b―47 j § om täckandet av lagstadgat pensionsansvar tillämpas vid täckandet av 75 procent av en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar enligt 47 § 2 mom.

47 m §

En annan del av täckningen än den del av täckningen för en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar som avses i 47 § 2 mom. tredje meningen får förutom vad som föreskrivs om lagstadgad verksamhet i 47 b―47 j § utgöras av

1) skuldförbindelser i vilka arbetsgivaren är gäldenär och för vilka det inte har ställts säkerhet som är oberoende av arbetsgivaren enligt 47 b―47 e § samt arbetsgivarens aktier och andelar som noterats på en reglerad marknad i en EES-stat till sammanlagt högst 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp, och

2) andra tillgångar och förbindelser.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de förutsättningar och begränsningar enligt vilka sådana tillgångar som avses i 1 mom. 2 punkten får upptas till täckning.

47 n §

Högst 30 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvars bruttobelopp får vara denominerade i en annan valuta än euro eller vara sådana tillgångar och förbindelser som inte är fullständigt skyddade mot valutakursförändringar.

47 o §

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en pensionsstiftelse för viss tid bevilja tillstånd att överskrida den maximigräns som föreskrivs i 47 c―47 h och 47 m §.

48 a §

Med en B-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses B-avdelnings verksamhetskapital avses det belopp med vilket tillgångarna för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och andra därmed jämförbara förbindelser och säkerheter överskrider de skulder och andra därmed jämförbara förbindelser som uppkommer i denna försäkringsverksamhet, på det sätt som föreskrivs i 2―10 mom. och närmare bestäms med stöd av 10 mom. Vid beräkningen av pensionsansvaret beaktas inte det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten.

Till en pensionsstiftelses verksamhetskapital hänförs följande poster:

1) eget kapital som bildats av överskott för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

2) de reserver som avses i 5 kap. 15 § i bokföringslagen (1336/1997),

3) det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten,

4) skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärdena i balansräkningen om den är positiv, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär och den inte används som säkerhet enligt 48 §,

5) borgensförbindelser och säkerheter som enligt 47 b―47 k § kan godkännas som täckning för pensionsansvar i samband med skuldförbindelser som innehas av pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare,

6) av arbetsgivaren ställd säkerhet till den del den överskrider minimibeloppet enligt 48 §,

7) på ansökan av pensionsstiftelsen och med Försäkringsinspektionens samtycke högst fem procent av arbetsgivarens lönesumma som utgör grund för den årspremie som motsvarar de grunder som ministeriet fastställt med stöd av 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare,

8) på ansökan av pensionsstiftelsen och med Försäkringsinspektionens samtycke övriga poster som kan jämställas med de poster som nämns i 1―7 punkten.

I en AB-pensionsstiftelse kan de poster som avses i 1 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten hänföras till verksamhetskapitalet till den del de enligt pensionsstiftelsens bokföring hör till B-avdelningen eller ingår i B-avdelningens tillgångar.

Från verksamhetskapitalet avdras

1) förlusten för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

2) skillnaden mellan bokföringsvärdena i balansräkningen och tillgångarnas gängse värden, om den är positiv, samt

3) alla med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten skall anses sannolik.

I en AB-pensionsstiftelse avdras de i 1 mom. uppräknade posterna från verksamhetskapitalet till den del de enligt pensionsstiftelsens bokföring ingår i balansräkningen för B-avdelningen eller hör till B-avdelningens förpliktelser.

Det belopp som motsvarar minimibeloppet av verksamhetskapitalet skall utgöras av de poster som avses i 2 mom. 1―3 punkten minskade med de poster som avses i 4 mom.

Av verksamhetskapitalet skall ett belopp som motsvarar den solvensgräns som avses i 48 b § 1 mom. bestå av de poster som avses i 2 mom. 1―6 punkten i denna paragraf. Av de borgensförbindelser och säkerheter som avses i 2 mom. 5 och 6 punkten får dock endast de borgensförbindelser räknas till godo som ingåtts av sammanslutningar som anges i 47 b §.

Av verksamhetskapitalet får andra i 2 mom. uppräknade poster utgöra ett belopp som är högst hälften av skillnaden mellan verksamhetskapitalet och solvensgränsen.

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning bestämma att skuldförbindelser som avses i 2 mom. 4 punkten och 4 mom. 2 punkten och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument i en pensionsstiftelses verksamhetskapital kan värderas med avvikelse från deras gängse värde.

Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de poster som skall hänföras till och de som skall dras av från verksamhetskapitalet.

48 b §

Solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare fastställs så att den riskteoretiskt motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av fördelningen av placeringarna mellan olika tillgångsslag. Närmare bestämmelser om uträkningen av solvensgränsen och om de poster som skall hänföras till denna utfärdas genom förordning av statsrådet.

Minimibeloppet av verksamhetskapitalet är en tredjedel av solvensgränsen, dock minst en procent av pensionsstiftelsens pensionsansvar enligt 43 § 2 mom. 1―3 punkten. Bestämmelser om poster som skall hänföras till minimibeloppet finns i 48 a § 6 mom.

7 kap.

Informationsbestämmelser, utbetalning av förmån och begränsning av pensionsstiftelsens ansvar

49 a §

En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning skall för kännedom tillställa de personer som hör till dess verksamhetskrets och de personer som fått fribrev samt vid behov deras företrädare pensionsstiftelsens stadgar, som skall ange omfattningen av deras pensionsrätt, förutsättningarna och valmöjligheterna i anslutning till erhållandet av förmånerna samt inom skälig tid väsentlig information om ändringar av reglerna för pensionssystemet.

En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning skall varje år ge de personer som hör till verksamhetskretsen och de personer som fått fribrev en redogörelse för pensionsstiftelsens finansiella ställning.

Varje pensionstagare skall, vid pensionsavgång eller när andra förmåner skall betalas ut, få utförlig information om de pensionsförmåner och andra förmåner som pensionstagaren har rätt till. Vidare skall varje pensionstagare och vid behov hans eller hennes företrädare inom skälig tid få information om väsentliga ändringar av reglerna för pensionssystemet.

49 b §

De personer som hör till verksamhetskretsen, de personer som fått fribrev och pensionstagarna samt vid behov deras företrädare skall på begäran få

1) bokslut och årsredovisning och, om pensionsstiftelsen ansvarar för fler än ett pensionssystem, bokslutet och årsredovisningen för vart och ett av pensionssystemen,

2) riktlinjerna för placeringspolitiken.

De personer som hör till verksamhetskretsen och de personer som fått fribrev skall på begäran få utförlig information om

1) målnivån för pensionsförmånerna,

2) förmånernas nivå när försäkringsförhållandet upphör, och

3) de regler som gäller för överföringen av pensionsrättigheter till en annan pensionsanstalt när försäkringsförhållandet upphör till följd av att anställningsförhållandet upphör.

De personer tillhörande verksamhetskretsen som omfattas av en rörelseöverlåtelse skall på begäran få utförlig information om beloppet av den intjänade pensionsförmånen, överföringen av förmånerna och sina rättigheter vid överlåtelsen.

65 §

En pensionsstiftelse skall varje år inom fem månader från räkenskapsperiodens slut eller vid en senare tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer till inspektionen överlämna bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisorernas utlåtande och en statistikberättelse enligt ett fastställt formulär.

Pensionsstiftelsen skall inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra upplysningar om sin verksamhet än de som avses i 1 mom., om de är nödvändiga för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag.

Pensionsstiftelsen och företag eller anstalter till vilka pensionsstiftelsen överlåtit funktioner skall på begäran lämna Försäkringsinspektionen information om sådana omständigheter mellan pensionsstiftelsen och företaget eller anstalten som påverkar pensionsstiftelsens finansiella ställning eller som är centrala med tanke på en effektiv tillsyn.

Pensionsstiftelsen skall också tillställa pensionsskyddscentralen de handlingar och uppgifter som avses i 1 och 2 mom., om social- och hälsovårdsministeriet har överfört tillsynsuppgifter på centralen.

67 §

Om en pensionsstiftelse inte följer lag, sina stadgar eller de förordningar eller föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen meddelat med stöd av denna lag, skall Försäkringsinspektionen uppmana pensionsstiftelsen att rätta till saken inom en viss tid.

Försäkringsinspektionen har rätt att förbjuda verkställigheten av beslut som styrelsen eller något annat förvaltningsorgan har fattat i den sak som avses i 1 mom. Har beslutet redan verkställts kan Försäkringsinspektionen förplikta pensionsstiftelsen att vidta åtgärder för att få en rättelse till stånd.

Försäkringsinspektionen kan förena en uppmaning eller ett förbud som nämns i denna paragraf med vite. Ändring i ett beslut om föreläggande av vite får inte sökas genom besvär. Vitet döms ut av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Om en uppmaning eller ett förbud enligt denna paragraf inte iakttas, kan Försäkringsinspektionen bestämma att pensionsstiftelsens verksamhet delvis skall upphöra eller att stiftelsen skall upplösas. När pensionsstiftelsen upplöses skall 10 kap. iakttas i tillämpliga delar.

68 §

Sköter pensionsstiftelsens styrelse inte sina åligganden, kan Försäkringsinspektionen förordna en eller flera sysslomän att handha pensionsstiftelsens angelägenheter till dess styrelsen på nytt börjar sköta sina åligganden.

Till sysslomännen skall av pensionsstiftelsens tillgångar betalas ett av Försäkringsinspektionen godkänt arvode samt kostnadsersättning. Om pensionsstiftelsens tillgångar inte räcker för betalning av arvodet och ersättningen, skall den bristande delen betalas av de tillgångar som uppbärs hos pensionsstiftelser som ersättning för kostnaderna för försäkringsinspektion.

69 §

Anser Försäkringsinspektionen att en pensionsstiftelse är eller håller på att råka i ett sådant tillstånd att den bör upplösas, kan Försäkringsinspektionen förbjuda pensionsstiftelsen att överlåta eller pantsätta pensionsstiftelsens egendom.

Försäkringsinspektionen kan i situationer enligt 1 mom. förbjuda användningen av en A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings tillgångar när de innehas av sådana kapitalförvaltare eller förvaringsinstitut som avses i 6 a §.

13 a kap.

Gränsöverskridande verksamhet

125 a §

Bestämmelserna i 125 b―125 j § i detta kapitel gäller för tilläggspensionsverksamhet som bedrivs av en EES-tilläggspensionsstiftelse i en annan EES-stat än Finland.

En utländsk EES-tilläggspensionsanstalt har rätt att bedriva tilläggspensionsverksamhet i Finland enligt vad som föreskrivs i 157 a § 2 mom. i lagen om försäkringskassor.

125 b §

En EES-tilläggspensionsstiftelse som har för avsikt att förvalta frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner för företag som är etablerade inom andra EES-staters territorium skall ansöka om tillstånd hos Försäkringsinspektionen innan verksamheten inleds.

EES-tilläggspensionsstiftelsen skall lämna Försäkringsinspektionen följande uppgifter i anslutning till ansökan om tillstånd:

1) namnet på det företag vars tilläggspensionssystem EES-tilläggspensionsstiftelsen skall förvalta,

2) den EES-stat vars social- och arbetsrätt gällande avtalsbaserade tilläggspensioner tillämpas på förhållandet mellan ett företag som avses i 1 punkten och de försäkrade, samt

3) en utredning om huvuddragen i det pensionssystem som EES-tilläggspensionsstiftelsen skall förvalta åt företaget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas i anslutning till ansökan om tillstånd.

125 c §

Har Försäkringsinspektionen inte skäl att betvivla att EES-tilläggspensionsstiftelsens administrativa uppbyggnad eller finansiella ställning eller dess lednings vandel och yrkesmässiga kvalifikationer eller erfarenhet inte är förenliga med den föreslagna tilläggspensionsverksamheten, skall Försäkringsinspektionen inom tre månader från mottagandet av alla de uppgifter som avses i 125 b § 2 mom. vidarebefordra dessa till de behöriga myndigheterna i den stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten och underrätta EES-tilläggspensionsstiftelsen om detta.

125 d §

Försäkringsinspektionen skall underrätta EES-tilläggspensionsstiftelsen om de social- och arbetsrättsliga krav på avtalsbaserade tilläggspensioner och de investeringsbestämmelser enligt vilka ett tilläggspensionssystem för ett företag som är etablerat i en annan EES-stat skall förvaltas. Försäkringsinspektionen skall dessutom underrätta EES-tilläggspensionsstiftelsen om de informationsbestämmelser som skall tillämpas i fråga om de personer som hör till verksamhetskretsen eller har fått fribrev i en sådan stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten.

En EES-tilläggspensionsstiftelse som bedriver verksamhet i Finland kan börja förvalta tilläggspensionssystem för ett företag som är etablerat i en annan EES-stat, när den har mottagit Försäkringsinspektionens underrättelse om de villkor som avses i 1 mom., dock senast två månader efter det att den behöriga myndigheten i den stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten mottagit de i 125 c § avsedda uppgifterna av Försäkringsinspektionen.

Innan EES-tilläggspensionsstiftelsen inleder verksamheten skall Försäkringsinspektionen anteckna stiftelsen i registret över pensionsstiftelser. I registret skall dessutom nämnas de EES-stater där stiftelsen bedriver verksamhet.

125 e §

En EES-tilläggspensionsstiftelse skall i sin gränsöverskridande verksamhet följa social- och arbetsrätten i den stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten. Dessutom skall en EES-tilläggspensionsstiftelse när de behöriga myndigheterna i en i 125 b § 2 mom. 2 punkten avsedd stat kräver det tillämpa de investeringsbestämmelser som skall följas i staten i fråga när det gäller de tillgångar som motsvarar den verksamhet som bedrivs i den staten. Stiftelsen skall också följa den statens informationsbestämmelser när det gäller de personer inom verksamhetskretsen eller med fribrev som omfattas av det pensionssystem som EES-tilläggspensionsstiftelsen förvaltar i den staten.

Försäkringsinspektionen skall underrätta EES-tilläggspensionsstiftelsen om väsentliga ändringar av de bestämmelser som avses i 1 mom., om de kan påverka förvaltningen av tilläggspensionssystemet för ett företag som är etablerat i en annan EES-stat.

125 f §

En A-pensionsstiftelse kan omvandlas till en EES-tilläggspensionsstiftelse. I fråga om ansökningen och inledandet av gränsöverskridande verksamhet tillämpas 125 b―125 d §.

125 g §

En EES-tilläggspensionsstiftelse skall helt täcka det pensionsansvar som hänför sig till tilläggspensionsverksamhet som den bedriver i andra EES-stater än Finland.

125 h §

En EES-tilläggspensionsstiftelse skall hålla de tillgångar och eventuella skulder samt intäkter och kostnader som hänför sig till gränsöverskridande verksamhet åtskilda från motsvarande poster som hänför sig till verksamhet som stiftelsen bedriver i Finland.

Om en EES-tilläggspensionsstiftelse förvaltar tilläggspensionssystem i flera medlemsstater, skall den hålla tillgångar som hänför sig till tilläggspensionssystem som förvaltas i olika EES-stater åtskilda, om de nationella investeringsreglerna i en här avsedd stat kräver det.

125 i §

Stadgarna för en EES-tilläggspensionsstiftelse skall ange de EES-stater i vilka EES-tilläggspensionsstiftelsen bedriver verksamhet.

I stadgarna för en EES-tilläggspensionsstiftelse skall dessutom nämnas hur tillgångarna i stiftelsen skall fördelas före en skiftning av tillgångarna i enlighet med 88 § 3 mom. mellan den försäkringsverksamhet som hänför sig till gränsöverskridande verksamhet och den övriga försäkringsverksamheten.

125 j §

Försäkringsinspektionen kan begränsa verksamheten i en EES-tilläggspensionsstiftelse som bedriver verksamhet i Finland eller förbjuda den helt, om stiftelsen i sin gränsöverskridande verksamhet inte följer social- och arbetsrätten i den stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten.

137 a §

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 4 § 3 mom., 6 § 6 mom., 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 2 mom., 41 § 1 mom. 3 punkten, 41 a § 1, 2, 4 och 5 mom., 41 b § 3 mom., 42 §, 43 § 2 och 3 mom., 45 § 4―6 mom., 46 § 1 mom., 3 mom. 3 punkten och 4 mom., 48 § 1 och 7 mom., 48 a § 9 mom., 48 c § 2 och 5 mom., 55 § 3 mom., 64 §, 65 § 2 och 4 mom., 67 § 1 mom., 88 § 5 och 6 mom., 100 a § 2 mom., 109 och 110 §, 120 § 4 mom., 122 §, 132 § 2 mom., 132 b §, 132 c § 1 mom. 4 punkten och 3 mom., 134 §, 135 § 2 mom. och 147 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

Utan hinder av 4 § 3 mom. får pensionsstiftelser hålla de lån som upptagits före denna lags ikraftträdande i kraft i enlighet med de överenskomna lånevillkoren.

Utan hinder av 5 § 3 mom. får A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelser i fråga om A-avdelningar fram till den 23 september 2010 behålla investeringar som när denna lag träder i kraft gjorts i ett arbetsgivarföretag. På nya lån som efter denna lags ikraftträdande ges ett arbetsgivarföretag och på ändringar i sådana lån som före ikraftträdandet givits ett arbetsgivarföretag tillämpas bestämmelserna i 5 § 3 mom. Det här momentet tillämpas dock inte på EES-tilläggspensionsstiftelsers gränsöverskridande verksamhet.

Sådant samtycke i fråga om täckande av pensionsansvar som Försäkringsinspektionen gett före denna lags ikraftträdande med stöd av det genom denna lag upphävda 47 § 3 mom. förblir i kraft sådant detta samtycke lyder när denna lag träder i kraft.

Om de i 47 c―47 i och 47 m § avsedda tillgångar och förbindelser som utgör täckning för bruttobeloppet av en pensionsstiftelses pensionsansvar när denna lag träder i kraft överskrider de maximigränser som föreskrivs i nämnda paragrafer, skall pensionsstiftelsen före utgången av 2005 undanröja överskridningen. Beloppet av dessa tillgångar och förbindelser får inte öka eller deras relativa andel av alla de tillgångar och förbindelser som utgör täckningen stiga under den tid då maximigränsen överskrids. Om beloppet av tillgångarna och förbindelserna har minskat, men fortfarande överskrider den föreskrivna maximigränsen, får beloppet av tillgångarna och förbindelserna inte längre stiga från detta minskade belopp.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 23 december 1998 om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar (1137/ 1998) och förordningen av den 30 december 1997 om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1326/1997) jämte ändringar.

RP 156/2005
EkUB 3/2006
RSv 34/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (32003L0041); EGT N:o L 235, 23.9.2003 s. 10

Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.