343/2006

Given i Helsingfors den 5 maj 2006

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 14 § 3 mom. samt 41 och 53 §, av dem 14 § 3 mom. sådant det lyder i lag 414/1997, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 671/1991 samt i nämnda lag 414/1997, en ny 6 a-punkt samt till lagen nya 33 a och 33 b § som följer:

2 §
Definitioner

I vägtrafiklagstiftningen avses med:


6 a) gågata väg som är avsedd för gång- och cykeltrafik och som genom vägmärke angivits såsom sådan gata;


14 §
Väjningsplikt

Föraren skall dock alltid väja för den övriga trafiken när han kommer in på en väg från en gårdsgata, gågata, gårdsplan, parkeringsplats, servicestation eller något annat motsvarande område eller från en stig, ägoväg eller någon annan mindre väg eller från en snöskoterled.


33 a §
Körning på gågata

På en gågata är det tillåtet att cykla. Motordrivna fordon får föras endast vid körning till en fastighet som är belägen vid gatan, om det inte har ordnats någon annan farbar förbindelse till fastigheten. Det är förbjudet att parkera och stanna ett motordrivet fordon på en gågata, med undantag för stannande i anslutning till servicekörning när servicekörningar enligt ett vägmärke är tillåtna.

Körhastigheten på en gågata skall anpassas till gångtrafiken och får inte överskrida 20 km/h.

Förare av fordon skall på en gågata lämna gående fri passage.

33 b §
Körning i tunnel som anges med vägmärke

I en tunnel som anges med vägmärke får fordon inte backas eller vändas mot färdriktningen. Ett fordon får stannas och parkeras i en tunnel endast i nödsituationer. Om det är möjligt skall fordonet stannas eller parkeras på områden som anvisats för ändamålet. Vid längre stannande skall fordonets motor stängas av. Fordonet skall använda körljus.

41 §
Gångtrafik på gårdsgata och gågata

Utan hinder av 40 § får gående på en gårdsgata och en gågata använda samtliga delar av gatan. De får dock inte onödigtvis hindra fordonstrafiken.

53 §
Leder för lätt trafik

Vägförvaltningen samt kommunerna skall i mån av möjlighet ordna behövliga förbindelser för den lätta trafiken genom att för varje kommunikationsled bygga eller med trafikanordning reservera en särskild led för lätt trafik, gårdsgata, gågata eller en till vägen hörande gångbana och cykelbana.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 10/2006
KoUB 5/2006
RSv 30/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG (32004L0054); EGT nr L 167, 30.4.2004, s. 39

Helsingfors den 5 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.