280/2006

Given i Helsingfors den 20 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i förordningen av den 22 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (511/1999) 6 §, sådan den lyder i förordning 156/2002, samt

ändras 1―3 § och 3 kap., av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad och 3 § sådan den lyder i förordning 1469/2001, som följer:

1 §
Jämställande av åtgärder med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller arbetsmarknadsåtgärder

Invandrare kan anvisas andra åtgärder än sådana som arbetskraftsmyndigheten ordnar eller skaffar enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), så att de har samma rättigheter och skyldigheter som de skulle ha inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller arbetsmarknadsåtgärder som arbetskraftsmyndigheten ordnat och skaffat.

2 §
Åtgärder som är jämställbara med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller arbetsmarknadsåtgärder

En åtgärd som är jämställbar med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller arbetsmarknadsåtgärder kan innefatta olika delar, såsom studier, praktik och arbete inom medborgarorganisationer eller annan frivillig verksamhet eller andra med dessa jämförbara integrationsfrämjande åtgärder som kan betraktas som skäliga.

Om minst hälften av den tid som åtgärden kräver består av studier eller av utförande av uppgifter som anknyter till studier, jämställs åtgärden med den arbetskraftspolitiska vuxenutbildning som avses i 6 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Andra åtgärder än de som avses i 2 mom. jämställs med den arbetslivsträning eller arbetspraktik som avses i 8 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

3 §
Förutsättningar för jämställande av studier med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Studier som främjar invandrares integration och sysselsättning skall huvudsakligen bedrivas på finska eller svenska eller inbegripa tillräckligt med undervisning i finska eller svenska för att de skall kunna jämställas med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

När kraven i 1 mom. uppfylls kan med arbetskraftspolitisk vuxenutbildning jämställas

1) grundläggande utbildning, om invandraren behöver sådan,

2) yrkesutbildning för avläggande av yrkesexamen eller komplettering av yrkesskickligheten,

3) gymnasiestudier, om icke utförda studieprestationer eller tidigare studieresultat uppenbart utgör ett hinder för fortsatta studier,

4) undervisning som leder till högskoleexamen, om invandraren med ett intyg från en högskola kan visa att han eller hon utomlands, före flyttningen till Finland, har avlagt åtminstone hälften av de studier som behövs för examen,

5) fortbildning och vidareutbildning, om utbildningen behövs för att få behörighet för en tjänst eller uppgift eller för att få tillstånd att utöva yrke eller för främjande av sysselsättningen av invandrare.

Invandrare skall ansöka om att bli antagen till en högskola och delta i eventuella inträdesprov på samma sätt som andra som ansöker om inträde.

3 kap.

Delegationen för integration och mottagande av asylsökande

8 §
Syftet med delegationen

I samband med arbetsministeriet finns en delegation för integration och mottagande av asylsökande. Syftet med delegationen är att den skall biträda ministerierna i utvecklandet, planeringen, verkställandet, uppföljningen och samordningen av invandrares integration och mottagandet av asylsökande samt mottagandet av personer som får tillfälligt skydd.

Delegationen har till uppgift att

1) följa, planera, utveckla och samordna integrationen av invandrare inom olika ministeriers förvaltningsområden,

2) följa, planera, utveckla och samordna mottagandet av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd,

3) lägga fram förslag och ge utlåtanden för främjande av invandrares integration och utvecklande av mottagandet av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd,

4) lägga fram förslag om hur invandrarnas behov skall beaktas vid planeringen och anordnandet av tjänster och åtgärder i samhället vilka är avsedda för alla, samt

5) följa den internationella utvecklingen inom integrationen av invandrare och mottagandet av asylsökande samt mottagandet av personer som får tillfälligt skydd och ta i beaktande dess inverkan på politiken för integration och mottagande i Finland.

9 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder.

Delegationen består utöver ordföranden av högst 16 andra medlemmar med personliga suppleanter. Ordförande för delegationen är en tjänsteman vid arbetsministeriet. Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

De ordinarie medlemmarna och deras suppleanter skall företräda arbetsministeriets, inrikesministeriets, undervisningsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden, Finlands Kommunförbund rf, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, länsstyrelserna, arbetskrafts- och näringscentralerna, två kommuner, förläggningarna för asylsökande och två medborgarorganisationer.

Om en medlem eller suppleant i delegationen avgår eller avlider under pågående mandatperiod, förordnar arbetsministeriet för den återstående mandatperioden i dennas ställe en ny medlem eller suppleant.

10 §
Delegationens arbete

Delegationen kan ha en sekretare, som har uppgiften som bisyssla och som står i anställningsförhållande till arbetsministeriet. Delegationen kan också ha andra sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Delegationen sammanträder minst två gånger om året. Som stöd för sitt arbete kan delegationen tillsätta utrednings- och arbetsgrupper för aktuella behov.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Helsingfors den 20 april 2006

Arbetsminister
Tarja Filatov

Specialplanerare
Eeva Vattulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.