287/2006

Given i Helsingfors den 21 april 2006

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 5―7 och 49 §, 55 § 2 mom. och 60 § 2 mom.,

sådana de lyder, 5 § i lag 391/2005, 6 § delvis ändrad i lag 220/1995 och 1073/1995, 7 § i lag 696/2001 och i nämnda lag 391/2005, 49 § delvis ändrad i lag 659/1999, 55 § 2 mom. i lag 1198/1999 och 60 § 2 mom. i lag 57/1999, samt

fogas till 56 §, sådan den lyder i lag 721/2005, ett nytt 2 mom. som följer:

5 §
Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen

Den högsta tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt den riksomfattande styrningen av verkställigheten och tillsynen ankommer på

1) Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om förebyggande och avvärjning av sådana skador på hälsan samt sådana brand- och explosionsrisker som orsakats av kemikalier, samt

2) Finlands miljöcentral i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön.

För styrningen och samordnandet av den tillsyn som regleras i denna lag skall Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral inom sitt verksamhetsområde utarbeta ett riksprogram för övervakningen av kemikalielagen (tillsynsprogram). Tillsynsprogrammet skall åtminstone innehålla följande:

1) allmän definition av innehållet i kontrollerna,

2) grunderna för riskvärderingen av de olika tillsynsobjekten och för hur kontrollfrekvensen för objekten bestäms,

3) metoder för utvärdering av de tillsynsplaner som avses i 7 § 3 mom., samt

4) metoderna för utvärdering av tillsynsprogrammet.

Tillsynsprogrammet skall ses över vid behov, dock minst vart tredje år. Tillsynsprogrammet enligt denna lag utgör en del av det riksomfattande programmet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet, i vilket ingår också de andra riksomfattande tillsynsprogram som regleras i annan lagstiftning om miljö- och hälsoskydd.

Närmare bestämmelser om utarbetandet av det riksomfattande tillsynsprogrammet och om dess innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Regionala tillsynsmyndigheter

Länsstyrelsen och den regionala miljöcentralen leder och övervakar inom sina respektive verksamhetsområden kommunernas verksamhet vid efterlevnaden av denna lag. Dessutom bedömer och utvärderar länsstyrelsen de kommunala tillsynsplaner som gäller övervakningen av kemikalielagen.

7 §
Lokala tillsynsmyndigheter

I kommunen utövar kommunstyrelsen tillsyn över iakttagandet av denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, om inte detta i en instruktion har uppdragits åt någon nämnd (kommunal kemikalietillsynsmyndighet). Fullmäktige kan ge den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten rätt att överföra behörighet på en tjänsteinnehavare som lyder under den. Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten har dock inte rätt att överföra sin behörighet i fråga om godkännandet av den tillsynsplan som avses i 3 mom. på en underlydande tjänsteinnehavare. Uppgiften kan också anförtros en samkommun.

En kommun kan med en annan kommun eller en samkommun komma överens om att en uppgift som enligt denna lag skall skötas av kommunen eller en myndighet i kommunen och där behörighet kan överföras på en tjänsteinnehavare, anförtros en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter uppgiften under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå ett avtal som avses ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen har gett sitt samtycke.

För den föreskrivna regelbundna tillsyn som utövas av den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall kommunen utarbeta och godkänna en plan för övervakningen av kemikalielagen (kommunal tillsynsplan) så att tillsynen är av hög kvalitet och förebygger sanitära olägenheter samt brand- och explosionsrisker. Tillsynsplanen skall åtminstone innehålla följande:

1) definition av innehållet i kontrollerna,

2) kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten, samt

3) utvärdering av tillsynsplanen.

Den kommunala tillsynsplanen skall beakta det riksomfattande tillsynsprogrammet enligt 5 §. Tillsynsplanen skall ses över vid behov, dock minst vart tredje år.

Närmare bestämmelser om innehållet i tillsynsplanerna, de kontroller som ingår i tillsynsplanerna, kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten, provtagning och utvärdering av tillsynsplanen utfärdas genom förordning av statsrådet.

49 §
Tillsynsmyndigheternas anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter

De myndigheter som med stöd av denna lag eller andra författningar utövar tillsyn över kemikalier har rätt att för övervakningen få behövliga upplysningar av varandra och använda varandras prov vid behövliga undersökningar.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten samt länsstyrelsen är skyldiga att på begäran utan ersättning tillställa Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral de övriga uppgifter om kontroller, kontrollåtgärder, kontrollpersonal, avgifter samt tillsyn som behövs för styrningen, uppföljningen, rapporteringen och statistiken i fråga om tillsynen enligt denna lag.

Tillsynsmyndigheterna skall lämna de uppgifter som avses i 2 mom. på det sätt som Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral bestämmer.

Närmare bestämmelser om tillsynsmyndigheternas anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

55 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som en annan myndighet har fattat med stöd av denna lag får sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i beslut som gäller tillsynsplaner enligt 7 § 3 mom. och taxor enligt 60 § 2 mom. får sökas med iakttagande av vad som i kommunallagen (365/1995) föreskrivs om ändringssökande.


56 §
Verkställighet

Ett beslut om en tillsynsplan enligt 7 § 3 mom. är verkställbart även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

60 §
Avgifter

För kontroller som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 7 § skall kommunen ta ut en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa. Dessutom skall kommunen hos verksamhetsidkaren ta ut en avgift för tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av en kontroll som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 7 §, när föreskrifterna har meddelats med anledning av att bestämmelserna i denna lag inte har följts. Kommunen skall bestämma avgifterna för sina prestationer så att beloppet motsvarar högst kostnaderna för att producera prestationen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall ha det riksomfattande tillsynsprogram som avses i 5 § färdigt senast den 1 januari 2007. Kommunen skall ha en kommunal tillsynsplan som avses i 7 § 3 mom. senast den 1 januari 2008. Kommunen kan börja ta ut avgifter enligt 60 § 2 mom. efter det att den har godkänt tillsynsplanen, dock tidigast den 1 januari 2007.

RP 179/2005
ShUB 2/2006
RSv 8/2006

Helsingfors den 21 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.