254/2006

Given i Helsingfors den 4 april 2006

Försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den 31 mars 2006 om militär krishantering (211/2006):

1 §
Allmänt

I denna förordning föreskrivs om behörighetsvillkoren samt lönen och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonal som avses i 7 § i lagen om militär krishantering (211/2006) (krishanteringspersonalen). Denna förordning gäller också dem som deltar i utbildning enligt 6 § i lagen om militär krishantering.

Syftet med krishanteringspersonalens förhandlings- och deltagandesystem är att ge försvarsmaktens personalorganisationer en faktisk möjlighet att påverka när beslutsfattandet om krishanteringspersonalens tjänstgöringsförhållanden och anställningsvillkor bereds och genomförs. I fråga om krishanteringspersonalens förhandlings- och deltagandesystem gäller vad som närmare överenskommits mellan parterna.

2 §
Krishanteringspersonalens behörighetsvillkor

De allmänna behörighetsvillkoren för krishanteringspersonalen är, utöver finskt medborgarskap enligt 7 § 3 mom. i lagen om militär krishantering

1) god hälsa och god fysisk kondition,

2) väl fullgjord beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor,

3) klanderfria levnadsvanor,

4) tillräckliga språkkunskaper,

5) lämplighet för uppgiften.

Av den som förordnas till en officersuppgift krävs sådan yrkeskunskap som uppgiften förutsätter samt minst reservofficersutbildning eller annan utbildning som fastställs av Huvudstaben.

Av den som förordnas till uppgiften som militärobservatör krävs tidigare tjänstgöring i militära krishanteringsuppgifter, fullgjord militärobservatörskurs samt minst löjtnants militära grad. Av den som avlagt officersexamen krävs dock inte tidigare tjänstgöring i militära krishanteringsuppgifter.

Vid krishanteringsorganisationen kan av särskilda skäl anställas också personer som inte har fullgjort beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor, om personerna i fråga har sådan utbildning som uppgiften förutsätter och uppfyller de övriga behörighetsvillkoren enligt 1 mom.

Försvarsministeriet kan i enskilda fall göra undantag från behörighetsvillkoren enligt 2-4 mom.

3 §
Tjänstgöringsförbindelsen och ersättande av utbildningskostnaderna

Formuläret för den tjänstgöringsförbindelse som avses i 8 § i lagen om militär krishantering fastställs av Huvudstaben.

Om den som ingått tjänstgöringsförbindelse underlåter att inställa sig till utbildning eller tjänstgöring utan giltigt skäl efter att ha fått kallelse eller om utbildningen eller anställningsförhållandet avslutas till följd av att personen i fråga inte fullgjort sina skyldigheter eller handlat i strid med dem, kan han eller hon förpliktas att i ersätta staten med ett belopp som uppgår till

1) 650 euro för dem som slutfört grundutbildning,

2) 900 euro för specialutbildade,

3) 1 050 euro för dem som i krishanteringsuppdrag verkar i officersuppgifter,

4) 1 750 euro för militärobservatörer,

5) 3 500 euro för dem som genomgått beredskapsenhetsutbildning.

Ersättningen enligt 2 mom. får dock inte överstiga maximibeloppet av ersättning enligt 10 § 5 mom. i lagen om militär krishantering.

Om avslutandet av anställningsförhållandet med stöd av 10 § 4 mom. i lagen om militär krishantering beror på sjukdom, kroppsskada, en nära anhörigs död, havandeskap eller andra särskilt vägande familjeskäl, uppkommer inte ersättningsskyldighet för personen i fråga. Ersättningsskyldighet uppkommer inte heller om en person underlåter att infinna sig till tjänstgöring eller utbildning.

Om den som ingått tjänstgöringsförbindelse bryter mot förbindelsen, fattar den behöriga myndigheten vid försvarsmakten beslut om ersättandet av utbildningskostnaderna. Ersättningsbeloppet förfaller till betalning en månad efter delfåendet av beslutet om ersättande av utbildningskostnaderna.

I ett beslut som avses i 5 mom. får ändring sökas enligt 37 § i lagen om militär krishantering.

4 §
Förordnande till uppgiften

De som tjänstgör med överstes eller kommodors tjänstgöringsgrad förordnas till sina uppgifter av försvarsministeriet, frånsett dem som med stöd av 9 § 1 mom. i lagen om militär krishantering förordnas av republikens president.

Annan än i 1 mom. avsedd personal förordnas till sina uppgifter av en myndighet som förordnar till en uppgift inom försvarsmakten och som bestäms enligt personens i fråga militära grad eller tjänstgöringsgrad eller uppgift enligt vad som bestäms i förordningen om försvarsmakten (667/1992).

Medan anställningsförhållandet varar förordnas personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten, frånsett dem som avses i 1 mom., till en annan uppgift av Huvudstaben samt den övriga personalen av kommendören för krishanteringsstyrkan. En militärobservatör som hör till reserven förordnas dock medan anställningsförhållandet varar till en annan uppgift av chefen för Försvarsmaktens Internationella Center.

Den myndighet som förordnar till uppgiften kan med samtycke av den som saken gäller förflytta en person som hör till krishanteringspersonalen till tjänstgöring i en annan krishanteringsoperation än den till vilken personen i fråga enligt 9 § i lagen om militär krishantering har förordnats.

5 §
Tjänstgöringsförhållandets början för personalen vid beredskapsenheten

Sådan personal vid en beredskapsenhet som rekryteras utanför försvarsmakten kan enligt 9 § 2 mom. i lagen om militär krishantering som berednings- och beredskapsåtgärd för operationen anställas i krishanteringsanställningsförhållande för den tid det nationella utbildningsskedet, det gemensamma internationella utbildningsavsnittet och beredskapsavsnittet varar. Anställningen i krishanteringsanställningsförhållande förutsätter, att berednings- och beredskapsåtgärderna har behandlats enligt 2 § i lagen om militär krishantering.

Sådan personal vid en beredskapsenhet som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten står under den tid det nationella utbildningsskedet, det gemensamma internationella utbildningsavsnittet och beredskapsavsnittet varar i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten, om det inte på grund av att operationen inletts eller det tidsbundna anställningsförhållandet avslutats är av behovet påkallat att anställa personalen i fråga i krishanteringsanställningsförhållande.

6 §
Lönen för personalen vid beredskapsenheten

Lönen för sådan personal vid en beredskapsenhet som rekryteras utanför försvarsmakten bestäms under den tid det internationella utbildningsskedet, det gemensamma internationella utbildningsavsnittet och beredskapsavsnittet varar enligt systemen för bedömning av svårighetsgraden för uppgifterna inom försvarsmakten som följer:

1) i fråga om uppgifter som sköts av manskap och underofficerare tillämpas bedömningssystemet för uppgifter som sköts av militär specialpersonal,

2) i fråga om uppgifter som sköts av vice plutonchef, plutonchef, enhetsofficer, fälttygsofficer, pansarmästare samt underhålls- och ekonomiofficer tillämpas bedömningssystemet för uppgifter som sköts av institutofficerare,

3) i fråga om andra officersuppgifter, frånsett specialofficersuppgifter, tillämpas bedömningssystemet för lednings-, planerings- och expertuppgifter,

4) i fråga om sådana specialofficers- och specialuppgifter som fastställs av huvudstaben tillämpas bedömningssystemet för specialofficerare samt för lednings- och expertuppgifter som sköts av civila.

Den uppgiftsrelaterade lönedelen och den personliga lönedelen betalas under hela den tid som avses ovan utan bedömning av den personliga arbetsprestationen enligt vad som i bedömningssystemen överenskommits om lönen för en ny person. Uppgiftens kravnivå fastställs av huvudstaben när anställningsförhållandet börjar.

Den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten enligt 25 § 1 mom. i lagen om militär krishantering är tjänstledig eller befriad från arbetet under den tid det nationella utbildningsskedet och det gemensamma internationella utbildningsavsnittet varar. Enligt 8 § 3 mom. i lagen om militär krishantering kan sådan personal som står i tjänsteförhållande till försvarsmakten men som inte hör till den militära krishanteringspersonalen förordnas att som tjänsteuppdrag delta i uppgifter som hänför sig till utbildningen.

Till en person som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten betalas för utbildningstiden lön enligt det system för bedömning av svårighetsgraden för försvarsmaktens uppgifter som skall tillämpas på personen i fråga, dock minst lönen enligt 8 § i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Till den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten betalas för den tid under vilken det nationella utbildningsskedet och det gemensamma internationella utbildningsavsnittet varar tilläggsarvoden enligt tjänstekollektivavtal. Till den som innehar en militär tjänst vid försvarsmakten betalas för den tid under vilken det nationella utbildningsskedet och det gemensamma internationella utbildningsavsnittet varar en utbildningsersättning, som motsvarar tre procent av den månadslön som avses i 7 § 1 mom., dock minst 100 euro i månaden.

Angående lönen och anställningsvillkoren för beredskapstiden när det gäller sådan personal vid en beredskapsenhet som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten gäller vad som överenskommits om saken genom tjänstekollektivavtal.

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Lön
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 5 464,42 euro/mån
9 B 4 831,62 euro/mån
8 A 4 643,62 euro/mån
8 B 4 211,31 euro/mån
7 A 3 802,91 euro/mån
7 B 3 398,13 euro/mån
6 3 032,09 euro/mån
5 2 556,75 euro/mån
4 A 2 306,55 euro/mån
4 B 2 123,08 euro/mån
3 1 835,42 euro/mån
2 1 637,44 euro/mån
1 1 565,71 euro/mån

Lönen till personalen vid beredskapsenheten för den tid under vilken det nationella utbildningsskedet, det gemensamma internationella utbildningsavsnittet och beredskapsavsnittet varar bestäms enligt 6 §.

Till den som hör till krishanteringspersonalen och vars uppgift har placerats på kravnivå 8 B―9 A och som tjänstgör i Kosovo utanför den finländska krishanteringsstyrkan placerad vid en multinationell stab eller en motsvarande organisation betalas som tilläggsarvode 100 euro i månaden.

Uppgiftens kravnivå fastställs av Försvarsmaktens Internationella Center när anställningsförhållandet börjar, i fråga om personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten dock av Huvudstaben. Om uppgiften i krishanteringsorganisationen byts under den tid anställningsförhållandet varar fastställs kravnivån av kommendören för krishanteringsstyrkan, för den personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten dock av Huvudstaben och för militärobservatörer som hör till reserven av chefen för Försvarsmaktens Internationella Center. Försvarsministeriet fastställer lönen för uppgifterna på kravnivå 10 och i andra specialuppgifter, i fråga om vilka republikens president eller försvarsministeriet är den myndighet som förordnar till uppgiften, samt i läkaruppgifter. I fråga om fastställandet av kravnivån för personalen vid beredskapsenheten under den tid som avses i 5 § gäller 6 §.

I enskilda fall kan en annan på basis av kravnivån fastställd lön än en sådan som avses i 6 § justeras på grundval av en osedvanligt väl fullgjord personlig tjänstgöring. Det personliga tillägget betalas i euro och det kan högst uppgå till skillnaden mellan lönen enligt kravnivån och den därpå följande högre kravnivån. Beslutet om utbetalningen av tillägget fattas av kommendören för krishanteringsstyrkan. Beloppet av de personliga tillägg som beviljas av kommendören för krishanteringsstyrkan får utgöra högst 0,6 procent av löneutgifterna för styrkan i fråga.

Den på kravnivån baserade lönen kan i enskilda fall justeras även i syfte att rekrytera personal för krishanteringstjänstgöring. Det personliga tillägget betalas i euro. Beslutet om utbetalning av tillägget fattas av försvarsministeriet, om tillägget är större än skillnaden mellan lönen enligt kravnivån och den därpå följande högre kravnivån. I annat fall fattas beslutet om utbetalning av den myndighet som förordnar till uppgiften och i fråga om personalen vid beredskapsenheten under den tid som avses i 5 § av Huvudstaben.

8 §
Utbildningstidens förmåner

Den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten får under utbildningstiden för varje tjänstgöringsdag ett krishanteringsdagtraktamente som motsvarar heldagtraktamentet i hemlandet och lön enligt 8 § i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Till dem som rekryteras utanför försvarsmakten och som genomgår utbildning betalas som ersättning för förlorad arbetsförtjänst ett dagtraktamente som utgör tre fjärdedelar av beloppet av heldagtraktamentet i hemlandet. Dessutom tillämpas på den avgiftsfria inkvarteringen, förplägnaden, beklädnaden och hälsovården för dessa personer vad som bestäms med stöd av värnpliktslagen (452/1950). Det som sägs i detta moment gäller inte sådan personal vid beredskapsenheten till vilken betalas krishanteringsdagtraktamente så som anges i 2 och 3 mom.

Till sådan personal vid en beredskapsenhet som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten betalas för varje tjänstgöringsdag under den tid det nationella utbildningsskedet och det gemensamma internationella utbildningsavsnittet varar 30 euro i krishanteringsdagtraktamente utöver lönen enligt 6 §. För tjänstgöringsdagar utomlands betalas dock 40 euro i krishanteringsdagtraktamente utöver lönen enligt 6 §.

Till sådan personal vid en beredskapsenhet som rekryterats utanför försvarsmakten betalas för varje tjänstgöringsdag under den tid det nationella utbildningsskedet och det gemensamma internationella utbildningssnittet varar 25 euro i krishanteringsdagtraktamente utöver lönen enligt 6 §. För tjänstgöringsdagar utomlands betalas dock 35 euro i krishanteringsdagtraktamente utöver lönen enligt 6 §.

För resan från hemorten till utbildningsplatsen när utbildningen inleds och tillbaka till hemorten efter avslutad utbildning betalas dagtraktamente samt ersättning för resekostnaderna enligt samma grunder som för statstjänstemän. Detta gäller också resor som företas av personalen vid en beredskapsenhet när tjänstgöring enligt 5 § börjar och avslutas.

För resor i hemlandet och utrikesresor som företas i ett tjänstgöringsuppdrag under den tid utbildningen pågår och i fråga om personalen vid en beredskapsenhet under den tid som avses i 5 § betalas ersättning för resekostnaderna enligt samma grunder som för statstjänstemän.

I fråga om ersättningarna för resekostnaderna när det gäller sådana hemresor som personalen vid beredskapsenheten företar under det nationella utbildningsskedet och det gemensamma internationella utbildningsavsnittet gäller 10 § 3 mom.

9 §
Beredskaps- och beredskapsenhetsersättningar till personalen vid en beredskapsenhet

Till den som hör till personalen vid en beredskapsenhet betalas beredskapsersättning, om personen i fråga på grundval av den tjänstgöringsförbindelse som han eller hon avgett kan försättas i fem dagars startberedskap under den tid hög beredskap enligt 2 § 1 mom. i lagen om militär krishantering varar.

Beredskapsersättning betalas efter det nationella utbildningsskedet och det gemensamma internationella utbildningsavsnittet för den egentliga beredskapstiden. Ersättningen är för dem som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten 6,5 procent av den månadslön som avses i 7 § 1 mom., dock minst 200 euro i månaden. För dem som rekryteras utanför försvarsmakten är beredskapsersättningen för den faktiska beredskapstiden 150 euro i månaden.

När operationen inleds blir den beredskapsersättning som betalats till personalen vid beredskapsenhet en beredskapsenhetsersättning, som motsvarar 7,5 procent av den månadslön som avses i 7 § 1 mom., dock minst 200 euro i månaden.

För beredskapstiden betalas till sådan personal vid en beredskapsenhet som rekryterats utanför försvarsmakten och som står i krishanteringsanställningsförhållande ett krishanteringsdagtraktamente vars storlek är 25 euro. För tjänstgöringsdagar utomlands betalas dock 35 euro i krishanteringsdagtraktamente. I fråga om utbetalningen av dagtraktamentet under beredskapstiden för sådan personal vid en beredskapsenhet som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten gäller vad som överenskommits i tjänstekollektivavtal om ersättning av resekostnader.

10 §
Vissa anställningsvillkor för personalen vid en beredskapsenhet

I fråga om beräkningen av arbetstiden för och arbetstidsersättningarna till personalen vid en beredskapsenhet gäller under den tid det nationella utbildningsskedet och det gemensamma internationella utbildningsavsnittet varar vad som i försvarsmaktens arbetstidsavtal föreskrivs om utbildningstiden. För varje helt utbildningsdygn antecknas som beräknad arbetstid 7 timmar och 39 minuter. För denna tid betalas inte ersättning för kvälls-, natt-, lördags- eller söndagsarbete, inte heller helgaftonstillägg. I den ovan nämnda tid som räknas in i arbetstiden ingår allt arbete som hör till utbildningen. För de lediga dagar som ingår i kurserna beräknas inte arbetstid. Under den tid det nationella utbildningsskedet och det gemensamma internationella utbildningsavsnittet varar betalas ersättning för militär övning så som vid en militär övning vars syfte är att utbilda endast försvarsmaktens avlönade personal. För övningstiden betalas inte övningsdagtraktamente.

Under den tid beredskapsavsnittet varar gäller i fråga om arbetstiden för personalen vid en beredskapsenhet vad som överenskommits om det i försvarsmaktens arbetstidsavtal.

Ersättningarna för resekostnaderna i fråga om sådana hemresor som personalen vid en beredskapsenhet företar utges på samma sätt som i fråga om statstjänstemän. Till krishanteringspersonalen utges under den tid det nationella utbildningsskedet, det gemensamma internationella utbildningsavsnittet och beredskapsavsnittet varar ersättning för resekostnader för en resa tur och retur till boningsorten en gång under en period av två veckor. Alternativt kan dessa resor periodiseras så att högst 24 resor företas under en tid av 12 månader. Personalen vid beredskapsenheten är berättigad till en hemresa, om resan med beaktande av tjänstgöringsuppgifterna kan genomföras.

Om den som hör till personalen vid en beredskapsenhet inte anställs i ett krishanteringsanställningsförhållande för den tid som avses i 5 § kan till personen i fråga för varje arbetsdag som han eller hon arbetat betalas särskild ersättning utöver dagtraktamentet enligt 8 § 3 mom . Ersättningen motsvarar en trettiondel av den lön som aves i 6 §.

11 §
Dagtraktamentet för den tid en operation pågår

Till dem som hör till krishanteringspersonalen, frånsett militärobservatörerna, betalas för den tid en operation pågår 27,75 euro per tjänstgöringsdygn i krishanteringsdagtraktamente. Till dem som deltar i KFOR-operationen i Kosovo betalas likväl 31,96 euro per tjänstgöringsdygn samt till dem som deltar i ISAF-operationen i Afghanistan och till dem som deltar i UNMIS-operationen i Sudan samt till dem som verkar i en beredskapsenhet under därmed jämförbara tjänstgöringsförhållanden 52,75 euro per tjänstgöringsdygn.

Till en finländsk militärobservatör betalas i krishanteringsdagtraktamente 30 USD per tjänstgöringsdygn. Förenta Nationerna bestämmer om de ersättningar som organisationen utger till militärobservatörerna för inkvartering och förplägnad.

Om en person som är placerad i krishanteringsorganisationen tjänstgör på Europeiska unionens område vid en stab eller en motsvarande enhet betalas till honom eller henne i stället för krishanteringsdagtraktamente det dagtraktamente som betalas i landet i fråga enligt samma grunder som för statstjänstemän. Dagtraktamentet i landet i fråga skall täcka de kostnader för förplägnad som avses i 13 § 1 mom.

Krishanteringsdagtraktamentet kan höjas för viss tid, om tjänstgöringsförhållandena på grund av att en omfattande väpnad konflikt brutit ut är osedvanligt svåra.

12 §
Rätt till lön och dagtraktamente

Lön samt krishanteringsdagtraktamente enligt 6 § 1 mom. och 7 § betalas för den tid anställningsförhållandet varar enligt 9 och 10 § i lagen om militär krishantering. I fråga om dagtraktamentet för utbildningstiden gäller 8 § i denna förordning.

Den som hör till krishanteringspersonalen har emellertid inte rätt till lön, dagtraktamente eller andra förmåner enligt denna lag för den tid han eller hon utan giltigt skäl varit frånvarande från tjänstgöringen eller varit anhållen eller häktad såsom misstänkt för ett brott för vilket han eller hon sedan döms till straff, och inte heller för den tid han eller hon varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom, om han eller hon uppsåtligen eller av grov vårdslöshet väsentligen bidragit till sjukdomen, lytet eller kroppsskadan eller till att tillfrisknandet förhindrats.

I fråga om överföringen till försvarsmakten av den rätt till dagtraktamente eller moderskapspenning som tillkommer den som hör till krishanteringspersonalen för tiden för avlönad sjukledighet eller moderskapsledighet gäller vad som överenskommits om det i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal.

13 §
Inkvartering och förplägnad

Den som hör till krishanteringspersonalen, frånsett militärobservatörerna, får fri militärinkvartering och förplägnad under den tid utbildning enligt 6 § i lagen om militär krishantering pågår och för den tid krishanteringsanställningsförhållandet enligt 9 och 10 § i lagen varar. Till den som är placerad i krishanteringsorganisationen och som tjänstgör på Europeiska unionens område vid en stab eller en motsvarande enhet betalas ersättning för inkvartering på samma sätt som för statstjänstemän, om fri militärinkvartering med tanke på tidpunkten för uppdraget inte kan ordnas.

Om den som hör till krishanteringspersonalen på grund av tjänsteresa på ett tjänstgöringsområde eller av någon annan motsvarande orsak inte har kunnat erbjudas fri förplägnad, har han eller hon rätt till ersättning för de extra utgifter som förplägnaden medför enligt följande

1) om resan har varat minst sex, men högst åtta timmar, 15 euro,

2) för varje från resans början räknat dygn som i sin helhet eller av vilket mer än åtta timmar har använts för resan, 30 euro, samt

3) om resan har varat mer än ett resedygn och den tid som använts till resan överskrider det sista resedygnet med mer än två men inte mer än åtta timmar, för den överskjutande delen 15 euro.

För de extra utgifter som inkvarteringen medför betalas ersättning högst till beloppet av den hotellersättning som för landet i fråga betalas till statstjänstemän för tjänsteresor utomlands.

För en person som hör till krishanteringspersonalen ordnas inte fri militärinkvartering eller förplägnad, om personen i fråga under sådan tid när han eller hon är ledig från tjänstgöringen vistas utanför sin krishanteringsorganisations operativa ansvarsområde.

14 §
Övrig utrustning

Den beklädnad som behövs i tjänsten och annan personlig utrustning samt vapen ställs vederlagsfritt till förfogande för den som hör till krishanteringspersonalen. När anställningsförhållandet upphör skall utrustning och vapen lämnas tillbaka. Huvudstaben utfärdar närmare bestämmelser om hur materielen överlåts, ersätts och löses in.

15 §
Hälsovård

Den som hör till krishanteringspersonalen ges när tjänstgöringen inletts enligt 17 § i lagen om militär krishantering avgiftsfri hälsovård enligt lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/87). Kostnaderna för sådan nödvändig hälsovård som ges någon annanstans än inom krishanteringsorganisationen ersätts enligt företedda giltiga utgiftsverifikat. Utgifter för annan vård ersätts inte, om vården hade kunnat ordnas inom krishanteringsorganisationen.

16 §
Gruppolyksfallsförsäkring

Försvarsmakten tecknar gruppolycksfallsförsäkring för dem som hör till krishanteringsorganisationen med tanke på dödsfall genom olyckshändelse och bestående skada eller men till följd av olyckshändelse.

17 §
Ersättning för resekostnader

För resan från hemorten till krishanteringspersonalens samlingsplats när tjänstgöringen inleds och för resan till hemorten från den plats där utrustningen återlämnas när tjänstgöringen avslutas betalas ersättning för resekostnaderna på samma sätt som för statstjänstemän.

Staten ordnar och bekostar för den som hör till krishanteringspersonalen, frånsett militärobservatörerna, resan till aktionsområdet när tjänstgöringen börjar samt resan från området till hemförlovningsplatsen i Finland när tjänstgöringen avslutas.

Om personen i fråga med samtycke av Försvarsmaktens Internationella Center själv ordnar sin resa kan kostnaderna för resan ersättas högst till det belopp som researrangemanget enligt 1 mom. skulle ha medfört för staten.

Förenta Nationerna bestämmer om de ersättningar som organisationen betalar till militärobservatörerna för resorna.

Om anställningsförhållandet upphör på grund av att personen i fråga inte uppfyller sina förpliktelser eller bryter mot dem eller annars befinns vara olämplig för tjänstgöringen, kan han eller hon förordnas att ersätta de kostnader som hemförlovningsresan åsamkat staten.

För resor i tjänsteuppgifter utanför tjänstgöringsområdet betalas ersättning för resekostnaderna på samma sätt som för statstjänstemännens tjänsteresor.

Ersättning för resekostnader enligt denna paragraf betalas inte, om ersättning för resan i fråga betalas på andra grunder.

18 §
Permissionsresor under den tid operationen pågår

Sådana permissionsresor som under den tid anställningsförhållandet varar ordnas för dem som hör till krishanteringspersonalen är vederlagsfria, om de utan betydande tilläggskostnader kan ordnas i samband med krishanteringsorganisationens underhållstransporter.

Om underhållstransporter inte har ordnats, ersätter staten en permissionsresa från tjänstgöringsområdet till Finland och tillbaka för varje period av sex tjänstgöringsmånader med utnyttjande av den för staten förmånligaste flygrutten.

19 §
Familjemedlemmars resekostnader i vissa fall

Med tillstånd av Försvarsmaktens Internationella Center kan av statens medel betalas ersättning för de nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som föranleds av en sådan brådskande evakuering i exceptionella förhållanden som gäller krishanteringspersonalens familjemedlemmar vilka vistas på tjänstgöringsområdet och som verkställs eller godkänns av försvarsministeriet.

20 §
Bestämmelser om utbetalning

Lön, dagtraktamente och andra ersättningar enligt denna förordning betalas i efterskott den sista vardagen i varje månad. Om månadens sista vardag är en lördag, betalas lönen föregående vardag.

När anställningsförhållandet upphört betalas lön, dagtraktamente och övriga ersättningar enligt denna förordning före utgången av den kalendermånad som följer på den dag då anställningsförhållandet upphörde.

21 §
Rätten till lön för sjukdomstid samt moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet

Den som hör till krishanteringspersonalen har rätt till lön för sjukdomstid enligt vad som föreskrivs i fråga om tjänstemän i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Den som hör till krishanteringspersonalen har dock inte rätt till tillägg för sjukdomstid.

I fråga om moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet för den som hör till krishanteringspersonalen gäller vad som bestäms i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal.

I fråga om rätten att avsluta ett anställningsförhållande när en persons tjänstgöringsförmåga på grund av sjukdom eller kroppsskada eller av någon annan orsak blivit väsentligt nedsatt gäller 10 § 4 mom. i lagen om militär krishantering.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2006.

Helsingfors den 4 april 2006

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som personaldirektör
Pasi Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.