252/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av 132 och 134 § i lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 132 § 2 och 3 mom. samt 134 § 2 mom., sådana de lyder i lag 420/2003, som följer:

132 §

När ansvar som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som avses i 111 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 83 b § överföras till minst ett belopp som motsvarar solvensgränsen i 83 c § 1 mom. Om pensionskassans verksamhetskapital är större än det belopp som motsvarar solvensgränsen, överförs verksamhetskapitalet i sin helhet, dock högst till solvensgränsens dubbla belopp eller ett belopp som fastställs i 3 mom., beroende på vilket av dessa belopp som är störst. Verksamhetskapitalet kan till övriga delar återbetalas till delägarna så som bestäms i 83 a § 4 mom.

När ansvar som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare överförs till en övertagande försäkringsanstalt i en situation som avses i 111 § 3 mom., skall verksamhetskapital överföras till ett belopp som i den övertagande försäkringsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som motsvarar den genomsnittliga riskbenägenheten för placeringsfördelningarna för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer i enlighet med 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) på framställning av Försäkringsinspektionen den procentandel för det verksamhetskapital som överförs vilken skall iakttas vid överföringar av ansvar. Beloppet av det verksamhetskapital som överförs fastställs i enlighet med den procentandel som fastställts genom förordningen enligt 2 mom. i det sistnämnda lagrummet och som gäller vid den tidpunkt då avtalet om överföring av ansvaret ingås. Om det dubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs är större än det enligt detta moment fastställda belopp av det verksamhetskapital som överförs, skall det verksamhetskapital som överlåts ur pensionskassan fastställas enligt detta moment, och det verksamhetskapital som överförs skall kompletteras så att det motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs. Om beloppet av det verksamhetskapital som fastställts enligt detta moment blir större än den andel av pensionskassans verksamhetskapital som motsvarar det ansvar som överlåts, skall ur pensionskassan överlåtas den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar det ansvar som överlåts, och det överlåtna verksamhetskapitalet skall kompletteras så att det motsvarar det belopp som fastställts i detta moment. Vid beräkningen av den andel som det ansvar som överlåts utgör av pensionskassans verksamhetskapital skall bestämmelserna om fastställande av den ansvarsskuld som skall användas vid beräkningen av solvensen beaktas vid fastställandet av nivån på pensionskassans verksamhetskapital. Verksamhetskapitalet kan till övriga delar återbetalas till delägarna så som bestäms i 83 a § 4 mom.


134 §

Vid övertagande av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd som avses i 1 mom., ett delägarspecifikt ansvar som avses i 132 § 1 mom. eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, skall det verksamhetskapital som övertas uppgå till minst det belopp som fastställs i 132 § 3 mom. eller det belopp som motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknas ut på basis av de tillgångar som övertas, om detta är störst. Om det tilläggsförsäkringsansvar som härvid överförs från den överlåtande pensionsanstalten är mindre än det ovan nämnda beloppet, skall den anslutande delägaren komplettera verksamhetskapitalet upp till det belopp som avses ovan.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.

Lagen tillämpas på sådana överföringar och övertaganden av ansvar samt sådana övertaganden av försäkringsverksamhet och försäkringsbestånd i fråga om vilka avtalet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter.

Ett beslut som Försäkringsinspektionen meddelat före denna lags ikraftträdande med anledning av ansökan om samtycke till sådant avtal om överföring och övertagande av ansvar eller övertagande av försäkringsverksamhet och försäkringsbestånd som ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter skall meddelas i enlighet med den lag som är i kraft den dag beslutet meddelas. Försäkringsinspektionens beslut förfaller emellertid, om inte avtalet om överföring och övertagande av ansvar eller övertagande av försäkringsverksamhet och försäkringsbestånd ändras så att det överensstämmer med denna lag inom två månader från lagens ikraftträdande.

RP 158/2005
ShUB 6/2006
RSv 23/2006

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.