345/2006

Given i Helsingfors den 5 maj 2006

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 26 m §, sådan den lyder i lag 446/1995, samt

ändras 26 i ―26 k § samt 63 § 3 mom., sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

26 i §

Upphovsmannen till ett bildkonstverk har rätt att få ersättning för all sådan vidareförsäljning av bildkonstverket i vilken på konstmarknaden yrkesmässigt verksamma aktörer deltar som säljare, köpare eller förmedlare. Rätten till ersättning för vidareförsäljning gäller dock inte, om ett museum som är öppet för allmänheten köper ett verk av en privatperson.

Ersättningen för vidareförsäljning är

a) 5 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som uppgår till högst 50 000 euro,

b) 3 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som överstiger 50 000 euro men uppgår till högst 200 000 euro,

c) 1 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som överstiger 200 000 euro men uppgår till högst 350 000 euro,

d) 0,5 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som överstiger 350 000 euro men uppgår till högst 500 000 euro, och

e) 0,25 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som överstiger 500 000 euro.

Ersättningen för vidareförsäljning beräknas utifrån bildkonstverkets försäljningspris exklusive mervärdesskatt. Ersättning för vidareförsäljning tas inte ut för ett försäljningspris som exklusive mervärdesskatt uppgår till högst 255 euro. Totalbeloppet av den ersättning som beräknas enligt 2 mom. får inte överstiga 12 500 euro.

Rätten till ersättning för vidareförsäljning uppkommer när konstnären själv eller dennes rättsinnehavare har sålt eller i övrigt varaktigt överlåtit ett bildkonstverk eller exemplar av det som i begränsat antal har framställts av konstnären själv eller med hans eller hennes tillstånd.

Rätten till ersättning gäller inte vidareförsäljning av alster av byggnadskonst.

Rätten till ersättning gäller under den upphovsrättsliga skyddstiden. Rätten är personlig, och upphovsmannen kan inte överlåta den till tredje man eller avstå från den. På rätten skall dock 41 § 1 mom. tillämpas. Om upphovsmannen inte efterlämnar rättsinnehavare, skall ersättningarna användas till upphovsmännens gemensamma ändamål.

26 j §

Ersättningarna för vidareförsäljning debiteras och redovisas för upphovsmännen till bildkonstverk av en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland sålda verk och som undervisningsministeriet för viss tid, högst fem år, på ansökan har godkänt för denna uppgift. Endast en organisation åt gången kan godkännas för denna uppgift. Den organisation som godkänns skall ha ekonomisk och funktionell beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen skall årligen lämna undervisningsministeriet en rapport om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande.

Undervisningsministeriets beslut skall även om det överklagas iakttas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas, om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och mot villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte har lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.

Undervisningsministeriet kan meddela organisationen närmare föreskrifter om debiteringen av ersättning och om redovisningen av de betalda medlen till upphovsmännen. Undervisningsministeriet har rätt att av organisationen få de uppgifter som behövs för tillsynen.

26 k §

För betalningen av ersättningen ansvarar säljare och förmedlare som avses i 26 i § 1 mom. Om ingen annan yrkesmässigt verksam aktör än köparen deltar i vidareförsäljningen, ansvarar köparen för betalningen av ersättningen.

Säljaren, förmedlaren och köparen är skyldiga att till den organisation som avses i 26 j § årligen lämna en redovisning över försäljningen av verk. Om organisationen kräver det, är säljaren, förmedlaren och köparen skyldiga att till organisationen lämna de uppgifter för redovisningsåret och de tre föregående kalenderåren som behövs för att riktigheten av redovisningen skall kunna fastställas.

63 §

Bestämmelserna i 2 b kap. tillämpas på vidareförsäljning av bildkonstverk i Finland. Om upphovsmannen till ett verk är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte är fast bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tillämpas bestämmelserna i 2 b kap. endast om upphovsmannen är medborgare i en stat som på grundval av ömsesidighet tillämpar bestämmelser om en motsvarande ersättning vid vidareförsäljning i staten. Europeiska gemenskapernas kommission offentliggör en förteckning över dessa stater. På en sådan upphovsmans rättsinnehavare tillämpas 2 b kap. endast om rättsinnehavaren är medborgare i en stat som ingår i kommissionens förteckning.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

Denna lag tillämpas även på vidareförsäljning av sådana verk som har skapats före lagens ikraftträdande och som fortfarande åtnjuter skydd.

På åtgärder som vidtagits, rättigheter som förvärvats och avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 111/2005
KuUB 2/2006
RSv 32/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG (32001L0084); EGT nr L 272, 13.10.2001, s. 32

Helsingfors den 5 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.