377/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om gårdsspecifik tilläggsdel för sockerbeta år 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 273/2003, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om förfarandet år 2006 vid ansökan om den gårdsspecifika tilläggsdel som inrättas på basis av grundleveransrättigheten för sockerbeta. I förordningen bestäms dessutom om överföring av gårdsspecifikt referensbelopp samt om ansökan om tilldelning ur reserven i fråga om tilläggsdel för sockerbeta.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

2) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

3) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

4) grundleveransrättighet den rättighet att producera A- och B-kvotsocker som fastställts för varje jordbrukare för regleringsåret,

5) kvotsocker socker som producerats inom ramen för sockerkvoten,

6) referensbelopp ett referensbelopp enligt artikel 37 i rådets förordning om gårdsstöd,

7) tilläggsdel en gårdsspecifik tilläggsdel för sockerbeta som inrättas på grundval av sockermängden i gällande grundleveransrättighet under regleringsåret 2005/2006,

8) den nationella reserven en reserv enligt artikel 42 i rådets förordning om gårdsstöd,

9) stödrättighet i enlighet med blandmodellen ett hektarspecifikt referensbelopp enligt det system med samlat gårdsstöd som fastställs för jordbrukare på grundval av systemet med samlat gårdsstöd,

10) sökande en jordbrukare som definieras i artikel 2 punkt a i rådets förordning om gårdsstöd och som ansöker om stöd.

3 §
Ansökan om gårdsspecifik tilläggsdel för sockerbeta och ansökan om tilldelning ur den nationella reserven

Tilläggsdel för sockerbeta söks med blankett nummer 298 som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

Sökanden skall fylla i blanketten omsorgsfullt och har ansvar för att uppgifterna är korrekta. Fastställandet av tilläggsdel förutsätter att sökanden har ansökt om fastställande av stödrättigheter år 2006 och uppfyller kraven för fastställande av stödrättigheter.

Sökanden kan på basis av investeringar som avses i artikel 21 i kommissionens förordning II ansöka om förhöjning av stödrättighetens värde ur den nationella reserven med blankett nummer 298 som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

Ansökningarna jämte bilagor skall senast den 15 juni 2006 lämnas in till den myndighet som aves i 6 §.

4 §
Överföring av referensbelopp

Med ändring i besittningen avses i denna paragraf sådana ändringar i besittningen som definieras i artikel 33.1–33.3 i rådets förordning om gårdsstöd.

Överföring av referensbelopp kan i fråga om sådana ändringar i besittningen som har skett senast den 28 april 2006 sökas med blankett nummer 299 som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt. Blanketten skall lämnas in som bilaga till blankett nummer 298. Ansökningarna jämte bilagor skall senast den 15 juni 2006 lämnas in till den myndighet som avses i 6 §.

5 §
Överföring av referensbelopp på basis av försäljningsavtal

Ett referensbelopp kan överföras på basis av ett försäljningsavtal enligt artikel 17 i kommissionens förordning II.

Överföring av referensbelopp får sökas i fråga om sådana senast den 28 april 2006 ingångna eller ändrade försäljningsavtal där parterna har kommit överens om överföring av referensbelopp. Överföring av referensbelopp söks med blankett nummer 146 A som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt. Blanketten skall lämnas in som bilaga till blankett nummer 298. Ansökningarna jämte bilagor skall senast den 15 juni 2006 lämnas in till den myndighet som avses i 6 §.

6 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningarna jämte bilagor lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. En ansökan om överföring av referensbelopp lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där driftscentrumet för den gårdsbruksenhet som överlåter referensbelopp är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum lämnas ansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall be arbetskrafts- och näringscentralen, nedan TE-centralen, eller länsstyrelsen på Åland om ett utlåtande innan ärendet avgörs.

7 §
Försenad ansökan

Påföljderna av en försenad ansökan bestäms i enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning I.

Om ansökan är försenad sänks beloppet av gårdsstöd som betalas för 2006 med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Med arbetsdagar avses vardagar utom lördagar. För sent inlämnade bilagor till ansökan betraktas som en försenad ansökan.

I fråga om ansökan om överföring av tilläggsdelens referensbelopp tillämpas avdraget på det stödbelopp som betalas till övertagaren.

Ansökan avslås om den är mer än 25 kalenderdagar försenad.

8 §
Komplettering, ändring eller återtagande av ansökan

Ansökan kan kompletteras eller ändras under ansökningstiden och inom 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång. Kompletteringen eller ändringen sker så att den ursprungliga ansökan återtas och en ny ansökan lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om ansökan kompletteras eller ändras inom 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång sänks beloppet av gårdsstöd som betalas för 2006 med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Med arbetsdagar avses vardagar utom lördagar.

Om sökanden så önskar kan han eller hon återta ansökan helt eller delvis. Återtagandet skall göras skriftligen hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

9 §
Komplettering av ansökan på initiativ av myndigheten

Om kommunens landsbygdsnäringsmyndighet finner uppenbara fel eller bristfälligheter i ansökan eller bilagorna till den, skall landsbygdsnäringsmyndigheten sända sökanden en skriftlig uppmaning att komplettera ansökan till de delar som anges i begäran om komplettering. Begäran om komplettering skall innehålla en tidsfrist för inlämnandet av kompletteringen. Tidsfristen får inte understiga 10 kalenderdagar.

Om TE-centralen eller länsstyrelsen på Åland anser sig behöva ytterligare uppgifter för sitt utlåtande kan den begära ytterligare uppgifter via kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Om sökanden inte lämnar de begärda uppgifterna eller övriga kompletteringar inom utsatt tid kan ansökan handläggas och avgöras utan dem.

10 §
Sökande av ändring

Ändring i ett beslut om slutligt fastställande av stödrättigheter får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992). I anslutning till detta får ändring också sökas i inrättandet av tilläggsdel samt i överföringen av referensbelopp.

11 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.