165/2006

Given i Helsingfors den 21 februari 2006

Handels- och industriministeriets förordning om keramiska förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995)

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller möjlig migration av bly och kadmium från keramiska produkter som i färdigt skick är avsedda att komma i kontakt med livsmedel eller som är i kontakt med livsmedel och är avsedda för detta ändamål.

2 §
Definition

I denna förordning avses med keramisk förnödenhet en förnödenhet som framställts av en blandning av organiska material i allmänhet med en hög ler- eller silikathalt som kan vara tillsatt små mängder organiska material. Dessa förnödenheter har först formats, varefter formen har gjorts beständig genom bränning. Förnödenheterna kan vara glaserade, emaljerade och/eller försedda med dekor.

3 §
Bly och kadmium som övergår från keramiska förnödenheter

Mängderna bly (Pb) och kadmium (Cd) som övergår från keramiska förnödenheter bör inte överskrida följande gränser:

a) grupp 1: förnödenheter som inte kan fyllas med vätska samt förnödenheter som kan fyllas med vätska men vilkas inre djup, mätt från den lägsta punkten till horisontalplanet förbi den övre kanten, är högst 25 mm: Pb 0,8 mg/dm2 och Cd 0,07 mg/dm2

b) grupp 2: alla andra förnödenheter som kan fyllas med vätska: Pb 4,0 mg/l och Cd 0,3 mg/l samt

c) grupp 3: förpacknings- och förvaringskärl med en volym som är större än tre liter samt förnödenheter som är avsedda för kokning: Pb 1,5 mg/l och Cd 0,1 mg/l.

Om en keramisk förnödenhet inte överskrider kvantiteterna ovan med mer än 50 procent, skall denna förnödenhet likväl anses uppfylla kraven i denna förordning, om de genomsnittliga mängderna bly och/eller kadmium som avges från minst tre andra förnödenheter med samma form, dimension, dekor och glasering inte överskrider de fastställda gränserna och ingen av dessa förnödenheter överskrider dessa gränser med mer än 50 procent.

4 §
Bestämning av bly och kadmium

Bly och kadmium som övergår från keramiska förnödenheter bestäms med en metod enligt bilagorna I och II.

Om det till en keramisk förnödenhet hör ett keramiskt lock används som den bly- och/eller kadmiumgräns som inte får överskridas samma gräns (mg/dm2 eller mg/l) som för själva kärlet.

Kärlet och lockets inneryta skall båda undersökas separat under samma testförhållanden. Den på detta sätt erhållna summan av halterna av de två bly- och/eller kadmiumextrakten skall jämföras enbart med kärlets yta eller volym, beroende på till vilken av grupperna i 3 § ifrågavarande kärl hör.

5 §
Deklaration om överensbestämmelse

I alla led av saluföringen till och med återförsäljningsledet skall keramiska produkter som ännu inte kommit i kontakt med livsmedel åtföljas av en skriftlig förklaring i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004.

Denna förklaring skall utfärdas av tillverkaren eller av en försäljare som är etablerad inom gemenskapen och skall innehålla den information som anges i bilaga III till denna förordning.

Lämplig dokumentation som visar att de keramiska produkterna följer de gränsvärden för migration av bly och kadmium som fastställs i artikel 2 skall av tillverkaren eller importören till gemenskapen på begäran göras tillgänglig för de behöriga nationella myndigheterna. Denna dokumentation skall innehålla resultaten av den analys som utförts, uppgift om förhållandena vid testet och namn och adress för det laboratorium som utförde testet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2006.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 20 mars 1992 om keramiska förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (267/1992).

Kommissionens direktiv 2005/31/EG (32005L0031); EUT nr L 110, 30.4.2005, s. 36 och rådets direktiv 84/500/EGT (31984L0500); EUT nr L 227, 20.10.1984, s. 12.

Helsingfors den 21 februari 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Bilaga 1

ANVISNING OM HUR MIGRATIONEN AV BLY OCH KADMIUM SKALL BESTÄMMAS

1. Testlösning ('simulant')

4 % (v/v) vattenlösning med ättiksyra, nyberedd.

2. Testförhållandena

2.1. Utför testet med två graders noggrannhet vid en temperatur av 22 celsiusgrader. Testtiden skall med en halv timmes noggrannhet vara 24 timmar.

2.2. Då migrationen av bly bestäms, skydda provet på ett ändamålsenligt sätt och förvara det under testtiden i normala belysningsförhållanden i laboratoriet. Då migrationen av kadmium eller bly och kadmium bestäms, täck över provet så att den yta som skall testas ligger i fullständigt mörker.

3. Påfyllning med vätska

3.1. Prover som kan fyllas med vätska

Fyll förnödenheten med 4 % (v/v) ättikssyralösning till en nivå högst 1 mm från punkten för överfyllnad. Avståndet mäts från provföremålets ovankant. Prov med plan eller lätt sluttande kant bör fyllas så att avståndet mellan vätskans yta och överfyllnadspunkten är högst 6 mm mätt längs den sluttande kanten.

3.2. Prover som inte kan fyllas med vätska

Den del av provföremålets yta som inte är avsedd att komma i beröring med livsmedel täcks först med ett lämpligt skyddande lager som tål inverkan av den 4-procentiga (v/v) ättikssyralösningen. Efter detta sänks provföremålet i en behållare med en känd volym ättikssyralösning på sådant sätt att den yta som är avsedd att komma i beröring med livsmedel är helt täckt av testlösningen.

4. Bestämmande av ytstorleken

Ytstorleken hos förnödenheter i grupp 1 som kan fyllas med vätska är lika med ytstorleken på den buktande vätskeyta som bildas av den fria vätskeyta som erhålls när fyllningskraven i 3 punkten iakttas.

Bilaga 2

ANALYSMETODER FÖR BESTÄMNING AV MIGRATIONEN AV BLY OCH KADMIUM

1. Syfte och tillämpningsområde

Metoden gör det möjligt att bestämma den specifika migrationen av bly och/eller kadmium.

2. Princip

Bestämningen av den specifika migrationen av bly eller kadmium sker med en instrumentell analysmetod som uppfyller kvalitetskraven enligt punkt 4.

3. Reagenser

- Alla reagenser skall vara av analytisk kvalitet, om inte annat anges.

- Alla hänvisningar till vatten skall avse destillerat vatten eller vatten av motsvarande kvalitet.

3.1 4-procentig (v/v) lösning av ättiksyra i vatten

Tillsätt 40 ml isättika i vatten och späd till 1 000 ml.

3.2 Stamlösningar

Gör i ordning stamlösningar som innehåller 1 000 mg bly per liter respektive minst 500 mg kadmium per liter i 4-procentig ättiksyralösning, som avses i punkt 3.1.

4. Kvalitetskrav för den instrumentella analysmetoden

4.1 Detektionsgränsen för bly och kadmium måste vara lika med eller lägre än:

- 0,1 mg/liter för bly,

- 0,01 mg/liter för kadmium.

Detektionsgränsen definieras som den koncentration av elementet i den 4-procentiga ättiksyran som avses i punkt 3.1 som ger en signal som är dubbelt så stor som instrumentets bakgrundsbrus.

4.2 Kvantifieringsgränsen för bly och kadmium måste vara lika med eller lägre:

- 0,2 mg/liter för bly,

- 0,02 mg/liter för kadmium.

4.3 Utbyte. Utbytet av bly och kadmium som tillsatts till den 4-procentiga ättiksyran som avses i punkt 3.1 måste ligga inom 80–120 % av den tillsatta mängden.

4.4 Specificitet. Den instrumentella analysmetoden måste vara fri från matrisrelaterad och spektral interferens.

5. Metod

5.1 Förberedelse av provet

Provet måste vara rent och fritt från fett och andra ämnen som kan tänkas påverka undersökningen.

Tvätta provet i en lösning med flytande hushållsdiskmedel vid en temperatur av cirka 40 °C. Skölj provet först i kranvatten och sedan i destillerat vatten eller vatten av motsvarande kvalitet. Låt vattnet rinna av och torka därefter för att undvika fläckar. Den yta som skall undersökas skall inte beröras efter rengöringen.

5.2 Bestämning av bly och/eller kadmium

- Det sålunda iordningställda provet undersöks på det sätt som anges i bilaga I.

- Innan provlösningen avlägsnas för bestämning av bly och/eller kadmium, görs provets innehåll homogent på något lämpligt sätt så att förlust av testvätska kan undvikas liksom nötning på provets yta.

- Utför ett blanktest på den provlösning som använts för varje serie av bestämningar.

- Utför bestämningar av bly och/eller kadmium under lämpliga förhållanden.

Bilaga 3

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den skriftliga förklaring som avses i 5 § skall innehålla följande uppgifter:

1) namn och adress för det företag som tillverkar den keramiska slutprodukten och för den importör som importerar produkten till gemenskapen,

2) det keramiska föremålets identitet,

3) datum för förklaringen,

4) en bekräftelse av att den keramiska produkten uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning och i förordning (EG) nr 1935/2004.

Den skriftliga förklaringen skall vara så utformad att det är lätt att känna igen den produkt som avses och den skall förnyas när väsentliga ändringar i produktionen medför förändringar i migrationen av bly och kadmium.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.