230/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om kompensationsbidrag (645/2000) 6 § 2 och 3 mom. samt

ändras 6 § 1 och 4 mom.,

av dem 6 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 391/2003, som följer:

6 §
Betalning av stöd

Betalningen av stöd förutsätter att plantering eller sådd av sådana växter som anges på jordbruksskiftesblankett nr 102B företas senast den 30 juni. Med avvikelse från vad som sägs ovan kan stöd betalas för i 33 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk (646/2000) avsedda trädgårdsväxter i grupp 1 som sås därefter och ger skörd under året i fråga, om en förfrukt sås på skiftet senast den 30 juni. Om ingen förfrukt sås, skall landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen underrättas om detta. Då betalas inte kompensationsbidrag för skiftet i fråga. Någon förfrukt krävs dock inte och stöd kan betalas om det är fråga om sallatsväxter, kinakål, blomkål eller sparriskål.

Kompensationsbidrag kan betalas för ett skifte med gröngödslingsvall vars skörd används som ett led i växtföljden så, att skörden inte bärgas på hösten utan utnyttjas för gödsling av följande gröda. Under det år som avses kan skörd också bärgas på skiftet. Sådana växtföljder är exempelvis odling av vicker som gröngödsling samt växelbruk av potatis och klöver. Jordbrukaren skall på begäran ange växtföljden för det skifte som uppgetts som gröngödslingsvall. Av vikten på det frö som används till anläggning av gröngödslingsvallar skall minst 20 procent bestå av frö av kvävefixerande växter. De frömängder som har åtgått skall uppges på blanketten för ansökan om stöd eller framgå av lägenhetens skiftesvisa anteckningar. Den sammanräknade arealen för de jordbruksskiften som uppges som gröngödslingsvall i den årliga ansökan om stöd kan vara högst 50 procent av den sammanräknade arealen för de stödberättigande skiftena. I ansökan om stöd kan samma areal uppges som gröngödslingsvall högst två år i följd. Tvåårig gröngödsling kan också genomföras på så sätt att arealen i fråga någotdera året uppges som sådan areal med trädesrättighet som lagts i träda i enlighet med gårdsstödsförordningen och det andra året som vall vars skörd bärgas på vederbörligt sätt.Denna förordning träder i kraft den 5 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 mars 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.