207/2006

Given i Helsingfors den 23 mars 2006

Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i hälsoskyddsförordningen av den 16 december 1994 (1280/1994) 10 § och 6 kap. jämte ändringar, samt

ändras 4, 7 och 8 § samt 42 § 4 mom., av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1240/2002 samt 7 och 8 § sådana de lyder i förordning 463/2000, som följer:

4 §
Anmälan och dess innehåll

En anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen (763/1994) skall göras skriftligen till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun på vars område verksamheten skall idkas.

Av anmälan skall framgå

1) uppgift om var den plats som reserverats för verksamheten är belägen,

2) uppgifter om den tilltänkta verksamheten,

3) utredning om vattenförsörjning, ventilation, avlopp och avfallshantering,

4) verksamhetsidkarens namn, hemort och kontaktuppgifter, samt

5) andra uppgifter som behövs för bedömning av den sanitära olägenheten och eventuella åtgärder som kan vidtas för att förhindra sanitär olägenhet.

Till anmälan skall fogas behövliga ritningar samt uppgifter om utrymmenas användningsändamål enligt den huvudritning som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten och om eventuella anhängiga tillstånd.

En anmälan om ett i 13 § 1 mom. 1 punkten i hälsoskyddslagen avsett arbetsutrymme skall dessutom innehålla utredning om sådan i 27 § i hälsoskyddslagen avsedd olägenhet, som verksamheten kan medföra.

I en anmälan som gäller sådan verksamhet som avses i 13 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i hälsoskyddslagen skall dessutom uppges för hur många besökare inrättningen eller lokalen är planerad. Till anmälan skall också vid behov fogas en utredning om hushållsvattnets kvalitet, om inte inrättningen omfattas av vattendistributionen från en anläggning som levererar hushållsvatten.

7 §
Ansökan gällande anläggning som levererar hushållsvatten

Verksamhetsidkaren skall göra ansökan enligt 18 § i hälsoskyddslagen skriftligen till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där anläggningen som levererar hushållsvatten har sin hemort.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall för kännedom och för eventuellt utlåtande sända ansökan till hälsoskyddsmyndigheterna i de kommuner till vars områden anläggningen som levererar hushållsvatten levererar vatten eller från vars områden den tar vatten samt på motsvarande sätt till behöriga regionala miljöcentraler och länsstyrelser.

8 §
Innehållet i ansökan gällande anläggning som levererar hushållsvatten

Av ansökan gällande anläggning som levererar hushållsvatten skall åtminstone följande uppgifter framgå:

1) verksamhetsidkarens namn och hemort samt kontaktuppgifter,

2) var anläggningen som levererar hushållsvatten och vattentäkterna är belägna,

3) de årliga leveransvolymerna av hushållsvatten och antalet användare,

4) utredning om kvaliteten på råvattnet, driftsövervakning och behandlingsmetod,

5) utredning om det behandlade vattnets kvalitet och de kemikalier som används vid behandlingen,

6) utredning om hur kontrollen av vattenkvaliteten är ordnad,

7) uppgift om ansvarig föreståndare för den anläggning som levererar hushållsvatten,

8) övriga uppgifter som eventuellt behövs för bedömning av kvaliteten på hushållsvattnet, samt

9) utredning om beredskapen inför specialsituationer.

42 §
Flyttning av jordat lik

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall sända beslutet om flyttning av lik för kännedom till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun dit liket flyttas samt till behöriga länsstyrelser och till begravningsplatsernas ägare.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 mars 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Direktör
Risto Aurola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.