251/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av 88 och 100 a § i lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 88 § 6 mom. och 100 a § 2 mom., sådana de lyder i lag 421/2003, som följer:

88 §

Vid köp av en förmån som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare till en B-pensionsstiftelse eller till en AB-pensionsstiftelses B-avdelning i de situationer som avses i 100 § 1 mom., skall verksamhetskapital överföras till ett belopp som i den övertagande försäkringsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som motsvarar den genomsnittliga riskbenägenheten för placeringsfördelningarna för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer i enlighet med 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) på framställning av Försäkringsinspektionen den procentandel för det verksamhetskapital som överförs vilken skall iakttas vid överlåtelser av försäkringsverksamhet. Beloppet av det verksamhetskapital som överförs fastställs i enlighet med den procentandel som fastställts genom förordningen enligt 2 mom. i det sistnämnda lagrummet och som gäller vid den tidpunkt då avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten ingås. Om det dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs är större än det enligt detta moment fastställda belopp av det verksamhetskapital som överförs, skall det verksamhetskapital som överlåts ur pensionsstiftelsen fastställas enligt detta moment, och den utträdande arbetsgivaren skall komplettera det verksamhetskapital som överförs så att det motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs. Om beloppet av det verksamhetskapital som fastställts enligt detta moment blir större än den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar den försäkringsverksamhet som överlåts, skall ur pensionsstiftelsen överlåtas den andel av verksamhetskapitalet som motsvarar den försäkringsverksamhet som överlåts, och den utträdande arbetsgivaren skall komplettera det verksamhetskapital som överlåts så att det motsvarar det belopp som fastställts i detta moment. Vid beräkningen av den andel som den försäkringsverksamhet som överlåts utgör av pensionsstiftelsens verksamhetskapital skall bestämmelserna om fastställande av det pensionsansvar som skall användas vid beräkningen av solvensen beaktas vid fastställandet av nivån på pensionsstiftelsens verksamhetskapital.


100 a §

Vid övertagande av den försäkringsverksamhet, det ansvar och det försäkringsbestånd som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare och som avses i 1 mom., skall det verksamhetskapital som övertas uppgå till minst det belopp som fastställs i 88 § 6 mom. eller det belopp som motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknas ut på basis av de tillgångar som övertas, om detta är störst. Om det tilläggsförsäkringsansvar som överförs från den överlåtande pensionsanstalten är mindre än det ovan nämnda beloppet, skall den anslutande arbetsgivaren komplettera verksamhetskapitalet upp till det belopp som avses ovan.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.

Lagen tillämpas på sådana överlåtelser och övertaganden av försäkringsverksamhet samt sådana övertaganden av ansvar och försäkringsbestånd i fråga om vilka avtalet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter.

Ett beslut som Försäkringsinspektionen meddelat före denna lags ikraftträdande med anledning av ansökan om samtycke till sådant avtal om överlåtelse och övertagande av försäkringsverksamhet eller övertagande av ansvar och försäkringsbestånd som ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter skall meddelas i enlighet med den lag som är i kraft den dag beslutet meddelas. Försäkringsinspektionens beslut förfaller emellertid, om inte avtalet om överlåtelse och övertagande av försäkringsverksamhet eller övertagande av ansvar och försäkringsbestånd ändras så att det överensstämmer med denna lag inom två månader från lagens ikraftträdande.

RP 158/2005
ShUB 6/2006
RSv 23/2006

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.