294/2006

Given i Helsingfors den 21 april 2006

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 30 § 1 mom., sådant det lyder i lag 652/2000, samt

fogas till 15 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 43 b § som följer:

15 §

Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt kan med försvarsmakten avtala om tillhandahållandet av specialiserad sjukvård för personer vars hälsovård försvarsmakten ansvarar för enligt 3 § 1 mom. i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987). Undersökningar och vård enligt avtalen, med undantag av brådskande sjukvård, kan tillhandahållas på andra grunder och snabbare än i fråga om sådana tjänster enligt denna lag som tillhandhålls för invånarna i sjukvårdsdistriktets medlemskommuner. Skötseln av samkommunens lagstadgade uppgifter får inte äventyras av att avtal ingås och tjänster enligt avtal tillhandahålls.

30 §

Sjukhus och andra verksamhetsenheter i samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt skall i första hand användas för att bereda invånarna i samkommunens medlemskommuner sjukvård, om inte något annat följer av arrangemangen enligt 11 § eller avtalen enligt 13―15 §.


43 b §

Ersättningen för tjänsterna enligt 15 § fastställs på grundval av avtal. Har överenskommelse om ersättning inte träffats, skall försvarsmakten till sjukvårdsdistriktet betala en ersättning som motsvarar de kostnader som utförandet av tjänsterna medfört. För brådskande sjukvård enligt 30 § 2 mom. skall försvarsmakten dessutom till sjukvårdsdistriktet betala en ersättning som motsvarar kostnaderna för utförandet av tjänsterna, även om någon särskild överenskommelse om sådan vård inte har träffats.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 200/2005
FsUB 1/2006
RSv 19/2006

Helsingfors den 21 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.