208/2006

Given i Helsingfors den 24 mars 2006

Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994 och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant denna paragraf lyder i lag 495/2005:

ändras i förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer(1240/2003) 3 § 1 mom. 11 punkten, den svenska språkdräkten i rubriken för 4 §, 4 § 3 mom. och 1 och 4 § i bilagan till förordningen samt 5 §, sådan den lyder i förordning 831/2004, samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller av basis av annan uppdragsgivning:


11) fotokopior, utskrifter och andra avskrifter med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom. samt


Finlanda miljöcentral beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uugifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offenlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift, om inte annat bestäms i avgiftstabellen i bilagan.


5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder ikraft den 1 april 2006 och är i kraft fram till utgången av år 2006.

För prestationer i ärenden som anhängiggjorts före denna förordning trädde ikraft uppbärs avgift enligt de bestämmelser som då var i kraft.

Helsingfors den 24 mars 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Finlands miljöcentrals offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka avgift uppbärs.

1 §

A. Prestationer enligt kemikalielagen (744/1989)

euro
1. För behandling av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier uppbärs en avgift som bestäms av innehållet i ansökan och som utgör summan av följande element:
- preparatgranskning (2 månadsverk) 9 100
- bedömning av verksamt ämne (1,5 månadsverk) 7 750 /ämne
- granskning av ytterligare preparatnamn 185/namn
- behandling av ytterligare ansökt tilläggsutredning 650/utredning
Avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne nedskrivs med 25 procent från tabellpriset om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna insatsen med minst 25 procent. Avgiften ökas med 25 procent om insatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.
I samband med inlämning av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier uppbärs en förskottsavgift, som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne.
2. Behandling av en anmälan om skyddskemikalier
- träskyddskemikalie som används i likhet med målfärg 1 700
- behandling av sådan ändringsanmälan om träskyddskemikalie, som används i likhet med målfärg, vilken påkallas av tekniska eller liknande orsaker 185
- skyddskemikalie tillverkad enbart för export 200
- prov utfört med skyddskemikalie 550
3. Behandling av en exportanmälan för förbjuden eller strängt reglerad kemikalie 200
4. Behandling av en ansökan och anmälan angående biocidpreparater
4.1. Ansökan om godkännande av verksamt ämne (18 månadsverk) 126 000
4.2. Behandling av en ansökan om preparatgodkännande och -registrering
a) initialt preparatgodkännande (3 månadsverk) 17 700
- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma ämnen (1 månadsverk/ämne) 5 900/ ämne
b) tillfälligt preparatgodkännande ( 3 månadsverk) 17 700
- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma ämnen (1 månadsverk/ämne) 5 900/ ämne
c) parallellt preparatgodkännande (0,5 månadsverk) 3 400
d) initialregistrering av lågriskpreparat (1 månadsverk) 5 000
e) parallellregistrering av lågriskpreparat 1 700
f) på begäran utförd definition av rampreparat 1 700
g) godkännande av preparat i anslutning till definition av rampreparat 1 700
4.3 Övriga procedurer i samband med biocidpreparater
- undantagstillstånd för preparatanvändning 1 700
- anmälan om försöksverksamhet 420
- tillstånd för försöksverksamhet 1 260
4.4 Avgifter gällande antifoulingpreparater under övergångsperiod
a) för behandling av sådan ansökan om godkännande om antifoulingpreparat som avses i övergångsstadgandets 3 mom. i lagen om ändring av kemikalielagen (1198/1999), uppbärs avgift enligt punkt 1 i tabellen.
b) bestämning av rampreparat på begäran an en sökande 1 700
c) godkännande av preparat i samband med bestämningen av rampreparat 1 700
d) prov med antifoulinpreparat 550
4.5 Utlåtanden till annan behörig myndighet
För utlåtanden beträffande en ansökan om godkännande om och anmälan av biocidpreparater, uppbärs följande avgifter av den myndighet som ber om ett utlåtande:
a) utlåtande om en ansökan om godkännande av verksamt ämne (7 månadsverk) 48 800
b) utlåtande om sådan ansökan om godkännande av verksamt ämne, som ingår i preparatgrupp tillhörande uteslutande annan behörig myndighets ansvarsområde (4 månadsverk) 27 700
c) utlåtande om en ansökan om initialt godkännande av preparat (0,8 månadsverk) 5 000
- tilläggsavgift om preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen (0,3 månadsverk/ämne) 1 700/ämne
d) utlåtande om en ansökan om tillfälligt godkännande av preparat (0,8 månadsverk) 5 000
- tilläggsavgift om preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen (0,3 månadsverk/ämne) 1 700/ämne
e) utlåtande om en ansökan om parallellt godkännande av preparat 1 000
f) utlåtande om en ansökan om initialregistrering av lågriskpreparat 1 700
Avgifterna i tabellpunkterna 1, 2 och 4 omfattar även sådana kostnader som uppkommit till följd av det arbete som utförts i anslutning till utlåtandet av annan behörig myndighet och av den myndighet som angivit utlåtandet.
I samband med inlämning av ansökan enligt punkt 4.1 och underpunkterna a-d i punkt 4.2, uppbärs en förskottsavgift som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften. Då utlåtanden enligt punkt 4.5 underpunkterna a och b begärs skall en förghandsavgift på 35 procent av avgiften enligt tabellen debiteras hos den andra behöriga myndigheten.
Avgifterna för de prestationer som anges i punkterna 4.1, 4.2 och 4.5 nedskrivs med 25 procent i tabellpriset om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Avgiften ökas med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Avgifterna för de prestationer som anses i tabellens punkt 4.1 och underpunkterna a och b i punkt 4.5 uppbärs 50 procent lägre än vad tabellen anger, om arbetsinsatsen är minst 50 procent mindre än den i tabellen angivna, och ökas med 50 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna med 50 procent.
För behandling av en annullerad ansökan eller anmälan, eller en ansökan eller en anmälan som förfallit, och som avses i punkterna 1-4, uppbärs en avgift som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften.
För behandling av en ansökan som gäller nytt godkännande eller ny registrering av en skyddskemikalie som avses i punkt 1 i tabellen, ett verksamt ämne eller biocidpreparat som avses i punkterna 4.1 och 4.2 eller ett antifoulingämne som avses i punkt 4.4a uppbärs 50 procent av de i tabellen angivna avgifterna.
För behandling av en ändringsansökan av beslut som avses i punkterna 1, 4.1 och 4.2 uppbärs avgift enligt följande:
- för behandling av en ansökan som kräver omprövning om beslutsgrunderna (väsentlig ändring), uppbärs en avgift som utgör 50 procent av den i tabellen angivna avgiften; om arbetsinsatsen är högst 25 procent av vad som avses i tabellen, uppbärs 25 procent av avgiften enligt tabellen
- för behandling av en ansökan som ej kräver omprövning om beslutsgrunderna (mindre ändring), uppbärs en avgift som utgör 10 procent av den i tabellen angivna avgiften,
- för behandling av en ansökan vilken leder till sådan beslutsändring som har tekniska eller motsvarande orsaker, uppbärs en avgift 185
B. Prestationer enligt Europaparlament och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel
Behandling av ansökan om undantagslov 6 350
C. Prestationer enligt statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för f fordonsreparationslackering (837/2005)
Behandling av ansökan om undantagslov
a) undantag för försäljning eller inköp av produkter som används för restaurering eller reparation av gamla fordon 200
b) undantag för försäljning av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde 200
c) undantag för inköp av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde 200

-----------------------------------------------------------------------

4 §

Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (914/2002)

1. Behandling av registreringsansökan
a) Då registreringsansökan gäller verksamhet på ett ställe uppbärs avgiften enligt antalet anställda i organisationen som följer:
- 50 personer eller mer 1 800
- 10-49 personer 1 100
- högst 9 personer 600
b) Då registreringsansökan gäller verksamhet på 2-4 ställen uppbärs avgiften enligt antalet anställda i organisationen som följer:
- 100 personer eller mer 2 200
- 20-99 personer 1 700
- högst 19 personer 1 000
c) Då registreringsansökan gäller verksamhet på minst 5 ställen uppbärs avgiften enligt antalet anställda i organisationen som följer:
- 250 personer eller mer 2 500
- 50-249 personer 2 000
- högst 49 personer 1 500
d) Då registreringansökan avser annan registrering än sådan som avses i punkterna a-c ovan uppbärs avgiften enligt antalet anstllda iorganisationen enligt punkt a.
Om sammanräknade omsättningen på ett eller samtliga verksamhetsställen under räkenskapsperioden innan ansökan anhängiggjordes är mer än 9 200 000 euro per verksamhetsställe, uppbärs avgiften oavsett antalet Annställda i organisationen enligt de högsta avgifterna under punkterna a-c i tabellen.
2. Årsavgift för registrering
Årsavgiften uppbärs enligt det antal verksamhetsställen som hör till en registrerad organisation eller enligt det antal separat registrerade underavdelningar till ett verksamhetsställe som följer:
- årsavgift för första verksamhetsställe 250
- årsavgift för varje därpå följande verksamhetsställe 125
- årsavgift för varje separat registrerad underavdelning till ett verksamhetsställe 250
3. Avförande från register och avslag
Om en organisation på grund av bestämmelserna i artikel 6.4 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS-systemet) tillfälligt avförs från registret, uppbärs samma avgift som för behandling av registreringsansökan.
Om en organisation tillfälligt eller permanent avförs från registret på grundval av någon annan bestämmelse än artikel 6.4 andra stycket i den i föregående stycke nämnda förordningen uppbärs för avförandet en avgift på 500 euro. Avgift uppbärs inte om tillfälligt avförande från registret grundar sig på artikel 6.2 i förordningen.
Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på artikel 6.2 i förordningen uppbärs ingen avgift för behandling av registreringsansökan. Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på ett annat stycke i artikel 6 uppbärs samma avgift som för behandling av registreringsansökan.
För annullering av ett tillfälligt avförande från registret uppbärs ingen avgift.
5 §

Övriga prestationer

Prestationer enligt förordningen om offentligt kontrollerade vattenforskningsinstitut (325/1962)
- behandling av en ansökan om godkännande som vattenforskningsinstitut 1 100
- kompetensinspektion av vattenforskningsinstitut 770
Vidare debiteras enligt statens tjänstemanna- och arbetskollektivavtal för sådana resekostnader som uppkommit i samband med behandlingen av en ansökan om godkännande och vid inspektion av vattenforskningsinstitut.
Intyg, utdrag och kopior
- diarie- och registerintyg och -utdrag 17
-styrkning av handling 3,90/handling
-expeditionsavgift 3,90/expedition

------------------------------------------------------------------------

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.