239/2006

Givet i Åbo den 12 maj 2005

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 2 kap. 15 § 4 mom., 19 § 2 mom., 21 § 1 och 2 mom., 22 §, 49 e § 2 mom. och 63 § 2 mom.,

av dem 2 kap. 15 § 4 mom. sådant det lyder i beslut 1162/2001, 19 § 2 mom., 21 § 1 mom. och 22 § sådana de lyder i beslut 1278/2003, 49 e § 2 mom. sådant det lyder i beslut 348/1998 och 63 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i beslut 823/2004,

ändras 1 kap. 1 §, rubriken för 2 kap., 2 kap. 1 § 1 och 2 mom., 10 § 3 mom., 15 § 2 mom., 17 § 1 mom., 18 § 1 mom., 19 § 3 och 4 mom., 20 § 2 mom., rubriken för underkap. C, 23 §, 24 §, 25 § 1 mom., 35 §, 36 § 1 mom., 37 § 1 och 3 mom. och det inledande stycket i 39 § 1 mom. samt 4 kap. 1 § 1 mom. och 6 § 2 mom.,

av dem 1 kap. 1 § sådan den lyder i beslut 1278/2003, 2 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder i beslut 865/1995, 15 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i beslut 348/1998, 19 § 2 mom. sådant det lyder i ovan nämnda beslut 1278/2003 och 23 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 349/1998, samt

fogas till 3 kap. 9 §, sådan den lyder i ovan nämnda beslut 1278/2003, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Bestämmelserna i denna valordning skall iakttas vid kyrkoherdeval och församlingsval enligt 8 kap. i kyrkolagen, vid val av stiftsfullmäktige enligt 17 b kap., vid biskopsval enligt 18 kap., vid val av prästassessor och lekmannamedlem av domkapitlet samt kontraktsprost enligt 19 kap. samt vid val av ombud till kyrkomötet enligt 20 kap. i kyrkolagen.

2 kap.

Kyrkoherdeval och församlingsval

A. Valnämnd, valförrättning och röstning
1 §

Valen förrättas av en valnämnd, som skall utses av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet senast i maj under det år då församlingsval skall förrättas. Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser en ordförande för valnämnden. Valnämnden utser vid det första sammanträde en vice ordförande.

Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet kan besluta att församlingen delas in i röstningsområden. Till valnämnden skall då väljas så många medlemmar att valnämnden kan dela sig i beslutföra sektioner i enlighet med 8 kap. 6 § 2 mom. i kyrkolagen. Sektionerna har i uppgift att i praktiken sköta röstningen inom röstningsområdena. Sektionerna väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig. I övrigt gäller i fråga om en sektion i tillämpliga delar vad som föreskrivs om valnämnden.


10 §

I 26 § bestäms vad som utöver rubriken skall tryckas i röstsedlar som är avsedda att användas vid kyrkoherdeval.

B. Vallängd
15 §

Vallängden skall upprättas

1) för församlingsval före den 1 september och

2) för kyrkoherdeval och för församlingsval som förrättas på nytt till följd av besvär samt för undantagsval i församlingen enligt 8 kap. 5 § i kyrkolagen 55 dagar före den första valdagen.


17 §

Vallängden skall granskas av minst två av kyrkorådet eller församlingsrådet inom sig valda medlemmar. Vallängden vid församlingsval skall granskas senast den 1 september samt vallängden för val som avses i 15 § 2 mom. 2 punkten senast den andra dagen efter det att vallängden skall vara färdigställd med stöd av nämnda punkt.


18 §

Vallängden skall för granskning vara framlagd till påseende under övervakning minst fyra timmar under två efter varandra följande vardagar efter att vallängden granskats, dock inte under en lördag. Den senare dagen skall vallängden finnas till påseende klockan 15–19.


19 §

I fråga om ett rättelseyrkande som riktar sig mot någon annans rösträtt skall valnämndens ordförande den första vardagen efter den i 24 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen föreskrivna dagen, per brev sända sakägaren en kopia av rättelseyrkandet samt samtidigt meddela att denna har möjlighet att skriftligen före valnämndens sammanträde lämna in en utredning om sin rösträtt till pastorsexpeditionen. Är mottagarens adress inte känd, skall ett meddelande om rättelseyrkandet samt om var sakägaren kan få det till påseende inom samma tid anslås på församlingens anslagstavla och hållas kvar till valnämndens sammanträde.

Valnämnden skall handlägga yrkanden på rättelse av vallängden för församlingsval vid sammanträde den 1 oktober och vid val som avses i 15 § 2 mom. 2 punkten vid sammanträde som skall hållas två veckor efter utgången av den tid då vallängden varit framlagd till påseende.

20 §

Valnämnden skall meddela beslut i fråga om varje yrkande på rättelse samt bifoga besvärsanvisning. Lämnas ett yrkande som gäller införande i vallängden utan prövning eller förkastas det eller godkänns ett yrkande som gäller uteslutande av någon annan ur vallängden, skall utslag jämte besvärsanvisning tillställas såväl den som framställt yrkandet som den vars rösträtt beslutet gäller, per brev senast den vardag som närmast följer efter valnämndens sammanträde.

C. Kyrkoherdeval
23 §

Kyrkoherdeval skall påbörjas efter avslutad gudstjänst den andra söndagen efter det sista valprovet och avslutas antingen samma dag eller därpå följande måndag. Valnämnden bestämmer före dagen för det första valprovet när röstningen skall förrättas. Valet skall förrättas i församlingens kyrka eller på någon annan plats som kyrkorådet eller församlingsrådet bestämmer.

Förhandsröstning vid kyrkoherdeval börjar den måndag som följer på den söndag som följer efter det sista valprovet och röstningen fortgår till och med fredagen samma vecka. Förhandsröstning äger rum endast i den församling vars kyrkoherde väljs vid valet, i pastorsexpeditionen varje dag klockan 9–18 samt som hemmaröstning. Om förhandsröstning och hemmaröstning gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om dem i 43–49 f §.

24 §

Valnämnden skall sätta upp en kungörelse om kyrkoherdevalet och när det påbörjas samt om platsen och tiden för röstningen.

Den i 1 mom. avsedda kungörelsen skall hållas framlagd till påseende på församlingens anslagstavla från dagen för det sista valprovet tills röstningen avslutats. Dessutom skall kungörelsen publiceras i tidningen senast fem dagar innan förhandsröstningen inleds.

25 §

Minst tio röstberättigade församlingsmedlemmar har rätt att anhålla om uppställande av en extra valkandidat, som konstaterats vara behörig till tjänsten men inte uppställts på valförslag. Anhållan, som skall innehålla uppgift om kandidatens namn, skall vara skriftlig och inlämnas till pastorsexpeditionen senast före klockan 16 den onsdag som följer på det sista valprovet.


D. Församlingsval
35 §

Valnämnden skall under valåret vid sammanträde som skall hållas senast den 1 augusti sätta upp en kungörelse, i vilken skall uppges det antal medlemmar i kyrkofullmäktige eller i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet som skall väljas, förutsättningarna för kandidaternas valbarhet samt, med angivande av datum och klockslag, när och var valmansföreningarnas stiftelseurkunder skall inlämnas.

Kungörelsen skall anslås på församlingens anslagstavla före den 10 augusti och hållas anslagen till den 15 september klockan 16. Dessutom skall kungörelsen publiceras i tidningen före den 10 augusti.

36 §

Stiftelseurkunden för en valmansförening jämte bilagor skall av valmansföreningens ombud eller dennas suppleant inlämnas till pastorsexpeditionen senast den 15 september klockan 16.


37 §

Valnämnden skall företa en förberedande granskning av stiftelseurkunderna jämte anslutna kandidatlistor vid sammanträde som skall hållas senast den 16 september. En stiftelseurkund som har inlämnats efter den fastställda terminen skall lämnas utan beaktande. Valmansföreningens ombud, eller om något ombud inte utsetts, någon av undertecknarna av stiftelseurkunden skall underrättas om detta.


Valmansföreningens ombud eller, om något ombud inte utsetts, någon av undertecknarna av stiftelseurkunden har rätt att senast den 1 oktober före klockan 16 verkställa rättelsen eller lämna in den avsedda tilläggsutredningen. Dessutom har ombudet eller en undertecknare rätt att verkställa justeringar som gäller kandidaternas namn samt titel, yrke eller syssla och adress.


39 §

Vid sammanträde som skall hållas den 1 oktober efter klockan 16 skall valnämnden


3 kap.

Biskopsval och övriga val i stiftet

C. Val av stiftsfullmäktige
9 §

Kandidatlistorna och kandidaterna vid val av medlemmar i stiftsfullmäktige numreras så som föreskrivs i 4 kap. 9 § dock så att kandidaternas numrering fortsätter från det sista numret vid val av ombud till kyrkomötet.


4 kap.

Val av ombud till kyrkomötet

1 §

Domkapitlet tillsätter en valnämnd enligt 17 a kap. 2 § 3 mom. i september närmast före valet av ombud till kyrkomötet. Domkapitlet utser en sekreterare för nämnden och sköter nämndens kansliuppgifter.


6 §

Stiftelseurkunden jämte kandidatlista skall inlämnas till domkapitlet senast den 15 december före klockan 16, om inte något annat följer av 1 kap. 3 § 1 mom. I fråga om stiftelseurkunden för en valmansförening och kandidatlista, om inlämnande och publicering av dem samt om ombudets försäkran och kandidaternas skriftliga samtycke gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om församlingsval i 2 kap. 32 § 2 mom., 33, 36 och 58 §.


Detta beslut träder i kraft den 10 april 2006.

Åbo den 12 maj 2005

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.