329/2006

Given i Helsingfors den 4 maj 2006

Statsrådets förordning om Delegationen för försvarsundervisning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs:

1 §
Delegationen för försvarsundervisning

I samband med försvarsministeriet finns Delegationen för försvarsundervisning.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för försvarsundervisning skall

1) följa behovet av den undervisning om totalförsvar som ges vid de riksomfattande och regionala försvarskurserna samt vid de påbyggnadskurser och kompletterande kurser som hör till dem samt vid försvarets specialkurser och beakta detta behov när undervisningen planeras och utvecklas,

2) utarbeta principerna och grunderna för undervisningen om totalförsvar, vartill hör att förmedla kunskap om

a) helhetssynen på utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken,

b) arrangemangen gällande totalförsvaret,

c) tryggandet av samhällets livsviktiga funktioner och utvecklandet av dem,

d) statens och kommunernas samt näringslivets och medborgarorganisationernas samarbete och utvecklandet av den därtill hörande beredskapen,

3) fastställa de riksomfattande försvarskursernas längd och de tidpunkter vid vilka de hålls,

4) behandla förslagen gällande personer som skall inbjudas till de riksomfattande försvarskurserna och för sin del godkänna deltagarna,

5) fastställa målgrupperna för de riksomfattande specialkurserna gällande försvaret och målsättningen för undervisningen,

6) styra och leda genomförandet av undervisningen gällande totalförsvaret vid de riksomfattande och de regionala kurserna,

7) årligen lämna försvarsministeriet en berättelse över undervisningens riksomfattande och regionala kursverksamhet.

3 §
Sammansättning

Ordförande för Delegationen för försvarsundervisning är chefen för huvudstaben och viceordförande kanslichefen vid inrikesministeriet. Medlemmar är statssekreteraren vid statsrådets kansli, kanslichefen vid utrikesministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet och undervisningsministeriet, räddningsöverdirektören vid inrikesministeriet, ordföranden för Försvarsekonomiska planeringskommissionen, ordföranden för Planeringskommissionen för försvarsinformation, huvudstabens operationschef, rektor för Försvarshögskolan samt en av Naisjärjestöjen Keskusliitto ― Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Finlands näringsliv rf och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) var för sig utsedd representant samt en av landshövdingarna bland sig för två år i sänder vald landshövding. Varje medlem har en av respektive organisation vald personlig suppleant.

Försvarsministeriet kan dessutom kalla andra personer som medlemmar av delegationen för högst fyra år åt gången.

Som sekretariat för Delegationen för försvarsundervisning verkar chefen för de riksomfattande försvarskurserna och en representant för Säkerhets- och försvarskommitténs sekretariat.

4 §
Organisering av verksamheten

Delegationen för försvarsundervisning sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden på kallelse av viceordföranden. Delegationen är beslutför när minst hälften av medlemmarna eller deras suppleanter är närvarande.

Delegationen för försvarsundervisning kan höra sakkunniga, tillsätta sektioner och kalla medlemmar till sektionerna.

Delegationen för försvarsundervisning utarbetar en ordningsstadga för sin verksamhet.

Till delegationens ordförande, viceordförande, medlemmar eller sekreterare betalas inte arvode.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 maj 2006

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd
Matti Piispanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.