185/2006

Given i Helsingfors den 17 mars 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer samt mängder som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), 25 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 4 § 1 mom. i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), sådant detta lagrum lyder i lag 92/1995:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller följande specialstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen och ansökningstider för dem, anmälan av arealer och kontraktsarealer samt mängder som ligger till grund för stödet, inlämnande av ansökningar samt ansökningsblanketter:

1) i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan stödförordningen, föreskrivet:

a) non food-trädesbidrag för obligatorisk träda,

b) stöd för stärkelsepotatis,

c) stöd för energigrödor,

d) bidrag för proteingrödor,

e) utsädesstöd,

f) gårdsstöd för hampa,

2) stöd för torkat foder enligt rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder.

Till en del gäller denna förordning dessutom ansökningstider, inlämnande av ansökningar och ansökningsblanketter i fråga om följande nationella stöd samt ersättningar för översvämningsskador:

1) nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd och anmälan om areal beträffande det,

2) nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen,

3) ersättningar för översvämningsskador enligt lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983).

2 §
Bestämmelser om administration och kontroll

Vid administrationen och kontrollen av stöd som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a―f tillämpas vad som bestäms i 4―13, 16―20 och 22 samt 23 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (438/2004).

3 §
Stödansökan

Ansökan om att få det stöd som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a―e samt den anmälan om areal som krävs för ansökan om stöd enligt 1 § 1 mom. 1 punkten underpunkt f och 1 § 2 mom. 1 punkten samt den anmälan om arealer för odling av råvara för stöd enligt 1 § 1 mom. 2 punkten, nedan stödansökan, skall inlämnas senast den 28 april 2006. Till stödansökan fogas nödvändiga bilagor.

Stödansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 101D, 102A och 102B för 2006 eller på datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2006. Till stödansökan skall fogas basskiftesblankett nummer 102A som fyllts i på förhand eller på annat sätt.

Om fjolårets basskiften har delats, sammanslagits eller varaktigt tagits ur bruk, eller om nya basskiften har bildats eller om det skett ändringar i innehavet av basskiften, skall dessutom jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 102C för 2006 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för 2006 inlämnas.

4 §
Non food-trädesbidrag

Ansökan om non food-trädesbidrag för obligatorisk träda skall uppgöras på blankett nummer 101B i stödansökan. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten anteckna art och vid behov sort för den odlade grödan samt beteckningen NF.

Producenten skall som bilaga till ansökan foga en odlingsförbindelse eller en kopia av det odlingskontrakt som ingåtts med förädlingsanläggningen.

Vid skötsel av non food-trädor skall iakttas vad som bestäms i kap. 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror, nedan tillämpningsförordningen.

5 §
Stöd för stärkelsepotatis

Stöd för stärkelsepotatis skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande stärkelsepotatisskiftena ange stärkelsepotatis som den växt som odlas.

Producenten skall som bilaga till ansökan, dock senast den 30 juni 2006, lämna in en kopia av det odlingskontrakt som ingåtts med potatisstärkelsefabriken.

6 §
Stöd för energigrödor

Stöd för energigrödor skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten i fråga om skiften med energigrödor anteckna art och vid behov sort för den odlade grödan samt beteckningen EK.

Som bilaga till ansökan skall producenten foga en kopia av ett odlingskontrakt som slutits med en förädlingsanläggning.

7 §
Bidrag för proteingrödor

Bidrag för proteingrödor skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten i fråga om de skiften för vilka bidrag för proteingrödor söks anteckna matärt, foderärt, bondböna, sötlupin eller en sådan blandning av ärt/bondböna och spannmål där mängden spannmålsutsäde är högst 15 procent av den sammanräknade utsädesmängden, som den växt som odlas.

8 §
Godkänt frö av sötlupin

Om de sorter av sötlupin som berättigar till bidrag för proteingrödor bestäms i artikel 2.5 i tillämpningsförordningen. I syfte att visa att sötlupinfrö är av en godkänd sort och av en kvalitet som berättigar till bidrag skall garantibeviset och inköpskvittot eller intyget över undersökningen av halten av bittra frön enligt artikel 2.5 och bilaga I i tillämpningsförordningen förvaras under ansökningsåret och de tre följande kalenderåren.

Frö av sötlupin som odlats på den egna lägenheten och som är av en godkänd sort får användas. Fröets ursprung skall kunna påvisas.

9 §
Anmälan om exceptionella väderförhållanden som inverkar på bidraget för proteingrödor

Om jordbrukaren åberopar exceptionella väderförhållanden enligt artikel 77 andra stycket i stödförordningen skall han eller hon skriftligen meddela kommunens landsbygdsmyndighet om saken omedelbart då de exceptionella väderförhållandenas inverkan på beståndet för bidrag för proteingrödor har upptäckts. Anmälan kan uppgöras med jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 166.

I de fall som nämns i 1 mom. skall jordbrukaren bevara växtligheten på skiftena för bidrag för proteingrödor, utan att någon ersättande gröda sås. Växtligheten skall bevaras fram till den 15 augusti. En gård med ekologisk produktion kan, om det är nödvändigt med tanke på ogräsbekämpningen och den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen har inspekterat den förstörda arealen, bearbeta skiftet innan den ovan nämnda tidsfristens utgång.

10 §
Utsädesstöd för timotej som finansieras av Europeiska gemenskapen

Det på kilogram baserade utsädesstödet för timotejfrö som bärgas år 2006 skall sökas med blankett nummer 101B i stödansökan. Som bilaga till ansökan skall producenten, dock senast den 15 september 2006, lämna in en kopia av odlingskontraktet.

På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande de skiften som utsädesodlingen gäller anteckna art och sort för den växt som odlas samt beteckningen ST.

Sökanden skall i överensstämmelse med artikel 13.8 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan ansökningsförordningen, senast den 15 juni 2007 lämna in kopior av besluten om certifiering av det utsäde som ansökan om stöd gäller.

11 §
Anmälan om den areal med hampa som berättigar till gårdsstöd

Gårdsstöd för hampa söks med blankett nummer 101B i stödansökan i samband med den huvudsakliga ansökan om stöd, enligt vad som föreskrivs om ansökan av gårdsstöd. På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande hampa ange fiberhampa eller hampa som den växt som odlas. För att odlingen skall berättiga till stöd krävs att såväl de allmänna villkoren för gårdsstödet som de särskilda villkoren för hampa uppfylls.

Som bilaga till ansökan inlämnas ett avtal om stöd för energigrödor eller ett non food-avtal. Ett avtal eller en förbindelse som påvisar produktion av fiber skall i enlighet med artikel 13.1 i ansökningsförordningen inlämnas senast den 15 september 2006. Ett avtal om utsädesproduktion skall inlämnas så som bestäms i 10 § 1 mom.

12 §
Godkänt frö av hampa

Om de sorter av hampa som berättigar till stöd bestäms i artikel 52 i stödförordningen och artikel 33.4 och bilaga II i ansökningsförordningen. De dokument varav hampans sort framgår skall skickas till den behöriga kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som bilaga till ansökan om gårdsstöd eller senast vid den tidpunkt och som ett sådant dokument som anges i artikel 13.1 i ansökningsförordningen.

Om garantibeviset för hampa gäller flera sökande, det vill säga att utsäde från samma säck har använts av flera olika odlare som ansöker om stöd, skall en av odlarna skicka in det ursprungliga garantibeviset. Som bilaga skall finnas en utredning, där det framgår namnen och lägenhetssignumen för de andra odlarna som ansöker om stöd för hampa. Andra odlare som ansöker om stöd för hampa skall skicka en undertecknad kopia av det ursprungliga garantibeviset.

De ursprungliga inköpskvittona och garantibevisen för utsäde av hampa skall sparas under det år då stödet söks samt under de tre kalenderår som följer på detta år.

13 §
Den minsta mängden utsäde av fiberhampa

Den minsta mängden utsäde av hampa som används för fiberproduktion är 30 kg per hektar.

Mängden utsäde skall uppges i ansökan om gårdsstöd och senare sådd i den anmälan om såningsarealer som avses i 18 §.

14 §
Tillstånd att skörda hampa

Skörd av hampa är möjlig då granskningsskyldigheten enligt artikel 33.1 i ansökningsförordningen har fullgjorts.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar tidigast i september varje år om fullgörandet av granskningsskyldigheten och utfärdandet av skördetillstånd under punkten stöd och finansiering på jord- och skogsbruksministeriets webbsida på adressen http://www.mmm.fi/.

15 §
Anmälan om areal för odling av råvara för torkat foder

På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten ange art och vid behov sort för den växt som odlas.

Det avtal som torkinrättningen gör upp skall innehålla uppgifter om de jordbruksskiften som omfattas av avtalet och på vilka det odlas råvara samt en hänvisning till stödansökan så som bestäms i artikel 14 i kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder, nedan foderförordningen.

Produktionsstöd för torkat foder betalas till torkinrättningen på basis av det torkade foder som framställts av råvara som har bärgats från grönmjölshöskiftet. Ansökan inlämnas på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 223 under de bestämda tider som anges i artikel 18 i foderförordningen.

16 §
Nationellt hektarbaserat utsädesstöd för vallväxter

På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande de skiften som utsädesodlingen gäller anteckna arten och sorten för den växt som odlas samt beteckningen ST. En kopia av odlingskontraktet inlämnas som bilaga till ansökan, dock senast den 15 september 2006.

Till övriga delar föreskrivs särskilt om ansökan om stöd. Stödet betalas för de arter och sorter samt enligt den storleksnivå som Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt.

17 §
Nationellt hektarbaserat utsädesstöd för stråsäd

På blankett nummer 102B i stödansökan skall producenten beträffande de skiften som utsädesodlingen gäller anteckna arten och sorten för den växt som odlas samt beteckningen ST. En kopia av odlingskontraktet inlämnas som bilaga till ansökan, dock senast den 15 september 2006.

Till övriga delar föreskrivs särskilt om ansökan om stöd. Stödet betalas för de arter och sorter samt enligt den storleksnivå som Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt.

18 §
Anmälan om såningsarealer

Anmälan om ändrade såningsarealer skall lämnas in senast den 15 juni 2006. Om det gäller minskningar av odlingsarealen för stärkelsepotatis skall anmälan om ändrade såningsarealer lämnas in senast den 30 juni 2006. Om Europeiska gemenskapernas kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall anmälan om såningsarealer lämnas in senast den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning i de områden som undantaget omfattar.

Anmälan om såningsarealer skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för 2006 eller en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2006.

19 §
Precisering av odlingskontrakt för stärkelsepotatis

Producenten skall precisera arealen i det odlingskontrakt enligt 5 § som ingåtts med potatisstärkelsefabriken, om den areal för stärkelsepotatis som producenten angett på blankett nummer 102B i stödansökan avviker från den areal som avtalats i odlingskontraktet. Preciseringen kräver ett skriftligt godkännande av potatisstärkelsefabriken. Dessutom skall preciseringen vara möjlig med hänsyn till potatisstärkelsefabrikens underkvot.

Fabriken skall senast den 30 juni 2006 sända jord- och skogsbruksministeriets stödenhet en sådan förteckning över odlingskontrakt som avses i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2236/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse.

20 §
Stöd för biodling enligt antalet bisamhällen

En ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen skall lämnas in senast den 15 juni 2006.

Stödansökan skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 204 för 2006 eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för 2006.

Om det antal bisamhällen som uppges i ansökan minskar under produktionsperioden, skall den sökande inom tio dagar från tidpunkten för minskningen skriftligen meddela detta till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen.

21 §
Ersättningar för översvämningsskador

För att få ersättning för översvämningsskador skall den skadelidande lämna in ansökan om ersättning omedelbart, dock senast inom en månad efter det att översvämningen har upphört.

För skador på växande trädbestånd skall ersättning sökas senast den sista juni det kalenderår som följer på det år då översvämningen inträffade.

Ansökan om ersättning skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 129A eller på en datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

22 §
Inlämnande av ansökan och därtill hörande dokument

Stödansökan, kontrakt, förbindelse, anmälan enligt 9, 11, 15 och 18 §, beslut enligt 10 § samt ansökan om ersättning enligt 21 § jämte bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten saknar driftscentrum skall stödansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Om det är fråga om skador som på grund av översvämning drabbat andra objekt än lantbruksfastigheter eller lantbrukslösöre, skall den ersättningsansökan som avses i 21 § lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där fastigheten eller lösöret finns.

En ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen och en anmälan enligt 20 § 3 mom. lämnas in till landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral där driftsstället för biodlingen är beläget. Ansökan om produktionsstöd för torkat foder jämte bilagor lämnas in till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen för den ort där förädlingsanläggningen är belägen.

En stöd- och ersättningsansökan eller anmälan som sänts per post anses ha lämnats in inom utsatt tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan eller anmälan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och adresserad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

23 §
För sent inlämnad ansökan

På basis av för sent inlämnade stödansökningar som gäller stöd eller bidrag som finansieras av Europeiska gemenskapen, bilagor till stödansökan, kontrakt, förbindelser samt beslut enligt 10 § verkställs avdrag från stöden i överensstämmelse med vad som bestäms i artikel 21 i ansökningsförordningen.

Det i 1 mom. avsedda avdraget tillämpas inte på ansökningar om ersättning för översvämningsskador.

24 §
Ansökan om andra specialstöd

I fråga om följande specialstöd gäller vad som särskilt bestäms om sökande av dem:

1) ersättningar för skördeskador,

2) nationellt stöd per djur i fråga om renar.

I fråga om ansökan om beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa gäller dessutom vad som föreskrivs om detta i kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (508/2001).

25 §
Minimibeloppet av stöd och bidrag som finansieras av Europeiska gemenskapen

Stöd eller bidrag som finansieras av Europeiska gemenskapen beviljas inte om dess belopp är 50 euro eller lägre.

Bestämmelser om minsta arealer som berättigar till stöd ingår i artikel 2.1 i tillämpningsförordningen.

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003; EUT nr L 270, 21.10.2003, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1786/2003; EUT nr L 270, 21.10.2003, s. 114
Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004; EUT nr L 141, 30.4.2004, s. 18
Kommissionens förordning (EG) nr 2236/2003; EUT nr L 339, 24.12.2003, s. 45
Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004; EUT nr L 345, 20.11.2004, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 245/2001; EGT nr L 35, 6.2.2001, s. 18
Kommissionens förordning (EG) nr 382/2005; EUT nr L 61, 8.3.2005, s. 4

Helsingfors den 17 mars 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Mirja Eerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.