277/2006

Given i Helsingfors den 20 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 juni 2000 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) 25 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 385/2004, som följer:

25 §
Avtal om ekologisk produktion

Jordbrukaren skall förbinda sig att på sin gårdsbruksenhet för det ekologiska åkerbrukets och den ekologiska trädgårdsproduktionens del, med undantag av växthusproduktion och rörflenarealerna på gården, iaktta de produktionsregler för ekologisk produktion som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel. I växthusproduktionen behöver reglerna inte följas, om det i växthus inte odlas samma växtarter och -sorter som på friland. Specialstöd för ekologisk produktion enligt denna förordning betalas inte för rörflenarealerna oavsett vilken produktionsmetod som använts.


Denna förordning träder i kraft den 26 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om jordbrukaren har ett gällande avtal som avses i 25 eller 25 a § i denna förordning, kan han under den återstående avtalsperioden överföra de rörflenskiften som ingått i avtalet och har odlats år 2005 att stå utanför avtalet. I detta fall kan jordbrukaren odla rörflenskiftena också på något annat sätt än ekologiskt. Dessa skiften hänförs inte till den minskning av avtalsområdet som avses i 49 § 2 mom. och inget specialstöd återkrävs på grund av ändring av odlingsmetoden.

Helsingfors den 20 april 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.