136/2006

Given i Helsingfors den 17 februari 2006

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 52 § 1 mom., sådant det lyder i lag 391/2005, samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

8 a §
Övriga myndigheter

Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt artiklarna 5, 7, 8, 10, 11 och 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Dessutom är Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral behörig myndighet enligt artiklarna 10, 11 och 15 i fråga om förebyggande och avvärjning av sådana skador på hälsan som orsakats av tvätt- och rengöringsmedel och i fråga om överensstämmelse med principerna för god laboratoriesed enligt artikel 8.

Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG.

De tillsynsmyndigheter som avses ovan i detta kapitel utövar inom sina respektive verksamhetsområden tillsyn över efterlevnaden av de EG-förordningar som nämns i 1 och 2 mom.

52 §
Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att ansöka om godkännande som avses i 25 §, att ansöka om registrering som avses i 30 c §, att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan som avses i 30 e §, att göra en anmälan som avses i 20 §, att utarbeta och distribuera ett skyddsinformationsblad som avses i 17 § 3 mom. eller sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 18 a §, eller

2) försummar den anmälningsskyldighet som bestäms i 42 § 3 mom. eller den i artiklarna 7, 9, 13, 14 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier föreskrivna skyldigheten att lämna information om export av kemikalier, eller försummar att ge information om transitering enligt artikel 15 i nämnda förordning eller bryter mot ett beslut av det i förordningens artikel 13 avsedda destinationslandet eller det i artikel 14 avsedda exportförbudet, eller

3) bryter mot vad som i artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel bestäms om utsläppande på marknaden av tvätt- och rengöringsmedel och tensider för tvätt- och rengöringsmedel eller vad som i artikel 7 i förordningen bestäms om testningskrav eller försummar sin skyldighet att enligt förordningens artikel 9 tillhandahålla information, eller

4) bryter mot ett förbud eller en begränsning som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG eller underlåter att iaktta bestämmelserna om lager i artikel 5 i förordningen,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för kemikalieförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2006.

RP 184/2005
MiUB 17/2005
RSv 176/2005

Helsingfors den 17 februari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.