267/2006

Given i Helsingfors den 12 april 2006

Statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § och 12 § 4 mom. i lagen av den 9 december 2005 om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005):

1 §
Uppgifter för delegationen för medling vid brott

Den i 6 § lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) avsedda delegationen för medling vid brott har till uppgift att

1) följa och utvärdera utvecklingen av medlingen och forskningen på området samt lägga fram utvecklingsförslag,

2) främja samarbetet mellan olika förvaltningsområden, organisationer och övriga medverkande i fråga om utvecklandet av medlingen,

3) följa och främja genomförandet av enhetlig lagtillämpningspraxis,

4) dra upp innehållsmässiga riktlinjer som anvisningar i medlingsverksamheten,

5) följa den internationella utvecklingen och delta i internationellt samarbete i fråga om medling, samt

6) utföra andra uppgifter som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet för uppnående av delegationens mål.

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 14 andra medlemmar som var och en har en personlig suppleant.

Medlemmarna skall företräda instanser som är av central betydelse för medling. I delegationen skall socialförvaltningen, justitieförvaltningen, domstolsväsendet, åklagarväsendet och polisförvaltningen samt länsstyrelserna vara representerade. De övriga medlemmarna företräder medlingsinstanser, organisationer som är verksamma inom medlingsbranschen och medlare.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem eller suppleant avgår under delegationens mandattid eller är varaktigt förhindrad att delta i verksamheten, utser social- och hälsovårdsministeriet i stället en annan person för den återstående mandattiden.

3 §
Ordnande av verksamheten

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga och tillsätta sektioner. Ordföranden och vice ordföranden för en sektion utses av delegationen inom sig. En sektion kan även ha medlemmar som inte hör till delegationen. Social- och hälsovårdsministeriet förordnar en eller flera sekreterare för delegationen.

I fråga om resekostnadsersättningar iakttas statens gällande resereglemente.

4 §
Fördelning av statligt anslag som reserverats för ersättning

Social- och hälsovårdsministeriet fördelar anslaget som reserverats för verksamhet som avses i lagen om medling vid brott och i vissa tvister mellan länsstyrelserna att användas som ersättning av statens medel för de kostnader som föranleds av medlingsverksamheten. Anslaget fördelas mellan länsstyrelserna på grundval av invånarantal, areal och kriminalitet. Den inbördes viktkoefficienten för beräkningsgrunderna fastställs så att 70 procent betalas på grundval av invånarantalet i länet, 15 procent på grundval av arealen och 15 procent på grundval av brottsligheten.

5 §
Grunderna för bestämmande av ersättning från staten

Länsstyrelsen betalar av det anslag som är disponibelt för medlingsverksamhet till de tjänsteleverantörer som är verksamma inom dess område den ersättning som avses i 12 § 3 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister. Storleken på ersättningen bestäms och betalas till tjänsteleverantören i enlighet med de grunder och viktkoefficienter som anges i 4 §.

Om länsstyrelsen själv tillhandahåller tjänster som anknyter till medlingsverksamheten på det sätt som avses i 8 § 2 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister, har länsstyrelsen rätt att få ersättning av statens medel på de grunder som anges i 1 mom.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 27 februari 2003 om delegationen för förlikning vid brottmål (165/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Socialråd
Martti Lähteinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.