367/2006

Given i Helsingfors den 18 maj 2006

Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Allmänt

Till sockerbetsodlare kan för år 2006 som annat i 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) avsett nationellt stöd betalas sådant nationellt stöd som anges i artikel 36.3 i rådets förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker, så som bestäms i denna förordning.

2 §
Grunderna för beviljande av stöd

Stöd betalas utgående från den odlingsareal för sockerbeta för år 2006 som odlaren uppgett eller som har godkänts vid en eventuell övervakning. Stöd betalas för högst den sockerbetsareal som används till produktion av socker som odlaren har uppgivit på jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett nummer 102 B eller blankett nummer 117 för anmälan av såningsarealer.

Till sockerbetsodlare kan nationellt stöd betalas till ett belopp som är högst 60 euro per hektar, dock sammanlagt högst 1,5 miljoner euro. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet per hektar i proportion till den överskridande delen.

3 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 279 och lämnas till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten senast den 15 juni 2006. Ansökan sänds till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten saknar driftscentrum, skall ansökan om stöd lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Michael Nylund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.