181/2006

Given i Helsingfors den 8 mars 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 273/2003, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde och syfte

Denna förordning gäller de kontroller som avses i artikel 25 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd, och som avser föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar enligt artiklarna 3 och 4 i förordningen om gårdsstöd och bilaga III till den förordningen.

Övervakningen av tvärvillkoren genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem, nedan det integrerade systemet, som avses i kapitel 4 i avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om det integrerade systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, nedan tillämpningsförordningen, om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) uppsåtlig överträdelse uppsåtlighet i enlighet med definitionen i 3 kap. 6 § i strafflagen (39/1889),

2) överträdelse en försummelse som beror på brister i sökandens verksamhet,

3) upprepade överträdelser en definiering i enlighet med artikel 41 punkt a i tillämpningsförordningen,

4) överträdelsens omfattning en definiering i enlighet med artikel 41 punkt b i tillämpningsförordningen,

5) överträdelsens allvar en definiering i enlighet med artikel 41 punkt c i tillämpningsförordningen,

6) överträdelsens varaktighet en definiering i enlighet med artikel 41 punkt d i tillämpningsförordningen,

7) indikatorgrupp helheter enligt ämnesområde som avses i de bestämmelser om folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar som förtecknas i bilaga III till förordningen om gårdsstöd, dvs. växtskyddsmedel, foder, hygien på mjölkproduktionsenheter, ämnen som är förbjudna för animalieproduktionsdjur samt främmande ämnen, övervakning av salmonella på fjäderfäanläggningar samt anmälan om djursjukdomar,

8) kontrollrapport handling som skall göras upp på basis av kontroll som utförts på gården och som avses i artikel 48 i tillämpningsförordningen (kontrollrapporten görs upp på en blankett, kontrollprotokoll) som består av en allmän del, en del där det redogörs för hur efterlevnaden av varje enskild rättsakt och norm har kontrollerats och en utvärderingsdel, samt

9) övervakning kontroll av den verksamhet som sökanden bedriver för konstaterande av att bestämmelser i tvärvillkoren har iakttagits eller överskridits, och som gäller handlingar, lägenheter, djur, foder och växtskyddsmedel som används på gården samt av provtagning och undersökning av prov.

2 kap.

Kontroll av villkoren för stödberättigande

3 §
Samordning av kontrollerna

Jord- och skogsbruksministeriet är den samordningsmyndighet som avses i artikel 23.3 i förordningen om gårdsstöd.

4 §
Utförande av kontrollerna

I enlighet med artikel 42 i tillämpningsförordningen är arbetskrafts- och näringscentralen, nedan TE-centralen, Kontrollcentralen för växtproduktion, länsstyrelsen och av länsstyrelsen förordnad tjänsteveterinär de myndigheter som är behöriga att utföra de kontroller av tvärvillkor som avses i denna förordning. Kontrollcentralen för växtproduktion och TE-centralen är behöriga att utföra kontroller av de indikatorgrupper som avses i 11 och 12 § i denna förordning samt länsstyrelsen och av länsstyrelsen förordnad tjänsteveterinär är behöriga att utföra kontroller som avses i 13-16 §.

Den tjänsteman eller tjänsteinnehavare som utför kontrollen på gården (nedan kontrollör) gör upp en kontrollrapport i enlighet med artikel 48 i tillämpningsförordningen och lämnar in den till TE-centralen. Kontrollören bedömer utgående från de iakttagelser som han gjort på gården huruvida man på gården har iakttagit tvärvillkoren för var och en av den indikatorgrupp som förtecknats i 4 kapitlet i denna förordning. Om någon bestämmelse har överträtts, skall kontrollören i kontrollrapportens utvärderingsdel också göra en bedömning av överträdelsens upprepning, omfattning, allvar, varaktighet och uppsåtlighet. Bedömningen kan endast grunda sig på sådana iakttagelser i kontrollrapporten som den som är underställd kontrollen har möjlighet att uttala sig om.

TE-centralen sammanställer inom sitt område resultaten från kontrollen av de villkor som avses i denna förordning för de enskilda kontrollobjektens vidkommande och fastställer kontrollresultatet på det sätt som särskilt bestäms i tillämpningsförordningen.

5 §
Administrativa kontroller

I fråga om de villkor som hänför sig till folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar kan övervakningen förutom kontroller på plats även verkställas i form av sådana administrativa kontroller som avses i artikel 43 i tillämpningsförordningen.

3 kap.

Kontroller på plats

6 §
Minsta kontrollfrekvens

På grundval av artikel 44.1 i tillämpningsförordningen skall minst 1 procent av de gårdar som ansökt om direktstöd kontrolleras.

7 §
Stickprovsurval

I fråga om valet av gårdar för kontroll skall utöver bestämmelserna i artikel 44 i tillämpningsförordningen dessutom iakttas bestämmelserna i artikel 45 i förordningen.

8 §
Delområden för kontroller på plats

De gårdar som har valts ut för kontroll i enlighet med 7 § ovan skall inspekteras på det sätt som bestäms i avdelning III kapitel III avsnitt III i del II i tillämpningsförordningen.

9 §
Kontrollrapport

Den kontrollmyndighet som avses i 4 § skall upprätta en kontrollrapport över kontroll av i artikel 4 i förordningen om gårdsstöd nämnda kontrollobjekt som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan av sjukdomar i enlighet med artikel 48.1 och artikel 48.2 i tillämpningsförordningen.

Kontrollrapporten skall upprättas inom den tid som nämns i artikel 48.3 i tillämpningsförordningen.

10 §
Utvidgad kontroll

Den myndighet som utför kontrollen skall utvidga en kontroll på plats till att gälla tvärvillkor som hänför sig till folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar om det i samband med vilket som helst kontrollbesök upptäcks eller på annat sätt bringas till myndighetens kännedom att en gård som har ansökt om direktstöd har låtit bli att iaktta de bestämmelser om folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar som förtecknas i bilaga III till förordningen om gårdsstöd.

Kontrollen kan endast utvidgas till en kontroll av tvärvillkoren för den indikatorgrupp som gäller det som ursprungligen var föremål för kontrollen eller som underrättande av i 1 mom. avsedd behörig kontrollmyndighet gäller. Indikatorgrupperna förtecknas i 4 kapitlet. Den utvidgade kontrollen skall utföras som en ny separat kontroll på det sätt som föreskrivs i detta kapitel. Över den utvidgade kontrollen skall i enlighet med artikel 48 i tillämpningsförordningen upprättas en kontrollrapport som tillställs TE-centralen.

På grundval av en överträdelse som upptäcks vid den administrativa kontrollen skall övervakningen utvidgas till en kontroll på plats om det är nödvändigt för upprättandet av en i 9 § i denna förordning avsedd kontrollrapport.

4 kap.

Indikatorgrupper som är föremål för tvärvillkorskontroller vid gårdsövervakning

11 §
Växtskyddsmedel

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om växtskyddsmedel följs skall det kontrolleras att 2 § 2 mom. och 4 § i lagen om bekämpningsmedel (327/1969) har iakttagits vid användningen av växtskyddsmedel.

12 §
Foder

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om foder följs skall det kontrolleras att bestämmelserna i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 samt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 har iakttagits vid användningen av foder.

13 §
Hygienen på mjölkproduktionsenheter

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om hygien på mjölkproduktionsenheter följs skall det kontrolleras att bestämmelserna i 15-17 § och bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (134/2006) har iakttagits på gården.

14 §
Ämnen som är förbjudna för animalie- produktionsdjur samt främmande ämnen

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om ämnen som är förbjudna för animalieproduktionsdjur samt främmande ämnen följs skall det kontrolleras att 2 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur (743/1997) har iakttagits på gården.

15 §
Övervakningen av salmonella på fjäderfä- anläggningar

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar följs skall det kontrolleras att 5-9 och 16 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av salmonella hos broiler och kalkon (23/VLA/2001) samt 5-9 och 16 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningsprogram av salmonella hos hönor (24/VLA/2001) har iakttagits på gården.

16 §
Anmälan av djursjukdomar

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om anmälan av djursjukdomar följs skall det kontrolleras att 9 § i lagen om djursjukdomar (55/1980) har iakttagits på gården.

5 kap.

Påföljder

17 §
Påföljder vid försummelse

Om de villkor och krav som avses i denna förordning inte iakttas minskas de i förordningen om gårdsstöd avsedda direktstöden på det sätt som anges i artikel 7 i förordningen om gårdsstöd och artikel 66 i tillämpningsförordningen.

Påföljden vid försummelse att iaktta villkoren eller kraven är enligt artikel 66.1 i tillämpningsförordningen en minskning med tre procent av det totala beloppet av direktstöd. Totalbeloppet kan dock i enskilda fall minskas med en procent när försummelsen som helhet betraktad kan anses ringa, eller med fem procent när försummelsen som helhet bedömd kan anses vara allvarligare än normalt.

I sådana situationer som avses i artikel 48.1 punkt c andra stycket i tillämpningsförordningen kan man avstå från att bestämma en påföljd.

18 §
Påföljder vid uppsåtlig överträdelse

Påföljden vid uppsåtlig överträdelse, detta begrepp så som det definierats i 2 § 1 punkten i denna förordning, fastställs på det sätt som bestäms i artikel 67 i tillämpningsförordningen.

Påföljden vid uppsåtlig överträdelse är enligt artikel 67.1 i tillämpningsförordningen en minskning med 20 procent av det totala beloppet av direktstöd.

Totalbeloppet i fråga kan dock i enskilda fall minskas med minst 15 procent när den uppsåtliga överträdelsen som helhet betraktad kan anses vara ringa, eller med högst 100 procent när den uppsåtliga överträdelsen som helhet betraktad kan anses vara allvarligare än normalt.

Om den uppsåtliga överträdelsen tydligt avser ett särskilt stödsystem eller är särdeles omfattande, allvarlig, långvarig eller upprepad, fastställs påföljden i enlighet med artikel 67.2 i tillämpningsförordningen.

19 §
Bedömning av påföljderna

Vid bedömningen av påföljderna skall hänsyn tas till överträdelsens upprepning, omfattning, allvar och varaktighet i enlighet med hur dessa begrepp har definierats i 2 § 3-6 punkten i denna förordning.

Om det i samband med kontrollen konstaterats flera fall där sökanden av stöd har låtit bli att iaktta bestämmelserna, bestäms påföljden enligt artiklarna 66 och 67 i tillämpningsförordningen.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Ändringssökande

När det gäller kontrollresultatet i fråga om de villkor som avses i denna förordning kan ändring inte sökas särskilt. Ändring kan sökas endast i samband med att det avgörande i huvudsaken som avses i 2 mom. överklagas.

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om stöd får sökas i den ordning som föreskrivs i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), nedan stöduppgiftslagen.

21 §
Tillämpning av övervakningslagstiftningen

I fråga om inspektionsverksamheten tillämpas vad som föreskrivs i 8 § i stöduppgiftslagen samt i 2 kap. i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1) Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (32003L1782); EGT nr L 270, 21.10.2003, s. 1
2) Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 (32004L0796); EGT nr L 141, 30.4.2004, s. 18

Helsingfors den 8 mars 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Biträdande avdelningschef
Veli-Mikko Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.