245/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/1987) 5 § 1 mom. och 40 § 4 mom.,

sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 645/2003 och 40 § 4 mom. i lag 427/2003, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 645/2003, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §

Åklagaren kan också på framställning av undersökningsledaren bestämma att förundersökningen skall avslutas, om kostnaderna för en fortsatt undersökning skulle stå i klart missförhållande till arten av det ärende som utreds och den eventuella påföljd som är att vänta, eller om det på basis av redan vidtagna förundersökningsåtgärder är övervägande sannolikt att åklagaren skulle låta bli att väcka åtal på någon annan grund än en sådan som anges i 3 mom. För att förundersökningen skall kunna avslutas förutsätts det dessutom att något viktigt allmänt eller enskilt intresse inte kräver att den skall fortsätta. Förundersökningen skall dock inledas på nytt om det finns grundad anledning till detta på grund av nya omständigheter som framkommit i ärendet.

5 §

Vid förundersökning utreds

1) brottet, de förhållanden under vilka det har begåtts, den skada som har förorsakats och den vinning som har erhållits genom brottet, vilka parterna är samt de andra omständigheter som måste klarläggas för beslut om åtal,

2) målsägandens privaträttsliga anspråk, om denne med stöd av 3 kap. 9 § i lagen om rättegång i brottmål har bett åklagaren föra talan angående anspråket,

3) möjligheterna att återställa egendom som har erhållits genom brottet och att verkställa en förverkandepåföljd som döms ut eller skadestånd som betalas till målsäganden med anledning av brottet, samt

4) huruvida målsäganden samtycker till att målet i tingsrätten behandlas i ett sådant skriftligt förfarande som avses i 5 a kap. i lagen om rättegång i brottmål och om även den misstänkte avser att samtycka till ett sådant förfarande.


40 §

Den som med stöd av 2 kap. 1 § i lagen om rättegång i brottmål har förordnats till försvarare för den misstänkte och den som med stöd av 2 kap. 1 a § i nämnda lag har förordnats till rättegångsbiträde för målsäganden skall tillställas en kopia av förundersökningsprotokollet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 271/2004
LaUB 1/2006
RSv 6/2006

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.