325/2006

Given i Helsingfors den 4 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven i fråga om tilläggsdel på basis av referenskvantiteten för mjölk i samband med gårdsstödet 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 273/2003, och 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven i fråga om tilläggsdel på basis av referenskvantiteten för mjölk i samband med gårdsstödet. I förordningen bestäms dessutom om överföring av tilläggsdelens referensbelopp.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

2) rådets förordning om mjölk rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter,

3) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter om tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

4) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

5) kommissionens förordning III kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror,

6) produktionsperiod en tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år,

7) producent en producent enligt artikel 5 punkt c i rådets förordning om mjölk,

8) referenskvantitet för mjölk det sammanlagda antalet kilogram för referenskvantiteter enligt artikel 6.2 i rådets förordning om mjölk,

9) tilläggsdelens referensbelopp det belopp, uttryckt i euro, som på basis av referenskvantiteten för mjölk fastställs för producenten,

10) tilläggsdel en tilläggsdel enligt 3 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005),

11) tilläggsdel för mjölk en tilläggsdel till gårdsstödet som inrättas på basis av referenskvantiteten för mjölk,

12) sökande en jordbrukare som definieras i artikel 2 punkt a i rådets förordning om gårdsstöd och som ansöker om stöd,

13) den nationella reserven en reserv enligt artikel 42 i rådets förordning om gårdsstöd,

14) gård alla de produktionsenheter som leds av jordbrukaren och som är belägna på Finlands territorium,

15) sammanslagning en sammanslagning enligt artikel 15.1 i kommissionens förordning II,

16) uppdelning en uppdelning av gården enligt artikel 15.2 i kommissionens förordning II,

17) överföring av referensbelopp sådana situationer enligt artikel 33 i rådets förordning om gårdsstöd som ligger till grund för överföring av tilläggsdelens referensbelopp,

18) kvotregister ett informationssystem som förvaltas av jord- och skogsbruksministeriet och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som producenterna har producerat och om de referenskvantiteter som producenterna har i sin besittning.

3 §
Ansökan om tilläggsdel för mjölk

Till sökanden skickas ett meddelande om den tilläggsdel för mjölk som skall inrättas enligt uppgifterna i kvotregistret. Ifall sökanden inte ansöker om ändring i det belopp som anges i meddelandet eller anmäler felaktiga uppgifter, fastställs tilläggsdelens referensbelopp för sökanden i enlighet med meddelandet.

Sökanden skall kontrollera meddelandet och har ansvar för att uppgifterna är korrekta. Fastställandet av tilläggsdel förutsätter att sökanden ansöker om fastställande av stödrättigheter år 2006 och uppfyller kraven för fastställande av stödrättigheter.

Ändring av referensbeloppet för tilläggsdel för mjölk söks på blankett nr 296 som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Sökanden kan i den situation som avses i artikel 19 i kommissionens förordning II ansöka om tilläggsdel för mjölk ur den nationella reserven på blankett nr 296 som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Ansökan skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 24 maj 2006. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ber arbetskrafts- och näringscentralen, nedan TE-centralen, eller länsstyrelsen på Åland om ett utlåtande för avgörande av ärendet.

Ansökningarna jämte bilagor lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum lämnas ansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

4 §
Grunderna för tilläggsdel för mjölk

Tilläggsdelen för mjölk bestäms på de grunder som anges i artikel 62 i rådets förordning om gårdsstöd och artikel 22 i kommissionens förordning III.

Beviljandet av tilläggsdel för mjölk förutsätter att producenten i sin besittning den 31 mars 2006 har haft en referenskvantitet för mjölk och att han eller hon har producerat mjölk under produktionsperioden 2005/2006.

En sökande som inte har producerat mjölk under den ovan nämnda produktionsperioden men som besitter en referenskvantitet för mjölk anses dock ha inlett mjölkproduktion på det sätt som avses i artikel 22 i kommissionens förordning III, om produktionen har inletts senast den 15 maj 2006 och en anmälan om inledande av produktionen har lämnats in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 24 maj 2006 på blankett nr 296 som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet eller om producenten senast den 12 maj 2006 har lämnat in en anmälan om direktförsäljning på blankett nr 230 som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet till TE-centralen i det egna området och det av blanketten framgår att producenten har producerat mjölk under produktionsperioden 2005/2006. En producent som lämnar in en anmälan om direktförsäljning skall senast den 24 maj 2006 dessutom lämna in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet blankett nr 296 som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Blankett nr 296 lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum lämnas ansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Produktionskravet enligt 1 och 2 mom. tillämpas dock inte i fall av oöverstigligt hinder enligt artikel 22.2 i kommissionens förordning III.

5 §
Överföring av tilläggsdelens referensbelopp

Med ändring i besittningen avses i denna paragraf sådana ändringar i besittningen, ändringar i juridisk ställning eller benämning, sammanslagningar och uppdelningar som definieras i artikel 33.1–33.3 i rådets förordning om gårdsstöd.

Överföring av tilläggsdelens referensbelopp söks på blankett nr 297 som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Ansökan om överföring av referensbelopp skall lämnas in senast den 24 maj 2006 i fråga om sådana ändringar i besittningen som har skett senast den 28 april 2006.

Ansökningarna jämte bilagor lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där driftscentrumet för den gårdsbruksenhet som överlåter referensbelopp är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum lämnas ansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ber TE-centralen eller länsstyrelsen på Åland om ett utlåtande för avgörande av ärendet.

6 §
Överföring av tilläggsdelens referensbelopp på basis av försäljningsavtal

Tilläggsdelens referensbelopp kan överföras på basis av ett försäljningsavtal enligt artikel 17 i kommissionens förordning II.

Överföring av tilläggsdelens referensbelopp söks på blankett nr 146 som jord- och skogsbruksministeriet fastställt. En ansökan om överföring av referensbelopp skall lämnas in senast den 24 maj 2006 i fråga om sådana senast den 28 april 2006 ingångna eller ändrade försäljningsavtal där parterna har kommit överens om överföring av referensbelopp för tilläggsdel för mjölk.

Ansökningarna jämte bilagor lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där driftscentrumet för den gårdsbruksenhet som överlåter referensbelopp är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum lämnas ansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ber TE-centralen eller länsstyrelsen på Åland om ett utlåtande för avgörande av ärendet.

7 §
Försenad ansökan

Påföljderna av en försenad ansökan bestäms i enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning I.

Om ansökan är försenad sänks beloppet av gårdsstöd som betalas för 2006 med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Med arbetsdagar avses vardagar utom lördagar. För sent inlämnade bilagor betraktas som en försenad ansökan.

I fråga om ansökan om överföring av tilläggsdelens referensbelopp tillämpas avdraget på det stödbelopp som betalas till övertagaren.

Ansökan avslås om den är mer än 25 kalenderdagar försenad.

8 §
Komplettering, ändring eller återtagande av ansökan

Ansökan kan kompletteras eller ändras under ansökningstiden och inom 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång. Kompletteringen eller ändringen sker så att den ursprungliga ansökan återtas och en ny ansökan lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om ansökan kompletteras eller ändras inom 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång sänks beloppet av gårdsstöd som betalas för 2006 med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Med arbetsdagar avses vardagar utom lördagar.

Om sökanden så önskar kan han eller hon återta ansökan helt eller delvis. Återtagandet skall göras skriftligen hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

9 §
Komplettering av ansökan på initiativ av myndigheten

Om kommunens landsbygdsnäringsmyndighet finner uppenbara fel eller bristfälligheter i ansökan eller bilagorna till den, skall landsbygdsnäringsmyndigheten sända sökanden en skriftlig uppmaning att komplettera ansökan till de delar som anges i begäran om komplettering. Begäran om komplettering skall innehålla en tidsfrist för inlämnandet av kompletteringen. Tidsfristen får inte understiga 10 kalenderdagar.

Om TE-centralen eller länsstyrelsen på Åland anser sig behöva ytterligare uppgifter för sitt utlåtande kan den begära ytterligare uppgifter via kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Om sökanden inte lämnar de begärda uppgifterna eller övriga kompletteringar inom utsatt tid kan ansökan handläggas och avgöras utan dem.

10 §
Sökande av ändring i grunderna för inrättande av tilläggsdel för mjölk och i överföringen av tilläggsdelens referensbelopp

Ändring i grunderna för inrättande av tilläggsdel för mjölk och i överföringen av tilläggsdelens referensbelopp får inte sökas särskilt. Ändring i ett beslut om slutligt fastställande av stödrättigheter får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992). I anslutning till detta får ändring också sökas i grunderna för inrättande av tilläggsdel för mjölk och i överföringen av tilläggsdelens referensbelopp.

11 §
Ikratfträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2006. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.