231/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006 samt avtalsperioderna för dessa avtal

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) samt 64 § 3 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller 2006 års ansökan om gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001. Vidare gäller förordningen ansökan om fastställande av stödrättigheter enligt kapitel 3 avsnitt 1 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådet förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

Denna förordning tillämpas på ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, för 2006 samt avtalsperioderna gällande dessa avtal.

2 §
Bestämmelser om administration och kontroll

Vid administrationen och kontrollen av stöd som avses i 1 § tillämpas vad som bestäms i 5―13 och 15―19 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (438/2004).

3 §
Stödansökan

Ansökan om sådana stöd som avses i 1 §, nedan stödansökan, skall lämnas in senast den 28 april 2006.

Stödansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 102A, 102B och 101D för 2006 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2006. Stödansökan kan inte lämnas in utan basskiftesblankett nummer 102A, som fyllts i på förhand eller på annat sätt.

Om basskiften har delats efter 2005, sammanslagits eller varaktigt tagits ur bruk eller ur odling, om nya basskiften har bildats eller om det skett förändringar i besittningen av basskiften skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett för basskiften nummer 102C för år 2006 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2006 lämnas in.

Sådana stödberättigande åkerområden enligt 46 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) som ansöks om att upptas i en förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd, och som en annan odlare som har ingått en förbindelse har uppgett i sin årliga stödansökan under det föregående förbindelseåret, skall anmälas på jord- och skogsbruksministeriets basskiftesblankett nummer 102A för 2006 och jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett för basskiften nummer 102C för 2006 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2006.

4 §
Anmälan om såningsarealer

En sådan anmälan om såningsarealer som gäller förändringar i odlingsarealerna skall lämnas in senast den 15 juni 2006. Anmälan om såningsarealer skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för 2006 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2006.

5 §
Inlämnande av stödansökan och anmälan

Stödansökan och en sådan anmälan som avses i 4 § skall jämte bilagor lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten inte har något driftscentrum, lämnas stödansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där största delen av lägenhetens åkrar är belägna.

En stödansökan eller anmälan som har anlänt per post anses ha inlämnats i tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

6 §
En ny kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelse som ingås år 2006

En ny förbindelse om kompensationsbidrag ingås genom att vederbörande punkt på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101B för år 2006 fylls i. Blanketten i fråga skall lämnas in senast den 28 april 2006.

En ny förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket ingås genom att jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 111 för år 2006 fylls i. Blanketten i fråga skall tillsammans med den i 3 § avsedda stödansökan lämnas in senast den 28 april 2006.

Om det i ett enskilt fall konstateras ett sådant uppenbart misstag och i ansökan sådana motstridiga uppgifter som avses i artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, kan blankett nummer 111 och en förbindelse om kompensationsbidrag på så sätt som avses i 1 mom. godkännas, även om de lämnats in efter den 23 maj 2006.

Om odlaren ingår en ny förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket och odlaren före utsatt dag har uppfyllt de förpliktelser som ingår i den förbindelse som har upphört, till exempel avläggande av kursdagar, behöver dessa inte avläggas på nytt.

7 §
Förlängning av förbindelse om miljöstöd

För en odlare som har ingått förbindelse om miljöstöd år 2000 eller 2001, som själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under år 2005 och som ansöker om ifrågavarande stöd med stödansökningsblanketten för år 2006 senast den 23 maj 2006, anses förbindelsen inte ha förfallit vid föregående årsskifte, utan förbindelsen fortsätter att vara i kraft. Om stöd söks efter den 28 april 2006 orsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det stöd som betalas för år 2006.

En odlare som har ingått förbindelse om miljöstöd år 2001 kan förlänga giltighetstiden för sin förbindelse. I sin ansökan om arealstöd för 2006 kan en odlare som har ingått förbindelse om miljöstöd år 2001 uppge att han önskar förlänga förbindelseperioden för sin femåriga förbindelse med ett år fram till den 31 maj 2007. Anmälan om förlängning av förbindelsen görs genom att punkt 1 D på ansökningsblankett 101B fylls i.

8 §
Ansökan om att uppta åkerområden i förbindelsen om kompensationsbidrag och miljöstöd

Odlaren skall senast den 15 juni 2006 anmäla de åkerbasskiften som ansöks om att upptas som stödberättigande för kompensationsbidrag och miljöstöd år 2006, förutsatt att åkerområdena är sådana åkerområden enligt 46 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket som odlaren har kommit i besittning av och som överlåts av en odlare som har fyllt 65 år eller vars make har fyllt 65 år, eller som odlaren har kommit i besittning av genom ägoreglering. Vid anmälan av basskiften skall användas den blankett som avses i 3 § 3 mom.

9 §
Frånträdande av förbindelse eller avtal om miljöstöd

Om den som har ingått förbindelse eller avtal om miljöstöd har frånträtt förbindelsen eller avtalet i enlighet med 43 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket, skall förvärvaren ansöka om stödet på följande sätt:

1) förvärvaren skall senast den 28 april 2006 lämna in en stödansökan om de arealer som överlåts,

2) till ansökan fogas en kopia av arrendeavtalet eller köpebrevet varav framgår att besittningen till skiftena har överförts, och

3) förvärvaren skall senast den 15 juni 2006 göra en anmälan om överföringen av besittningen till skiftena på blankett nummer 117.

10 §
Förlängning av avtal om specialstöd

För en odlare vars avtal om specialstöd har inletts den 1 oktober 2000 eller senare och fortfarande är i kraft, som själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under år 2005 och som ansöker om utbetalning av ifrågavarande specialstöd med stödansökningsblanketten för år 2006 senast den 23 maj 2006, anses avtalet om specialstöd inte ha förfallit vid föregående årsskifte, utan avtalet fortsätter att vara i kraft. Om utbetalning av specialstöd söks efter den 28 april 2006, orsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det specialstöd som betalas för år 2006. I fråga om avtal gällande effektiverad användning av stallgödsel är motsvarande datum den 31 oktober 2006 och den 25 november 2006.

11 §
Ansökningstiden för avtal om specialstöd

Ansökan om avtal om specialstöd och ansökan om tilläggsområden till det avtal som avses i 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2006 (14/2006) skall inlämnas senast den 28 april 2006 till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral, inom vars verksamhetsområde gårdens driftscentrum är beläget. Om gården inte har något driftscentrum skall ansökan inlämnas till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde det område eller merparten av det område som är föremål för ansökan är beläget. Ansökan om avtal om specialstöd skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett för avtalet i fråga eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för år 2006.

Om odlaren har ett avtal om ekologisk husdjursproduktion skall han senast den 15 september 2006 till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning lämna en anmälan på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett 215M varav framgår uppgifter om antalet andra djur än nötkreatur under stödåret. På samma blankett kan odlaren senast den 15 september 2006 meddela arbetskrafts- och näringscentralen om eventuella produktionsuppehåll.

12 §
För sent inlämnad ansökan eller anmälan som gäller avtal om specialstöd

Om ansökan om avtal om specialstöd eller anmälan om antal djur lämnas in för sent minskas det stöd som betalas på grundval av såväl åkerbruk som djurantal så som bestäms i avdelning II i del II av kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Om den bilaga som krävs för ingåendet av ett avtal om specialstöd inte lämnas in inom den tid som föreskrivs i 1 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) kan avtalet inte ingås.

13 §
Avtalsperioderna för de nya avtal om specialstöd som inleds år 2006

Avtalsperioden för nya avtal om specialstöd för anläggning och skötsel av skyddszon, ekologisk odling, ekologisk husdjursproduktion, effektiverad användning av stallgödsel, skötsel av vårdbiotoper samt uppfödning av lantraser inleds den 1 juni 2006.

14 §
Avtalsperioderna för de avtal om specialstöd som förlängs år 2006

Avtalsperioden för avtal om specialstöd för ekologisk odling, ekologisk husdjursproduktion, uppfödning av lantraser och odling av ursprungssorter inleds den 1 juni 2006. Avtalsperioden för avtal om specialstöd för anläggning och skötsel av skyddszon, anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng, effektiverad användning av stallgödsel, skötsel av vårdbiotoper, främjande av naturens mångfald samt utvecklande och vård av landskapet inleds den 1 juni 2006 eller den 1 oktober 2006. Avtalsperioden för avtal om specialstöd för åkerodling på grundvattenområden samt avtal om specialstöd för effektiverad kalkning av åkrarna inleds den 1 oktober 2006.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 mars 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.