362/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 3 § 23 punkten, 6 §, rubriken för 5 kap. samt 45, 78 och 80 §,

av dem 3 § 23 punkten sådan den lyder i lag 61/2006, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1328/2004 och 45 § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1328/2004 och 61/2006, en ny 24 punkt samt till lagen nya 34 a, 36 a, 41 a och 44 a § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


23) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person som är en bils huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för användningen av en bil skall ha minst körrätt för fordon av klass B,

24) påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning ett förfarande med vilket tillverkaren genom CE-märkning påvisar att kraven i en teknisk förenhetligad standard eller i ett särdirektiv därom uppfylls i fråga om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som vid påvisande av överensstämmelse omfattas av rådets beslut om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (93/465/EEG) eller motsvarande särdirektiv.

6 §
Godkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för trafik

Användning i trafik av ett motordrivet fordon och av ett släpfordon som är lämpat att kopplas till det eller dess släpvagn är förbjuden, om fordonstypen eller det enskilda fordonet inte godkänts för trafik på behörigt sätt.

Sådana komponenter, separata tekniska enheter och cyklar som inte stämmer överens med denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och som inte försetts med godkännandemärkning enligt dessa bestämmelser eller med CE-märkning, om sådan förutsätts i bestämmelserna, får inte importeras till landet i försäljningssyfte eller tillverkas för försäljning i Finland, saluföras eller säljas eller annars överlåtas eller användas i trafik.

Bestämmelser om godkännande av fordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter finns i 5 och 7 kap. Bestämmelser om tillsyn över import och tillverkning av samt handel med komponenter, separata tekniska enheter och cyklar finns i 10 kap.

5 kap.

Fordons, systems, komponenters och separata tekniska enheters överensstämmelse med gällande krav

34 a §
Behörig myndighet i fråga om ärenden som gäller CE-märkta produkter

Om i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser förutsätts påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning i fråga om en cykel, ett fordons komponent, ett system eller en separat teknisk enhet är Fordonsförvaltningscentralen behörig myndighet.

36 a §
Förutsättningar för CE-märkning

En cykel, ett fordons komponent, ett system eller en separat teknisk enhet anses överensstäma med de krav som ställs, om tillverkaren har avgett en försäkran om överensstämmelse och på produkten gjort en CE-märkning eller om överensstämmelse på annat sätt har påvisats så som föreskrivs särskilt.

De tester och kontroller av produkten som förutsätts för CE-märkningen och krävs i bestämmelserna för kvalitetssäkring av produktionen skall göras i tid och enligt kraven.

Tester och kontroller som sker i syfte att påvisa överensstämmelse med gällande krav och säkra kvaliteten får utföras enbart av en sådan teknisk tjänst som av ett behörigt ministerium är godkänt och anmält till Europeiska gemenskapernas kommission och de övriga medlemsländerna eller av en i 48 § avsedd teknisk tjänst.

41 a §
Påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning

En cykel, ett fordons komponent, ett system eller en separat teknisk enhet skall CE-märkas av tillverkaren, tillverkarens representant eller den som svarar för utsläppande av produkten på marknaden, om märkning förutsätts i mera detaljerade bestämmelser som avser produkten.

Om produktens överensstämmelse med gällande krav har konstaterats genom en typgranskning, skall i märkningen införas även identifikationsnumret för den anmälda tekniska tjänst som har utfört granskningen. Om det i ett direktiv som med stöd av denna lag skall tillämpas på produkten eller i någon annan bestämmelse förutsätts andra anteckningar, skall dessa fästas vid produkten i enlighet med ifrågavarande bestämmelser. Andra anteckningar får inte göra det svårare att se CE-märkningen.

Lagen om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994) skall följas vid användning av CE-märkning.

44 a §
Bristande överensstämmelse hos CE-märkta produkter

Om en behörig myndighet observerar att en cykel, ett fordons komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som släppts ut på marknaden och vars överensstämmelse med gällande krav är påvisad genom CE-märkning inte motsvarar de krav som ställs på produkten, skall den behöriga myndigheten handla så som bestäms i 42 § 1 och 2 mom. för att avlägsna sådana produkter från marknaden och begränsa deras fria rörlighet.

Den behöriga myndigheten skall underrätta kommissionen om vidtagna marknadstillsynsåtgärder i enlighet med vad som förutsätts i fråga om cykeln, fordonskomponenten, systemet eller den separata tekniska enheten i direktiv som tillämpas med stöd av denna lag eller i någon annan bestämmelse.

45 §
Åtgärder i anslutning till produktionens överensstämmelse

Vid överlåtelse av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter skall tillverkaren och tillverkarens representant se till att fordonet, systemet, komponenten eller den tekniska enheten till sin konstruktion och utrustning samt sitt skick stämmer överens med den godkända typen eller förutsättningarna för CE-märkningen.

Innan godkännande beviljas skall godkännandemyndigheten försäkra sig om tillräckliga förfaranden som garanterar effektiv tillsyn över produktionens överensstämmelse och vidta åtgärder i anslutning till tillsynen. Vid tillsynen över produktionens överensstämmelse tillämpas i fråga om EG-typgodkännande det förfarande som föreskrivs i en rättsakt som avses eller nämns i 30 § 1 mom., i fråga om E-typgodkännande det förfarande som föreskrivs i Genèveöverenskommelsen och i fråga om nationellt typgodkännande det förfarande som godkännandemyndigheten fastställt. Godkännandemyndigheten kan låta en teknisk tjänst utföra delar av tillsynen över produktionens överensstämmelse. Vid bedömning av och därmed förknippad tillsyn över överensstämmelse i fråga om en produkt som certifierats med CE-märkning tillämpas vad som bestäms i det direktiv eller i de bestämmelser som utfärdats om genomförande av direktivet och som med stöd av denna lag skall tillämpas på produkten. Den anmälda tekniska tjänsten kan bedöma produkternas överensstämmelse med gällande krav endast på ansökan av tillverkaren.

Kostnaderna för tillsynen över överensstämmelse betalas av den som ansökt om godkännande eller bedömning. Godkännandemyndigheten och den tekniska tjänsten har rätt att för tillsynen

1) få tillträde till platser där fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras och kontrolleras,

2) ta prov på produktionen och med bestämda intervaller utföra tester och kalkyler som föreskrivs i integrerade standarder som tillämpas med stöd av denna lag, i Europeiska gemenskapens rättsakter eller i E-reglementen,

3) vid behov få tillgång till material som behövs för att kontrollera kvaliteten och överensstämmelsen i fråga om varje godkänd typ eller CE-märkt produkt,

4) kontrollera tillsynsmetoderna i fråga om produktionens överensstämmelse.

Kontroll och tillsyn får inte verkställas på en hemfridsskyddad plats. Om godkännandemyndigheten låter en teknisk tjänst verkställa tillsynen över överensstämmelse, skall den tekniska tjänsten tillämpa vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003).

78 §
Rätt att använda komponenter och separata tekniska enheter

Komponenter eller separata tekniska enheter som är typgodkända eller försedda med CE-märkning så som förutsätts i denna lag eller i bestämmelser utfärdade med stöd av den får användas i trafik, om de utöver de villkor som hänför sig till typgodkännandet eller påvisandet av överensstämmelse genom CE-märkning också uppfyller de övriga kraven i anslutning till användning i trafik.

80 §
Komponenter, separata tekniska enheter och cyklar som medför fara

Om tillsynsmyndigheten bedömer att andra än i 42 § nämnda typgodkända komponenter eller separata tekniska enheter eller att andra än sådana komponenter eller separata tekniska enheter som är försedda med CE-märkning enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser medför allvarlig fara för trafiksäkerheten trots att de är försedda med tillräckliga anteckningar, kan tillsynsmyndigheten för en tid av högst sex månader förbjuda att sådana komponenter och separata tekniska enheter säljs eller tas i bruk. I sådana fall skall tillsynsmyndigheten förfara enligt 44 och 44 a §.

Om en cykel eller någon annan än en typgodkänd komponent eller separat teknisk enhet medför fara för förarens hälsa eller egendom, skall lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

Bestämmelsen i 3 § 23 punkten tillämpas dock först från den 1 januari 2008.

RP 25/2006
KoUB 8/2006
RSv 46/2006

Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.