382/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 12 maj 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 39 § och bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 39 § samt punkterna 15, 19 och 31 i del I i bilaga 1,

av dem 39 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1100/2004 samt punkterna 19 och 31 i del I i bilaga 1 sådana de lyder i förordning 575/2003, som följer:

39 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som för första gången i Finland godkänts för trafik innan denna förordning trädde i kraft får användas i trafik, om de överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft eller med senare bestämmelser.

3. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som år 1993 eller senare för första gången tagits eller skall tas i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla de krav som

a) gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

b) i enlighet med tabellerna i bilagorna tillämpas den dag då fordonet tas i bruk.

4. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som före 1993 för första gången tagits i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla

a) de krav som gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste sådana E-reglementen eller specialdirektiv som en stat som anslutit sig till Genèveöverenskommelsen eller en EES-stat fick tillämpa vid tidpunkten för fordonets ibruktagande; avgasutsläppen och bilbältenas fästpunkter i baksätet i fordon i kategori M1 och N1 skall dock uppfylla de krav som gäller fordon som för första gången tas i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) andra än i punkt a eller b avsedda nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i punkt a eller b.

5. Med avvikelse från bestämmelserna i 2―4 mom. skall sådan skyddsanordning för barn som används i trafik den 10 maj 2008 eller senare vara typgodkänd i enlighet med E-reglementet nr 44/03 eller kommissionens direktiv 2000/3/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon eller i enlighet med en senare version eller ändring av nämnda E-reglemente eller direktiv.

6. Om konstruktion eller utrustning hos ett fordon ändras efter att denna förordning trätt i kraft skall det ändrade fordonet uppfylla de krav som gällde vid tidpunkten för fordonets ibruktagande eller senare krav. Sätena i det ändrade fordonet skall dock uppfylla kraven i 21―24 §.

7. Kravet enligt 16 § på användning av hastighetsbegränsare tillämpas:

a) på fordon i kategori M3 med en maximal massa på högst 10,0 ton och på fordon i kategorierna N2 och M2, vilka tas i bruk den 1 januari 2005 eller därefter,

b) mellan den 1 januari och den 31 december 2005 på fordon i kategori M2, vilka tas i bruk enbart för användning i nationell trafik samt på fordon i kategori N2, vilka tas i bruk under den nämnda tidsperioden enbart för användning i nationell trafik och har en maximal massa på högst 7,5 ton, från den 1 januari 2006,

c) på fordon som tas i bruk mellan den 1 oktober 2001 och den 1 januari 2005 och som uppfyller de gränsvärden för utsläpp som föreskrivs i rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon, vilket direktiv avses i del I punkt 41 i bilaga 1, sådana dessa gränsvärden lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2001/27/EG, från och med den 1 januari 2006 om fordonet används i internationell trafik och från och med den 1 januari 2007 om fordonet används enbart i nationell trafik.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Helsingfors den 12 maj 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överingenjör
Jussi Salminen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.