331/2006

Given i Helsingfors den 5 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 9 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 238/2006, som följer:

9 §
Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd och betalning av specialstöd

Om jordbrukaren har ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning, skall han genom en ansökan om utbetalning som görs senast den 31 oktober årligen uppge avtalsskiftesvis hur mycket stallgödsel av olika slag som har spritts på vart och ett jordbruksskifte under den vegetationsperiod som går mot sitt slut. I samband med ansökan om utbetalning skall jordbrukaren lämna in en skriftlig anmälan som givits av överlåtaren av stallgödseln och varav framgår den mängd stallgödsel som tagits emot samt tidpunkten för mottagandet. Om stallgödsel sprids endast på en del av ett basskifte som avtalet omfattar och utbetalning av specialstöd söks för arealen i fråga, skall ett separat jordbruksskifte bildas av basskiftesdelen för att specialstödet kan betalas.Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Det som stadgas i 9 § 3 mom. om en skriftlig anmälan som givits av överlåtaren av stallgödseln gäller avtal som ingås år 2006 eller senare.

Helsingfors den 5 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.