234/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 88 §, sådan den lyder i lagarna 357/1987, 571/1994 och 1091/2002, samt

fogas till lagen nya 88 a―88 d § som följer:

88 §
Skyldighet att använda bilbälte och annan skyddsanordning för sittplats

Föraren och passagerarna skall under körning använda för sittplatsen monterat bilbälte eller vara fastspända i någon annan skyddsanordning

1) i personbilar,

2) i bussar,

3) i paketbilar,

4) i lastbilar,

5) i tre- och fyrhjulingar försedda med karosseri samt lätta fyrhjulingar försedda med karosseri.

Genom förordning av statsrådet kan på grund av transportens eller köruppdragets speciella art föreskrivas om befrielse från skyldigheten att använda bilbälte.

Alla ibrukvarande skyddsanordningar för barn skall vara av godkänd typ på det sätt som bestäms genom förordning av kommunikationsministeriet. Genom förordning av kommunikationsministeriet föreskrivs också om viktgrupper, konstruktion och fastsättning av skyddsanordningar för barn.

88 a §
Transport av barn i fordon

Vid transport av barn med en kroppslängd under 135 centimeter i personbilar, paketbilar eller lastbilar skall en i 88 § avsedd skyddsanordning för barn användas, om fordonet har bilbälten eller om en skyddsanordning för barn annars kan monteras i fordonet. Om det inte är möjligt att montera en skyddsanordning för barn i fordonet, skall barn som är tre år eller äldre transporteras någon annanstans än i framsätet. Vid transport av barn under tre år i personbilar, paketbilar eller lastbilar skall, med undantag av det fall som avses i 2 mom. 1 punkten, alltid en skyddsanordning för barn användas. I bussar skall barn som sitter på en egen sittplats använda för sittplatsen monterat bilbälte eller en skyddsanordning för barn.

Avvikelser från skyldigheten att använda skyddsanordningar för barn kan göras enligt följande:

1) i taxibilar får barn transporteras på annan plats än i framsätet då de använder bilbälte,

2) på annan plats än i framsätet på personbilar eller paketbilar får på en (1) sittplats transporteras barn som är tre år eller äldre då barnet använder bilbälte, om det inte finns utrymme att montera någon skyddsanordning för barn på grund av att två eller flera sådana anordningar för barn har monterats på sätets övriga sittplatser,

3) på annan plats än i framsätet på personbilar eller paketbilar får under korta sträckor transporteras ett eller flera barn som är tre år eller äldre då de använder bilbälte, om transportbehovet är tillfälligt och fordonet av denna orsak inte alls är utrustat med någon skyddsanordning för barn eller inte är utrustat med tillräckligt många sådana anordningar för barn.

Ett barn får inte transporteras i en bakåtvänd barnstol på en sittplats som skyddas av en krockkudde framför passagerarsätet, om inte krockkudden har deaktiverats eller deaktiveras automatiskt på ett fullgott sätt.

88 b §
Befrielse av hälsoskäl från skyldigheten att använda bilbälte eller annan skyddsanordning för sittplats

Skyldigheten att använda bilbälte eller annan skyddsanordning för sittplats gäller inte personer för vilka starka hälsoskäl utgör hinder för att använda skyddsanordningen.

Ett läkarintyg över de skäl som avses i 1 mom. skall medhas under körning och på begäran visas upp för en polisman. Ett läkarintyg som utfärdats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är giltigt även i Finland.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om läkarintygets innehåll och om den symbol som skall användas på intyget. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer formuläret för läkarintygsblanketterna.

88 c §
Ansvarsbestämmelser som gäller användningen av skyddsanordningar för barn och säkerheten vid transporter med invalidtaxi

Om ett barns förmyndare eller vårdnadshavare färdas med barnet, ansvarar denne för att ett barn under 15 år transporteras med användning av en ändamålsenlig skyddsanordning. Färdas förmyndaren eller vårdnadshavaren inte med barnet skall den i 88 § 1 mom. avsedda föraren, med undantag av föraren i en buss i kategori M3, se till att ett barn under 15 år använder en ändamålsenlig skyddsanordning.

Förare av invalidtaxi skall se till att passagerarna använder ändamålsenliga skyddsanordningar och att rullstolar är fästa vid fordonet på behörigt sätt under resan.

88 d §
Information om skyldigheten att använda bilbälte i bussar

Busspassagerare skall i början av resan informeras om skyldigheten att använda bilbälte på minst ett av följande sätt:

1) av föraren,

2) av konduktören, reseledaren eller den som är utsedd till gruppledare,

3) genom audiovisuella hjälpmedel, eller

4) genom en skylt av gemenskapsmodell, väl synlig från varje sittplats.

Närmare bestämmelser om skylten av gemenskapsmodell utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

Utan hinder av vad som i denna lag föreskrivs om användning av skyddsanordningar, får i personbilar och paketbilar fram till den 31 december 2007, inom de gränser som gäller beträffande tillfällig överskridning av det i registret antecknade passagerarantalet i dylika fordon, på annan plats än i framsätet transporteras ett större antal sittande passagerare än för vilka det finns möjlighet att använda bilbälte eller andra skyddsanordningar. Beträffande transport av barn under tre år skall denna lag likväl tillämpas från ikraftträdandet.

Utan hinder av vad som i denna lag föreskrivs om användning av skyddsanordningar, får vid transport av skol- och dagvårdsbarn i bussar i linjetrafik fram till den 9 maj 2008 transporteras ett större antal sittande passagerare än det finns sittplatser utrustade med bilbälten på sätena för dem och möjlighet att använda bilbälte eller andra skyddsanordningar.

RP 207/2005
KoUB 4/2006
RSv 16/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/20/EG (32003L0020); EGT nr L 115, 9.5.2003, s. 63

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.