299/2006

Given i Helsingfors den 28 april 2006

Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997) 4 § 7 och 9 punkten samt 5 och 6 § samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


7) animalieproduktionsdjur nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, hästar och andra hovdjur samt sådana vilda däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och sniglar som föds upp för att användas som livsmedel, fiskar och andra vattendjur som föds upp samt mjölke och rom av dem, bin som används för produktion av honung samt renar,


9) tillsynsmyndighet Livsmedelssäkerhetsverket, Läkemedelsverket, länsstyrelsen och den veterinär som länsstyrelsen har förordnat till ett övervakningsuppdrag.

5 §
Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar i egenskap av högsta myndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

5 a §
Livsmedelssäkerhetsverket

Livsmedelssäkerhetsverket leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

6 §
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen svarar i länet för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

RP 203/2005
JsUB 2/2006
RSv 31/2006

Helsingfors den 28 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.