283/2006

Given i Helsingfors den 21 april 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 9 § 2, 3 och 9 mom., 16 § 1 mom., 17 § 4 mom., 18 § 1 mom., 18 a § 1 mom. och 24 § 1 mom., av dessa lagrum 9 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 390/2003, 9 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 399/2002, 9 § 9 mom., 16 § 1 mom. och 18 a § 1 mom. sådana de lyder i förordning 321/2005, 18 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1277/2001 och 24 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 886/2002 samt

fogas till förordningen en ny 3 a §, som följer:

3 a §
Inverkan av annat stöd på beloppet av specialstöd

När beloppet av specialstöd bedöms skall hänsyn tas till sådana situationer där de planerade åtgärderna för vilka specialstöd söks redan är föremål för stöd som ingår i ett annat av Europeiska gemenskapens stödsystem eller ett nationellt stödsystem. Inget specialstöd kan betalas för de åtgärder som redan betalas annat stöd.

9 §
Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd och betalning av specialstöd

Om jordbrukaren har ett avtal om ekologisk produktion, görs betalningen av specialstöd årligen oberoende av när den årliga produktionskontroll som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (336/2005) utförs på gårdsbruksenheten.

Om jordbrukaren har ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning, skall han genom en ansökan om utbetalning som görs senast den 31 oktober årligen uppge avtalsskiftesvis hur mycket stallgödsel av olika slag som har spritts på vart och ett jordbruksskifte under den vegetationsperiod som går mot sitt slut. I samband med ansökan om utbetalning skall jordbrukaren lämna in en skriftlig anmälan som givits av mottagaren av stallgödseln och varav framgår den mängd stallgödsel som tagits emot samt tidpunkten för mottagandet. Om stallgödsel sprids endast på en del av ett basskifte som avtalet omfattar och utbetalning av specialstöd söks för arealen i fråga, skall ett separat jordbruksskifte bildas av basskiftesdelen för att specialstödet kan betalas.


Om jordbrukaren har ett avtal om ekologisk husdjursproduktion skall han årligen till TE-centralen lämna en anmälan med uppgifter om antalet andra djur än nötkreatur under stödåret. Antalet djur uppges på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett i enlighet med antalet djur den 1 juni och den 1 september det år då ansökan om avtal lämnades in och den 1 december, den 1 mars, den 1 juni och den 1 september under andra år. Om ansökan om specialstöd endast gäller nötkreatur behöver blanketten inte lämnas in. Antalet nötkreatur beräknas på grundval av uppgifterna i det nötdjursregister som förs av Lantbrukets Datacentral. I fråga om nötkreatur är antalet djurenheter medeltalet av antalet djurenheter den 1 juni och den 1 september det år då ansökan om avtal lämnades in och mellan den 2 september och den 1 september, dessa dagar medräknade, under andra år. Antalet djurenheter i fråga om andra djur än nötkreatur är medeltalet av antalet djurenheter under anmälningsdagarna den 1 juni och den 1 september det år ansökan om avtal lämnades in och den 1 december, den 1 mars, den 1 juni och den 1 september under andra år. På grundval av jordbrukarens utredning kan man i medeltalet bortse från ett djurantal till följd av ett sådant kortvarigt produktionsuppehåll som krävs inom vissa former av husdjursproduktion eller som beror på grundlig reparation eller utvidgning av en husdjursbyggnad eller ändring av produktionsinriktningen eller ett oöverkomligt hinder. Jordbrukaren kan anmäla produktionsuppehållen till TE-centralen med den ovan nämnda blanketten som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Om jordbrukaren har fler än ett avtal om ekologisk husdjursproduktion och lämnar in endast en anmälan om antalet djur, skall det av honom uppgivna antalet djurenheter samt antalet nötkreatur som hämtats ur nötdjursregistret fördelas på respektive avtal i proportion till avtalsarealerna, med hänsyn till vad som bestäms om det minsta antalet djur i 18 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket.

16 §
Förutsättningar som gäller brukningsenheten

Avtal om ekologisk produktion kan ingås för huvuddelen av gårdsbruksenhetens åkerareal, när de åkerområden som lämnas utanför avtalet är små och det på grund av deras beskaffenhet eller läge inte är ändamålsenligt att bedriva ekologisk produktion på dem. Som sådana åkerområden kan betraktas bland annat uppodlade kärr som ligger långt borta från driftscentrumet eller åkrar som annars lämpar sig illa för ekologisk odling. Avtal om ekologisk produktion kan inte ingås för rörflenarealerna på gården.


17 §
Odlingsförutsättningar

Användning av skörden till gödsling av skiftet, det vill säga så kallad gröngödslingsvall, godkänns i högst två på varandra följande år och bara om gröngödslingen har antecknats separat i växtföljdsplanen. Skiften som uppgivits som gröngödslingsareal, träda som anknyter till odling, åkerareal som inte odlas och på vilken vidtas de årliga skötselåtgärder som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningar (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan gårdsstödsförordningen, eller areal med trädesrättighet som lagts i träda så som bestäms i gårdsstödsförordningen kan godkännas i fråga om en areal som är högst lika stor som arealen för de andra jordbruksskiften som ingår i växtföljden. Anläggning av växtbestånd utan kvävefixerande växter kan endast godkännas i sådana fall då det är ändamålsenligt med tanke på växtföljden och odlingskraven för följande växtart. Gröngödslingsvallen utan baljväxter skall vara antecknad i den skriftliga växtföljdsplanen. Minst 20 procent av vikten hos det frö som används till anläggning av ett växtbestånd som uppgivits som gröngödslingsareal skall vara frö av kvävefixerande växter.


18 §
Begränsningar som gäller trädning och gödsling

På en gårdsbruksenhet som har ett avtal om ekologisk produktion kan svartträda godkännas bara om det, i syfte att säkerställa växttäcket under vintern efter vegetationsperioden i fråga, på arealen efter svartträdningen sås höstsäd eller en sådan gröda som bildar ett tillräckligt växtbestånd och effektivt utnyttjar den lösliga fosforn och kvävet i bearbetningsskiktet, exempelvis vallväxt eller vårsäd. Detta gäller också skiften som har uppgivits som träda som anknyter till odlingen eller åkerareal som inte odlas och på vilken vidtas de årliga skötselåtgärder som föreskrivs i fråga om gårdsstödet.


18 a §
Avtal om ekologisk husdjursproduktion

Jordbrukaren skall uppfylla de förutsättningar i fråga om ekologisk produktion som föreskrivs i 15 § 1 och 2 mom. Jordbrukaren skall vara ansluten till det kontrollsystem för ekologisk produktion som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholprodukter (336/2005) beträffande såväl åkerbruk som minst en inriktning inom djurproduktionen eller ansluta sig till kontrollsystemet i fråga. Om jordbrukaren inte är ansluten till kontrollsystemet, eller inte är ansluten till det beträffande minst en inriktning inom djurproduktionen, skall han till TE-centralens landsbygdsavdelning lämna in en separat ansökan om anslutning till kontrollsystemet eller om att produktionsinriktningen i fråga fogas till kontrollsystemet. Jordbrukaren skall omfattas av kontrollsystemet under hela avtalsperioden. Jordbrukaren skall omfattas av kontrollsystemet beträffande den inriktning inom djurproduktionen för vilken han ansöker om stöd. Produktionsinriktningen kan ändras under avtalsperioden. Ansökan uppgörs på Kontrollcentralens för växtproduktion blankett. Ansökan skall lämnas in till TE-centralens landsbygdsavdelning samtidigt som ansökningsblanketten för avtal om ekologisk husdjursproduktion lämnas in. Senast den 15 september under det första avtalsåret skall jordbrukaren ha godkänts att omfattas av kontrollsystemet och den inledande kontroll som verkställs av TE-centralen och som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning ovan vara utförd.


24 §
Avtal om uppfödning av lantraser

Avtalsdjuren skall vara numrerade, det vill säga identifierade. Ett nötkreatur som avtalet önskas gälla skall ingå i det djuridentifikationsregister som förs av Lantbrukets Datacentral. Nötkreaturen skall vara försedda med officiella öronmärken som har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet och en aktuell handling med överskriften Förteckning över nötkreatur skall framläggas beträffande djuren. Ett avelssto skall vara betäckt eller ha fölat året före första avtalsåret och en hingst skall vara stamboksprövad. En häst är identifierad då saken klarlagts med registreringsbevis utfärdat av Finlands Hippos r.f. eller hästpass. Får och getter skall vara försedda med officiella öronmärken som har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet och en aktuell djurförteckning enligt djurhållningsplats skall framläggas beträffande djuren. Höns är identifierade då de är upptagna i Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis, i fortsättningen MTT, register för bevarandet av lantrashöns. Jordbrukaren skall årligen skicka de för uppdatering av registret nödvändiga uppgifterna över hönsen till MTT.Denna förordning träder i kraft den 26 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Det som stadgas i 9 § 3 mom. om en skriftlig anmälan som givits av mottagaren av stallgödseln gäller avtal som ingås år 2006 eller senare.

Helsingfors den 21 april 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.