240/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i förordningen av den 20 maj 2005 om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholprodukter (336/2005) 4―7 §, 10 § 3 mom., 13 § 1 mom., 16 och 17 §, 21 § 4 mom., 23 § och bilagan som följer:

4 §
Övervakning av ekologiskt producerade jordbruksprodukter

Livsmedelssäkerhetsverket planerar, styr och utövar tillsyn över övervakningen av produktionen av jordbruksprodukter som produceras ekologiskt i Finland. Producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter övervakas av arbetskrafts- och näringscentralerna, vilka biträds av de kontrollörer som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat enligt vad som föreskrivs nedan i 2 kap.

Förpackningen, lagringen och aktörerna som bedriver partihandel samt saluförandet av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, utsäde och plantmaterial övervakas av Livsmedelssäkerhetsverket. Saluförandet av ekologiskt producerade jordbruksprodukter i detaljförsäljning övervakas av arbetskrafts- och näringscentralerna.

5 §
Övervakning av ekologiskt producerade livsmedel

Livsmedelssäkerhetsverket planerar och styr övervakningen av framställningen, lagringen, partihandeln och saluförandet av ekologiskt producerade livsmedel. Livsmedelssäkerhetsverket övervakar framställarna, dem som låter framställa produkter och framställningen, lagerhållarna och lagringen av ekologiskt producerade livsmedel samt partiaffärerna och partihandeln med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.

Med avvikelse från den övervakning som avses i 1 mom. skall sådan bearbetning av de egna produkterna som sker på gården och som skall betraktas som framställning i ringa grad övervakas i enlighet med 4 § 1 mom. i denna förordning. Livsmedelssäkerhetsverket ger närmare anvisningar om vad som avses med sådan bearbetning av jordbruksprodukter som skall betraktas som framställning i ringa grad.

Saluförandet av ekologiskt producerade livsmedel i detaljförsäljning övervakas av de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen (23/2006). Livsmedelssäkerhetsverket tillställer de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen de registeruppgifter i enlighet med 13 § som de behöver om aktörer som bedriver ekologisk produktion.

6 §
Import av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, utsäden och plantmaterial från stater utanför Europeiska unionen

Livsmedelssäkerhetsverket planerar och styr övervakningen av importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, utsäden och plantmaterial från staten utanför EU, (tredje land). Livsmedelssäkerhetsverket övervakar aktörer som importerar ovan nämnda produkter från tredje länder med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.

7 §
Övervakning av ekologiskt producerat foder

Livsmedelssäkerhetsverket planerar och styr övervakningen av framställningen, lagringen, partihandeln och saluförandet av ekologiskt producerat foder. Livsmedelssäkerhetsverket övervakar framställarna, dem som låter framställa produkter, framställningen, lagringen, saluförandet samt de aktörer som bedriver partihandel av ekologiskt producerat foder med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.

10 §
Ansökan som gäller kontrollsystemet

Ansökan som gäller ett kontrollsystem skall göras på en blankett som fastställts av en myndighet. Blanketten fastställs i fråga om 1, 2, 3 och 4 punkten av Livsmedelssäkerhetsverket och i fråga om 5 punkten av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.


13 §
Register över ekologisk produktion

En aktör som uppfyller de krav som anges i rådets förordning och i denna förordning införs i fråga om kontrollsystemet för jordbruksproduktion, livsmedel, foder samt utsäde och plantmaterial i det register över ekologisk produktion som förs av Livsmedelssäkerhetsverket. I fråga om jordbruksproduktion antecknas aktören inom ramen för den ekologiska produktionsinriktning som aktören omfattas av. I fråga om alkoholdrycker införs aktören i det register över ekologisk produktion som förs av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.


16 §
Kontrollörer

De kontroller i aktörernas lokaler som avses i 12 och 15 § och som förutsätts enligt rådets förordning utförs i fråga om kontrollsystemet för jordbruksproduktion av arbetskrafts- och näringscentralen eller av en kontrollör som auktoriserats av Livsmedelssäkerhetsverket. I fråga om kontrollsystemen för foder, livsmedel samt utsäde och plantmaterial utförs kontrollerna av Livsmedelssäkerhetsverket eller av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. I slakterier och inrättningar i samband med dem, för vilka har utsetts en statlig besiktningsveterinär, utförs kontrollen av den statliga besiktningsveterinären. I fråga om kontrollsystemet för alkoholdrycker utförs kontrollerna av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

Livsmedelssäkerhetsverket kan utföra extra tillsynskontroller som gäller de kontroller som avses i 12 och 15 § när Livsmedelssäkerhetsverket följer den verksamhet som arbetskrafts- och näringscentralerna bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning.

17 §
Vissa tillstånd

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att med stöd av rådets förordning besluta om man i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker tillfälligt kan använda sådana från jordbruket härrörande råvaror som inte har producerats ekologiskt.

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att besluta om det tillstånd att från tredje länder importera ekologiskt producerade jordbruksprodukter, utsäde och plantmaterial, foder, livsmedel och alkoholdrycker som avses i artikel 11.6 i rådets förordning. Livsmedelssäkerhetsverket kan begära ett utlåtande av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om beviljandet av det ovan nämnda tillståndet då det är fråga om import av alkoholdrycker.

21 §
Påföljder

Livsmedelssäkerhetsverket och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan i fråga om sitt eget ansvarsområde för en viss tid avföra en aktör ur ett sådant kontrollsystem som avses i 2 kap. och ur det register som hör till kontrollsystemet, om aktören uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har försummat att betala fastställda avgifter.

23 §
Uppföljning av kontrollsystemet och utbildning

Livsmedelssäkerhetsverket och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral har till uppgift att årligen göra upp en tillsynsplan med tanke på organiseringen av den kontroll som avses i 2 kap.

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift att följa den verksamhet som arbetskrafts- och näringscentralerna bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning och att för varje år före utgången av mars följande kalenderår lämna en berättelse om denna övervakning till jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelssäkerhetsverket och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall för varje år före utgången av mars följande kalenderår till jord- och skogsbruksministeriet lämna en berättelse om den övervakning som de utfört.

Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar för utbildningen av kontrollörer som de har auktoriserat och av arbetskrafts- och näringscentralerna för uppgifter som avses i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Kontrollörer som Kontrollcentralen för växtproduktion och Livsmedelsverket har auktoriserat med stöd av lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft kan arbeta som i 16 § avsedda kontrollörer utan särskild auktorisering.

Ekologiskt producerat foder, utsäde och plantmaterial, som inte uppfyller kraven i denna förordning i fråga om kodnumret för tillsynsmyndigheten, får saluföras till den 1 juli 2007.

Helsingfors den 31 mars 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tero Tolonen

Bilaga

KODNUMREN FÖR MYNDIGHETER SOM ÖVERVAKAR PRODUKTIONEN, FÖRPACKNINGEN, FRAMSTÄLLNINGEN OCH IMPORTEN AV EKOLOGISKT PRODUCERADE JORDBRUKSPRODUKTER, UTSÄDEN OCH PLANTMATERIAL, LIVSMEDEL SAMT ALKOHOLDRYCKER

1. Övervakning av producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter

KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-A-001 Nylands arbetskrafts- och näringscentral PB 15, 00241 Helsingfors
FI-A-002 Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral PB 592, 20101 Åbo
FI-A-003 Satakunta arbetskrafts- och näringscentral PB 266, 28101 Björneborg
FI-A-004 Tavastlands arbetskrafts- och näringscentral Raatihuoneenkatu 11, 13100 Tavastehus
FI-A-005 Birkalands arbetskrafts- och näringscentral PB 467, 33101 Tammerfors
FI-A-006 Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral PB 1041, 45101 Kouvola
FI-A-007 Södra Savolax arbetskrafts- och näringscentral PB 164, 50101 S:t Michel
FI-A-008 Norra Savolax arbetskrafts- och näringscentral PB 2000, 70101 Kuopio
FI-A-009 Norra Karelens arbetskrafts- och näringscentral PB 8, 80101 Joensuu
FI-A-010 Mellersta Finlands arbetskrafts- och näringscentral PB 44, 40101 Jyväskylä
FI-A-011 Södra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
FI-A-012 Österbottens arbetskrafts- och näringscentral PB 131, 65101 Vasa
FI-A-013 Norra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral PB 86, 90101 Uleåborg
FI-A-014 Kajanalands arbetskrafts- och näringscentral Kalliokatu 4, 87100 Kajana
FI-A-015 Lapplands arbetskrafts- och näringscentral Ruokasenkatu 2, 96200 Rovaniemi
2. Övervakning av framställningen, förpackningen och importen av ekologiskt producerade livsmedel, foder samt utsäden och plantmaterial
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-B Livsmedelssäkerhetsverket Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
3. Övervakning av framställningen och importen av ekologiskt producerade alkoholdrycker
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-C Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral PB 210, 00531 Helsingfors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.