333/2006

Given i Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 17 juni 2005 om märkning och registrering av får och getter (469/2005) 3 § 16―18 punkten, 6 § 1 mom., det inledande stycket i 10 § samt 12, 13 och 16 § som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


16) identifieringsmärke ett öronmärke eller ett par öronmärken eller en elektronisk givare som är avsedda för individuell identifiering av får och getter och godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket,

17) huvudmärke det i punkt 3 i del A i bilagan avsedda första identifieringsmärke som fästs i djurets vänstra öra,

18) hjälpmärke det i punkt 4 i del A i bilagan avsedda andra identifieringsmärke som fästs i djurets högra öra,


6 §
Identifieringsmärke

För den märkning av djur som föreskrivs i rådets förordning och denna förordning får användas endast sådana identifieringsmärken som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt. Oanvända identifieringsmärken som Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat djurhållaren får inte överlåtas vidare.


10 §
Djurhållarens skyldighet att föra djurförteckning

Djurhållaren är skyldig att föra en uppdaterad djurförteckning i enlighet med en mall som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket. Bestämmelser om de uppgifter som skall antecknas i djurförteckningen finns i artikel 5 i rådets förordning. I djurförteckningen skall dessutom för varje djurhållningsplats separat antecknas följande uppgifter enligt djurart samt datum för händelsen:


12 §
Bearbetningsanläggningens för material av kategori 1 skyldighet att föra register

En bearbetningsanläggning för material av kategori 1 ska föra ett uppdaterat register över de kroppar som den tagit emot för bearbetning. I registret ska antecknas följande uppgifter per djurart:

1) EU-signumet eller det gamla EU-signumet för det mottaget djur eller om sådant inte finns att tillgå, en individualiserande identitetskod som den aktör som ansvarar för transporten av djurkroppen fäster vid djurkroppen

2) överlåtarens lägenhetssignum, djurförmedlarsignum eller anläggningssignum

3) mottagningsdatum.

13 §
Transportdokument

Om transportdokumentet bestäms i artikel 6 i rådets förordning. Djurhållaren och djurförmedlaren skall fylla i ett individuellt numrerat transportdokument som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt innan han utlämnar eller transporterar djur. I transportdokumentet antecknas utöver vad som bestäms i avsnitt C 1 i bilagan till rådets förordning EU-signumet eller det gamla EU-signumet för varje djur som transporteras eller, i fråga om djur som förs till slakt på det sätt som avses i 8 § 5 mom. 1 punkten i denna förordning, antalet djur och signumet i slakteriets öronmärke som fästs på djuret eller i de fall som avses i 8 § 5 mom. 2 punkten antalet djur och det sätt på vilket djuren märkts.

Länsveterinärens exemplar av transportdokumentet för de djur som djurhållaren, djurförmedlaren och slakteriet har tagit emot skall senast den sjunde dagen från att djuren mottogs, levererats till verksamhetsstället för den länsstyrelse inom vars område mottagarens djurhållningsplats eller anläggning ligger.

Det exemplar av transportdokumentet för de utlämnade eller flyttade djuren som gäller för djurhållningsplatsen från vilken djuren överlåts eller den mottagande djurhållningsplatsen eller anläggningen skall förvaras av djurhållaren, djurförmedlaren eller slakteriet tillsammans med den djurförteckning som avses i 10 och 11 §.

16 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att denna förordning iakttas leds och styrs av Livsmedelssäkerhetsverket. Tillsynen över att denna förordning iakttas utövas av länsveterinären inom länet, kommunalveterinären inom sitt tjänsteområde, besiktningsveterinären vid slakteriet samt inspektören vid arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning inom sitt verksamhetsområde


Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2006.

Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.