198/2006

Given i Helsingfors den 17 mars 2006

Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 2 § 13 och 14 punkten och rubriken för 9 kap. samt

fogas till 2 § nya 15―17 punkter samt till lagen en ny 35 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


13) dataskydd administrativa och tekniska åtgärder genom vilka säkerställs att uppgifter är tillgängliga endast för dem som har rätt att använda dem, att uppgifterna inte kan ändras av andra än dem som har rätt till detta och att uppgifterna och informationssystemen kan utnyttjas av dem som har rätt att använda uppgifterna och systemen,

14) behandling insamling, registrering, organisering, användning, översändande, utlämnande, lagring, ändring, samkörning, blockering, utplåning, förstöring och andra motsvarande åtgärder,

15) riktad nödunderrättelse ett riktat myndighetsmeddelande som förmedlas för att avvärja överhängande fara för människors liv, hälsa eller egendom, eller överhängande risk för avsevärda skador på egendom eller miljön och som förmedlas i mobiltelenäten i form av ett textmeddelande eller något annat meddelande till terminaler eller anslutningar som befinner sig på ett visst område eller vissa områden,

16) annat riktat myndighetsmeddelande ett riktat myndighetsmeddelande som förmedlas för att skydda människor eller egendom och som förmedlas i mobiltelenäten i form av ett textmeddelande eller något annat meddelande till terminaler eller anslutningar som befinner sig på ett visst område eller vissa områden i en situation där faran för människors liv, hälsa eller egendom inte är överhängande,

17) riktat myndighetsmeddelande en riktad nödunderrättelse och ett annat riktat myndighetsmeddelande.

9 kap.

Rätt att få uppgifter och riktade myndighetsmeddelanden

35 a §
Teleföretagens skyldighet att förmedla riktade myndighetsmeddelanden

Ett teleföretag är skyldigt att förmedla ett riktat myndighetsmeddelande, om meddelandet kommer från en nödcentral, en sjöräddningscentral eller en sjöräddningsundercentral.

Beslut om förmedlingen av riktade nödunderrättelser fattas av räddnings-, polis- eller gränsbevakningsmyndigheterna eller av Strålsäkerhetscentralen eller Meteorologiska institutet inom respektive ansvarsområde. Beslut om förmedlingen av andra riktade myndighetsmeddelanden fattas av det behöriga ministeriet. Ett riktat myndighetsmeddelande skall förmedlas på de språk som myndigheten beslutar och till de terminaler eller anslutningar som vid förmedlingstillfället befinner sig på områden som myndigheten angett. Teleföretaget får inte ändra på innehållet i det riktade myndighetsmeddelandet.

En riktad nödunderrättelse skall förmedlas utan dröjsmål. Andra riktade myndighetsmeddelanden skall förmedlas så fort som möjligt utan att orsaka oskäliga störningar i de normala nät- och kommunikationstjänsterna.

Bestämmelser om ersättning av de kostnader som orsakas av att skyldigheterna enligt 1―3 mom. fullgörs och av motsvarande beredskap finns i 98 § i kommunikationsmarknadslagen.

Kommunikationsverket kan utfärda närmare föreskrifterom förmedling av i 1―3 mom. avsedda riktade myndighetsmeddelanden samt om svarstider och beredskap för förmedling.

Bestämmelser om nödunderrättelser och andra myndighetsmeddelanden som förmedlas i masskommunikationsnäten finns i 93 § i kommunikationsmarknadslagen, i 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) samt i 15 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 152/2005
KoUB 3/2006
RSv 15/2006

Helsingfors den 17 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.