259/2006

Given i Helsingfors den 6 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 25 augusti 2005 om gränsbevakningsväsendet (651/2005) 2 § 2 mom. 12 punkten, 6 § 1 mom., 8, 22 och 28 §, 29 § 2 och 3 mom. samt 32 och 35 § som följer:

2 §
Uppgifter för chefen för gränsbevakningsväsendet

Vid gränsbevakningsväsendet skall chefen för gränsbevakningsväsendet


12) med undantag för biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet till gränsbevakningsman förordna sådana tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet som inte lyder under chefen för en förvaltningsenhet.

6 §
Arbetsordningen för staben för gränsbevakningsväsendet

Bestämmelser om uppgifterna och ledningsförhållandena för enheterna vid staben för gränsbevakningsväsendet samt behandlingen och avgörandet av ärenden vid staben finns i en arbetsordning för staben för gränsbevakningsväsendet. Arbetsordningen fastställs av chefen för gränsbevakningsväsendet, om inte något annat föreskrivs.


8 §
Saklegitimation och bemyndigande

Avdelningschefen vid juridiska avdelningen, byråchefen vid administrativa byrån och överinspektörer vid staben för gränsbevakningsväsendet har rätt att i ärenden som hör till gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel i domstolar och inför andra myndigheter samt vid förrättningar samt att i dessa ärenden föra talan. I fråga om ärenden som behandlas vid markandsdomstolen har också upphandlingschefen vid staben för gränsbevakningsväsendet denna rätt. Upphandlingschefen har dessutom rätt att godkänna slutanvändarintyg som hänför sig till gränsbevakningsväsendets upphandling.

Staben för gränsbevakningsväsendet kan för högst ett år bemyndiga kommendören eller chefen för förvaltningsenheten eller en person som denne utser att i

1) ärenden som är enkla eller av ringa betydelse och hör till gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel i domstolar samt att i dessa ärenden föra talan,

2) enkla och klara fastighetsförrättningar och hyresärenden som hör till gränsbevakningsväsendet bevaka statens rätt och fördel samt föra talan.

Avdelningschefen vid juridiska avdelningen och byråchefen vid administrativa byrån vid staben för gränsbevakningsväsendet kan bemyndiga en person som denne utser att i domstolar och inför andra myndigheter samt vid förrättningar föra statens talan i enskilda ärenden som hör till gränsbevakningsväsendet.

22 §
Utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande för viss tid

Till tjänst eller tjänsteförhållande för högst ett år utnämner chefen för förvaltningsenheten. Till tjänst eller tjänsteförhållande för viss tid som är längre än ett år utnämner den myndighet som utnämner till tjänsten i fråga. När republikens president är utnämnande myndighet utnämner doch statsrådet till tjänst eller tjänsteförhållande för viss tid som är längre än ett år.

28 §
Särskilda behörighetsvillkor för institutofficerare

Behörighetsvillkor för institutofficerare är institutofficersexamen eller lägre eller högre tjänsteexamen för befattningsofficer.

29 §
Särskilda behörighetsvillkor för gränsbevakare och sjöbevakare

Behörighetsvillkor för äldre gränsbevakare och äldre sjöbevakare är genomgången grundkurs för gränsbevakare eller sjöbevakare samt praktisk erfarenhet av tjänstgöring som yngre gränsbevakare eller yngre sjöbevakare.

Behörighetsvillkor för övergränsbevakare och översjöbevakare är genomgången fortsättningskurs och praktisk erfarenhet av tjänstgöring som äldre gränsbevakare eller äldre sjöbevakare.

32 §
Tjänstledighet och permittering

Om inte något annat föreskrivs fattas beslut om tjänstledighet och permittering

1) av inrikesministern i fråga om tjänster som specificeras i statsbudgeten,

2) av chefen för gränsbevakningsväsendet i fråga om tjänsterna som chef för en förvaltningsenhet och som regeringsråd såsom avdelningschef vid juridiska avdelningen och som byråchef vid administrativa byrån vid staben för gränsbevakningsväsendet,

3) av chefen för förvaltningsenheten i fråga om andra än de ovan nämnda tjänsterna.

35 §
Uppgifter som förutsätter flygarutbildning

Uppgifter som avses i 34 § 2 mom. och som förutsätter flygarutbildning är uppgiften som ledare för luftfartverksamheten, flyglärare, testpilot, flygflottiljchef, vice flygflottiljchef, officer vid en flygflottilj, chef för flyggrupp, chef för helikoptergrupp, flygofficer, pilotofficer, luftfarkostbefälhavare, styrman på luftfarkost och pilot på luftfarkost.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006.

Helsingfors den 6 april 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Regeringsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.