302/2006

Given i Helsingfors den 28 april 2006

Lag om ändring av veterinärvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i veterinärvårdslagen av den 17 augusti 1990 (685/1990) 24 §,

ändras 4, 5 och 10 §, 14 § 2 mom., 17 § 3 mom. samt 20 och 21 §, av dem 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag 194/1993, samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 §

Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar i egenskap av högsta myndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

4 a §

Livsmedelssäkerhetsverket leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

5 §

Länsstyrelsen svarar i länet för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

10 §

Kommunalveterinären skall vara en legitimerad veterinär och insatt i de uppgifter som hör till tjänsten. Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för kommunalveterinärtjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §

Arvodena är pensionsgrundande arbetsinkomster för kommunalveterinärerna. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om på vilket sätt arvodena skall beaktas som pensionsgrundande för kommunalveterinärerna.

17 §

Har en legitimerad veterinär som är verksam som självständig yrkesutövare inte något fast driftställe, skall han eller hon göra motsvarande anmälan till länsstyrelsen i det län där han eller hon huvudsakligen ämnar bedriva privat veterinärvårdsverksamhet. Bestämmelser om anmälningsplikt för personer som utan legitimation som veterinär temporärt tillhandahåller veterinärtjänster finns i 8 § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000).

20 §

Om det inom privat veterinärvårdsverksamhet förekommer avsevärda brister eller missförhållanden och om det på grund av den risk för djurs hälsa eller välbefinnande som verksamheten innebär är nödvändigt, kan Livsmedelssäkerhetsverket bestämma att verksamheten skall avbrytas tills bristerna eller missförhållandena har blivit avhjälpta.

21 §

Livsmedelssäkerhetsverket och länsstyrelsen kan i enskilda fall meddela kommunalveterinärerna föreskrifter som behövs för genomförandet av annan veterinärvård än den kommunala.

Livsmedelssäkerhetsverket och länsstyrelsen kan ålägga en kommunalveterinär att utföra uppgifter som hänför sig till den veterinärvård som nämns i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

RP 203/2005
JsUB 2/2006
RSv 31/2006

Helsingfors den 28 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.