340/2006

Given i Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 december 2004 om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur (1374/2004) 2 §, 5 § 3 mom., 11 § samt 12 § 2 mom. som följer:

2 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att denna förordning iakttas leds av Livsmedelssäkerhetsverket.

De tillsynsmyndigheter som avses i denna förordning är:

1) inom länets område länsveterinären,

2) inom kommunens område kommunalveterinären,

3) i renslakterier och anläggningar i anslutning till dem samt på slaktplatser, i småskaliga styckningsanläggningar och i anläggningar inom fiskeribranschen tillsynsmyndigheten enligt livsmedelslagen (23/2006).

5 §
Bortskaffande av biprodukter

Att förstöra hela kadaver genom förbränning på öppen eld är förbjudet i hela Finland. Livsmedelssäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja undantag från förbudet.

11 §
Tillsynsmyndigheternas information

Kommunalveterinären skall utan dröjsmål informera länsveterinären om de väsentliga brister i efterlevnaden av denna förordning som kommit till kommunalveterinärens kännedom.

En tillsynsmyndighet enligt 2 § 2 mom. 3 punkten skall utan dröjsmål informera länsveterinären och Livsmedelssäkerhetsverket om de väsentliga brister i efterlevnaden av biproduktförordningen och denna förordning som gäller de slakterier, inrättningar eller slaktplatser vars verksamhet tillsynsmyndigheten övervakar.

Länsveterinären skall utan dröjsmål informera Livsmedelssäkerhetsverket om de väsentliga brister i efterlevnaden av denna förordning som kommit till länsveterinärens kännedom.

12 §
Register

Länsveterinären skall göra ett sammandrag av de uppgifter som kommunalveterinärerna i enlighet med 1 mom. har sänt in och årligen, före utgången av februari, skicka sammandraget för kännedom till Livsmedelssäkerhetsverket.


Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2006.

Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.