363/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 19 a § 1 mom., 21 § 2 mom. och 25 § 1 mom.,

av dem 19 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1181/2005, och

fogas till lagen nya 22 a―22 g, 26 a och 26 b § som följer:

19 a §
Grunden för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie

Grunden för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är den sammanlagda lönesumma som består av de inkomstposter enligt 19 § som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och som arbetsgivaren och en ställföreträdande betalare betalat, om inte något annat följer av 12 §.


7 kap.

Betalnings- och uppbördsförfarande

21 §
Uppbörd och redovisning av premierna

Försäkringsanstalten har rätt att uppbära förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien för en försäkring som börjar från ingången av året eller under året. Den slutliga försäkringspremien bestäms kalenderårsvis. Försäkringsanstalten bestämmer försäkringspremien för den tid som gått av ett kalenderår, om en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring upphör under kalenderåret. Om arbetsgivaren har gjort en anmälan enligt 22 d § 2 mom., skall försäkringsanstalten av arbetslöshetsförsäkringsfonden begära ett meddelande om nivån på arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelar härvid den försäkringsanstalt som framställt begäran, och vid behov även andra försäkringsanstalter där arbetsgivaren har försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring, nivån på arbetslöshetsförsäkringspremierna. Försäkringsanstalten kan även annars av arbetslöshetsförsäkringsfonden begära ett meddelande om nivån på en arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie, om det är nödvändigt för att premierna skall kunna uppbäras i enlighet med lagen.


22 a §
Ministeriets och Försäkringsinspektionens rätt att få uppgifter och granska verksamheten

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att avgiftsfritt av arbetslöshetsförsäkringsfonden få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen enligt 11 §. Ministeriet och Försäkringsinspektionen har även rätt att på något annat sätt granska fondens verksamhet.

Försäkringsinspektionen har rätt att för tillsynen över verkställigheten av den i 8 a kap. avsedda självriskpremien få de uppgifter som avses i 1 mom. så att av dem framgår arbetstagarens personbeteckning och andra identifieringsuppgifter.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall årligen inom två månader från det att bokslutet fastställts tillställa social- och hälsovårdsministeriet en berättelse över sin verksamhet och ställning. Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall ytterligare inom den ovan nämnda tiden lämna en utredning över tillsynen över uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier, om omständigheter som framkommit vid tillsynen och om åtgärder som vidtagits med anledning av iakttagelserna.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall tillställa Försäkringsinspektionen bokslutet och revisorernas utlåtande före utgången av juni året efter räkenskapsåret.

22 b §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens rätt att få uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att av en försäkringsanstalt, Statskontoret och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund få de uppgifter som är nödvändiga för styrning, utveckling och övervakning av uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier, som följer:

1) i syfte att specificera en arbetsgivare, såsom arbetsgivarens företags- och organisationsnummer, personbeteckning eller någon annan motsvarande beteckning,

2) om den arbetsgivarspecifika lönesumma som utgör grund för arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie,

3) om arbetslöshetsförsäkringspremier som uppburits, om återbäring av arbetslöshetsförsäkringspremier som betalats till arbetsgivarna och uppbördsersättningar som uppburits hos arbetslöshetsförsäkringsfonden samt om andra omständigheter som hänför sig till redovisningen och uppbörden,

4) om arbetsgivare som har uppgett att deras lönesumma överstiger den lönesumma som anges i 18 § 1 mom.,

5) om lönesumman för delägare som avses i 13 och 16 §,

6) om omständigheter som hänför sig till uppbördsförfarandet i fråga om arbetslöshetsförsäkringspremier,

7) om andra omständigheter som är nödvändiga för skötseln av nämnda uppgifter.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har arbetslöshetsförsäkringsfonden rätt att av en pensionsanstalt, Pensionsskyddscentralen, skattemyndigheterna samt myndigheter och andra instanser på vilka lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas, för varje arbetsgivare få de uppgifter om utbetalda löner och om andra omständigheter som är nödvändiga för tillsynen över uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier enligt 10 § 1 mom. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har dessutom rätt att för nämnda ändamål av skattemyndigheterna i form av massinformation få namn, företags- och organisationsnummer eller personbeteckningar, kontaktuppgifter, årsanmälningar eller motsvarande uppgifter samt branschuppgifter beträffande de arbetsgivare som betalat lön eller annat vederlag till arbetstagare, samt även information om vederlag för arbete och anknytande arbetsgivarprestationer som arbetsgivarna har betalat ut.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att få den information som avses i 2 mom. fastän fonden inte i sin begäran om massinformation har specificerat de arbetsgivare som blir föremål för tillsynen eller fastän tillsynen inte ännu är anhängig. Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att sammanställa och behandla de i 2 mom. avsedda personuppgifterna för sina uppgifter enligt 10 § 1 mom. och 8 a kap. Den sammanställda informationen kan sparas tills arbetslöshetsförsäkringsfondens ovan nämnda uppgifter har utförts. Sammanställd information får inte utlämnas vidare.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. Om uppgifterna behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna, skall kostnaderna dock ersättas.

22 c §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

En försäkringsanstalt, Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av en pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring, av Pensionsskyddscentralen, av skattemyndigheterna samt av myndigheter och andra instanser på vilka lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas, för varje arbetsgivare få de uppgifter om utbetalda löner och om andra omständigheter som är nödvändiga för behandlingen av ett ärende som gäller arbetslöshetsförsäkringspremie samt för bestämmande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie.

En försäkringsanstalt och Statskontoret skall då en olycksfallsförsäkring under kalenderåret överförs till en annan försäkringsanstalt, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter, avgiftsfritt till denna försäkringsanstalt lämna ut de uppgifter om den arbetsgivarspecifika lönesumma som utgör grund för arbetsgivares och löntagares samt delägares arbetslöshetsförsäkringspremie vilka är nödvändiga för uppbörden och bestämmandet av premierna enligt denna lag.

En försäkringsanstalt och Statskontoret får inte i annan verksamhet utnyttja uppgifter som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som omfattas av sekretessbestämmelserna eller andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, om det inte finns särskilda bestämmelser om detta i lag. Sådana uppgifter får inte heller lämnas till försäkringsanstaltens bolagsstämma, representantskap eller delägare.

En försäkringsanstalt, Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som avses i 1 mom. Om uppgifterna behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som lämnar ut uppgifterna, skall kostnaderna dock ersättas.

22 d §
Arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgifter

Arbetsgivaren är skyldig att vid tecknande av en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring samt därefter årligen ge försäkringsanstalten och Statskontoret de uppgifter om utbetalda löner samt andra uppgifter som är nödvändiga för bestämmande och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie. Uppgifterna behöver inte lämnas specificerade enligt arbetstagare. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att lämna försäkringsanstalten, Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag de utredningar som de begär och som är nödvändiga för behandlingen av ett ärende som gäller arbetslöshetsförsäkringspremie.

Arbetsgivaren skall vid tecknande av en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring meddela försäkringsanstalten att försäkringarna fördelas på olika försäkringsanstalter, om den lönesumma som arbetsgivaren betalar överstiger lönesumman enligt 18 § 1 mom.

22 e §
Granskningsrätt som hänför sig till uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier

En försäkringsanstalt, Statskontoret och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens skyldighet att lämna ut uppgifter enligt 22 d §. De har rätt att få handräckning av polisen och övriga myndigheter för att få de ovan avsedda uppgifterna.

22 f §
Handlingars offentlighet och offentlighet i fråga om verksamheten

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på offentligheten i fråga om arbetslöshetsförsäkringsfondens handlingar och verksamhet då de hänför sig till verkställigheten av denna lag, till den del som föreskrivs i 4 § 2 mom. i nämnda lag.

På sekretessen i fråga om handlingar som erhållits eller uppgjorts vid utförandet av uppdrag som föreskrivs i denna lag eller uppdrag som hänför sig till verkställigheten av denna lag och i fråga om uppgifter i dessa handlingar samt på tystnadsplikten i fråga om och förbudet mot utnyttjande av uppgifter som erhållits vid utförandet av dessa uppdrag tillämpas vid arbetslöshetsförsäkringsfonden 22―24 och 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet också när det inte är fråga om handlingar och uppgifter som uppgjorts eller erhållits för uppdrag som hör till utövandet av offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i nämnda lag. Beträffande utlämnande av uppgifter gäller härvid i tillämpliga delar 7 kap. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Beträffande tillämpningen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på offentligheten i fråga om en försäkringsanstalts och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds handlingar och verksamhet då de hänför sig till verkställigheten av denna lag gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 64 h § i lagen om olycksfallsförsäkring.

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana handlingar och uppgifter sekretessbelagda som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning.

22 g §
Teknisk anslutning

En försäkringsanstalt, Statskontoret och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund samt de som avses i 22 b § 2 mom. har utöver vad som bestäms i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att med hjälp av en teknisk anslutning lämna arbetslöshetsförsäkringsfonden de uppgifter som den med stöd av denna lag har rätt att få.

Med hjälp av en teknisk anslutning som avses i denna paragraf får också sekretessbelagda uppgifter lämnas utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda.

Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning för den som öppnar anslutningen om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

25 §
Ändringssökande

Besvär kan anföras över debitering av arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och förskott på premien med iakttagande av 53 a § 3 och 11 mom. samt 53 b § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring.


26 a §
Arbetslöshetsförsäkringsregister

Arbetslöshetsförsäkringsfonden skall föra ett arbetslöshetsförsäkringsregister för skötseln av de ärenden fonden enligt denna lag skall sköta och som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier. De uppgifter som förs in i registret skall sparas i 20 år från det att de infördes. Om inte annat bestäms i denna lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på hemlighållande och utlämnande av personuppgifter som lagrats i registret samt personuppgiftslagen (523/1999) på annan behandling av personuppgifterna.

26 b §
Straffbestämmelse

Om en arbetsgivare eller arbetsgivarens företrädare uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter enligt 22 d § eller lämnar oriktiga uppgifter skall denne, om inte gärningen med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, bedömd som en helhet är ringa, eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot skyldigheten att lämna uppgifter enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner dömas till böter.

I 1 mom. avses med

1) arbetsgivare den som låter utföra arbete i ett anställningsförhållande eller i ett tjänsteförhållande eller en därmed jämförbar offentligrättslig anställning samt den som faktiskt utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren,

2) arbetsgivarens företrädare en medlem i ett lagstadgat eller annat beslutande organ hos en juridisk person som är arbetsgivare samt den som i arbetsgivarens ställe leder eller övervakar arbetet.

Till straff för en arbetsgivares eller dennes företrädares förfarande som är straffbart enligt denna paragraf döms den mot vars förpliktelser gärningen eller försummelsen strider. Vid bedömningen av detta skall beaktas dennes ställning, arten och omfattningen av hans uppgifter och befogenheter samt även i övrigt hans andel i att den lagstridiga situationen uppkommit och fortgått.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006. Lagens 19 a § 1 mom. och 25 § 1 mom. tillämpas likväl från den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Bestämmelserna i denna lag om rätten att få och lämna ut uppgifter tillämpas även på sådana uppgifter som härrör från tiden innan denna lag trädde i kraft.

RP 17/2006
ShUB 8/2006
RSv 37/2006

Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.