376/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern,

fogas till republikens presidents förordning av den 28 januari 2005 om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet (55/2005) en ny 1 a och 1 b § samt till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 a §

I samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet till Kyotoprotokollet har Finland tillsammans med Europeiska gemenskapen och dess övriga medlemsstater gjort den anmälan om gemensamt fullgörande av åtagandena i protokollet som avses i artikel 4.2 i protokollet i enlighet med bilaga II i rådets beslut om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (EG) nr 358/2002.

1 b §

Partskonferensens beslut (2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 27 och 31/CMP.1) som godkändes den 9 december 2005 i Montreal och gäller verkställandet av Kyotoprotokollet, vilka republikens president har godkänt den 19 maj, är i kraft från den 9 december 2005 så som därom har överenskommits.

3 §

Bestämmelserna i de beslut som nämns i 1 b § är i kraft som förordning.


Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2006.

(De beslut som nämns i 1 b § finns till påseende och kan erhållas hos miljöministeriet, som också lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.