352/2006

Given i Helsingfors den 11 maj 2006

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 5 januari 1994 (13/1994) om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (13/1994) 3 § som följer:

3 §
Begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter

En utländsk myndighets begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter som avses 1 § 2 mom. 5 punkten och 24 § i lagen skall tillställas justitieministeriet.

En begäran enligt 1 mom. från en myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen skall besvaras utan dröjsmål och senast tio vardagar efter den dag då begäran togs emot. Svaret ges på finska eller svenska eller på något annat språk som Finland och den stat som har gjort begäran har godkänt. För begäran skall användas formuläret i bilagan till rådets beslut 2005/876/RIF om utbyte av uppgifter ur kriminalregistret.

En begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter som en finsk myndighet riktar till en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen skall vara avfattad på det officiella språket i medlemsstaten eller på ett annant språk som denna stat har godkänt. För begäran skall användas det formulär som avses i 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2006.

Rådets beslut 2005/876/RIF; EGT nr L 322, 9.12.2005, s. 33

Helsingfors den 11 maj 2006

Minister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Ilari Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.