128/2006

Given i Helsingfors den 16 februari 2006

Statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2005 om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om användningsändamålen för de understöd som avses i lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005), nedan reparationsunderstödslagen, samt om ansökningsförfarandet och om beviljande, betalning och användning av understöd.

2 kap.

Understöd för reparation av bostäder för äldre och handikappade

2 §

När understöd beviljas för ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten i reparationsunderstödslagen och den sociala situationen för det hushåll som ansöker om understöd prövas i enlighet med lagens 5 § 1 mom. beaktas hushållsmedlemmarnas höga ålder eller handikapp. Till hushållet skall höra minst en i bostaden stadigvarande bosatt person som fyllt minst 65 år eller en person som på grund av handikapp eller sjukdom långvarigt har särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

3 §

Hushållets inkomster kan anses vara ringa om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster (brutto) €/mån. 1 070 1 785 2 385 3 040

Som inkomst betraktas inte bostadsbidrag, inkomster som avses i 1 § i förordningen om bostadsbidrag (949/1993) eller vårdarvode som grundar sig på ett sådant avtal om närståendevård som avses i 8 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005).

Om fler än fyra personer hör till hushållet höjs inkomstgränserna med 690 euro för varje ytterligare person.

4 §

Om en frontveteran hör till hushållet tillämpas i stället för inkomstgränserna i 3 § 1 mom. följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster (brutto) €/mån. 1 340 2 230 2 980 3 800

Med frontveteran avses en person som har beviljats frontmanna-, fronttjänst-, front- eller veterantecken.

5 §

Som förmögenhet beaktas den sammanlagda förmögenheten för medlemmarna i hushållet, om inte förmögenhetens värde är obetydligt eller förmögenheten är nödvändig för att hushållets medlemmar genom närings- eller yrkesutövning skall kunna skaffa sig en skälig utkomst. Den bostad som är i hushållets egen användning beaktas inte vid uppskattningen av förmögenheten.

6 §

Om understöd beviljas för reparation av en sådan byggnad där det finns minst två bostadslägenheter, skall andelen hushåll som är i den situation som avses i 5 § 1 mom. i reparationsunderstödslagen vara minst hälften av de i byggnaden stadigvarande bosatta hushållen.

7 §

Som särskilda skäl enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i reparationsunderstödslagen kan betraktas att en medlem i hushållet utan reparationsåtgärder vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av rörelsehinder eller på grund av att sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden. Som särskilda skäl kan även betraktas att en frontveteran hör till hushållet och det med beaktande av hushållets sociala eller ekonomiska situation är särskilt nödvändigt att bevilja ett högre understöd än normalt.

3 kap.

Understöd för förbättring av en fastighets system för hushållsavloppsvatten

8 §

Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 2 punkten i reparationsunderstödslagen kan beviljas för byggande av sådana avlopp och anordningar för behandling av avloppsvatten och avfall som behövs för avloppssystemet. Understöd kan beviljas även för anslutningsavgifter vid anslutning till ett samfällt avlopp utanför ett vattentjänstverks verksamhetsområde.

9 §

Ett hushålls inkomster är ringa på det sätt som avses i 5 § 1 mom. i reparationsunderstödslagen, om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster (brutto) €/mån. 1 260 2 145 2 810 3 495

Som inkomst betraktas inte de förmåner eller inkomster som nämns i 3 § 2 mom.

Om fler än fyra personer hör till hushållet höjs inkomstgränserna med 760 euro för varje ytterligare person.

10 §

Förmögenheten uppskattas så som föreskrivs i 5 §.

4 kap.

Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter

11 §

När beviljande av understöd för ändamål som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen prövas betraktas som inkomster enligt 5 § 2 mom. i lagen de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet, minskade med skatter som tagits ut genom förskottsuppbörd samt avgifter av skattenatur. Som inkomst betraktas dock inte bostadsbidrag, inkomster som avses i 1 § i förordningen om bostadsbidrag eller vårdarvode som grundar sig på ett sådant avtal om närståendevård som avses i 8 § i lagen om stöd för närståendevård.

Som hushållets utgifter per månad betraktas en utgift som fastställs enligt varje medlem i hushållet som följer:

1) ensamboende eller ensamförsörjare 600 euro,

2) andra personer över 18 år 500 euro, samt

3) personer under 18 år 450 euro.

Som utgifter beaktas dessutom utgifter för låneskötsel, boende, arbetsresor, dagvård, sjukdom och underhåll samt med dessa jämförbara betydande återkommande utgifter.

Förmögenheten uppskattas så som föreskrivs i 5 §.

Som andra omständigheter som påverkar hushållets förhållanden kan beaktas hushållsmedlemmarnas försämrade hälsotillstånd, omständigheter som äventyrar hälsotillståndet samt med dessa jämförbara andra ogynnsamma förhållanden.

12 §

När understöd beviljas för reparation av en bostad skall de uppskattade reparationskostnaderna för undanröjande av sanitära olägenheter uppgå till minst 7 000 euro.

När understöd beviljas för byggande eller anskaffning av bostad godkänns högst 1 200 euro per kvadratmeter bostadsyta av byggnads- eller anskaffningskostnaderna som kostnader för vilka understöd kan beviljas, dock sammanlagt högst 120 000 euro. Hör fler än tre personer till hushållet kan maximibeloppet för de kostnader för vilka understöd kan beviljas höjas med högst 12 000 euro för varje ytterligare person, dock så att maximibeloppet för kostnaderna är sammanlagt högst 180 000 euro.

Om den bostad som byggs eller anskaffas finns i Esbo, Helsingfors, Grankulla eller Vanda godkänns som kostnader för vilka understöd kan beviljas dock sammanlagt högst 1 300 euro per kvadratmeter bostadsyta, dock högst 130 000 euro. Hör fler än tre personer till hushållet kan maximibeloppet för de kostnader för vilka stöd kan beviljas höjas med högst 13 000 euro för varje ytterligare person, dock så att maximibeloppet för kostnaderna är sammanlagt högst 195 000 euro.

5 kap.

Understöd för installerande av hiss och avlägsnande av rörelsehinder

13 §

Med avlägsnande av rörelsehinder enligt 2 § 1 mom. 4 punkten i reparationsunderstödslagen avses förutom installerande av hiss eller hissar även reparation av hiss och andra reparationsåtgärder som gör det möjligt för rörelsehindrade att komma in i bostadsbyggnaden, bostäderna i byggnaden eller gemensamma utrymmen för bostäderna.

6 kap.

Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet

14 §

Nivån på den bedömning som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i reparationsunderstödslagen skall motsvara en i branschen överenskommen god nivå och omfatta en bedömning av konstruktionernas och byggnadsdelarnas, värme- och ventilationssystemets, vatten- och avloppsanordningarnas, elsystemets samt gårdsområdets skick ur teknisk och energiekonomisk (utvidgad bedömning) samt vid behov ur funktionell synvinkel.

15 §

Understöd kan beviljas för kostnaderna för undersökning av en byggnads skick i fråga om undersökning av betongfasad, rappad fasad, inomhusklimat, vatten- och avloppsnät, elsystem eller en fuktskadad byggnad.

16 §

Understöd kan beviljas för kostnaderna för uppgörandet av en servicebok för en bostadsbyggnad, om serviceboken gäller hela byggnaden och den innehåller både en underhållsdel och en servicedel samt nivån på serviceboken motsvarar god nivå i branschen.

17 §

När understöd beviljas för planering av ombyggnadsåtgärder skall de uppskattade kostnaderna för åtgärderna uppgå till minst 50 euro per kvadratmeter lägenhetsyta eller skall det vara fråga om planering för byggande av hiss i ett gammalt flervåningshus.

7 kap.

Energiunderstöd

18 §

Med understöd enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen kan följande åtgärder understödas:

1) särskild energikartläggning,

2) reparation av byggnadens klimatskärm:

a) förbättring av fönster genom renovering och genom montering av extra rutor eller extra ytterfönster,

b) byte av fönster till fönster med ett U-värde på högst 1,4 W/m2K,

c) reparation eller byte av balkongdörrar i samband med i underpunkt a eller b avsedda åtgärder så att dörrarnas U-värde blir högst 0,7 W/m2K (massiva dörrar) eller högst 1,4 W/m2K (fönsterdörrar),

d) tilläggsisolering av yttervägg från utsidan med mineralull som är minst 50 mm tjock eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt,

e) tilläggsisolering av vindsbjälklag ovanifrån med mineralull som är minst 150 mm tjock eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt,

3) ventilationssystem:

a) injustering av ventilationssystem (förutsätts alltid efter åtgärderna i 2 punkten underpunkterna a―d),

b) installation av särskilda tillufts- och frånluftsventiler, då det är nödvändigt i samband med åtgärderna i 2 punkten underpunkterna a―d,

c) installation av värmeåtervinning av ventilationsluft,

4) uppvärmningssystem och användningen av förnybara energikällor:

a) anslutning till fjärr- eller regionvärme,

b) förnyande av i en fastighet installerad värmedistributionscentral för distribution av fjärrvärme,

c) förnyande av oljepanna eller dess oljebrännare då den nya pannan i fråga om energieffektivitet är märkt med tre stjärnor enligt miljöministeriets anvisningar av den 22 december 1997 om effektivitetskrav för pannor (Finlands byggbestämmelsesamling D 7),

d) byte av direktverkande eluppvärmning eller av vattenburen eluppvärmning till ett centralvärmesystem med jordvärmepump; jordvärmepumpen skall utnyttja värme från marken, berggrund, grundvatten eller ytvattendrag,

e) komplettering av direktverkande eluppvärmning med luftvärmepump,

f) byte av uppvärmningssystem till ett centralvärmesystem med pellettpanna med låg emissionsgrad,

g) installation av vattenmätare per lägenhet,

h) injustering av värmesystem och vid behov förnyande av radiatorventiler och linjereglerventiler på grund av injusteringen; injusteringen skall alltid utföras i samband med de understödsberättigade åtgärderna i 2 punkten underpunkterna a―d samt i samband med åtgärden i 3 punkten underpunkt c, samt

i) komplettering av el- eller oljeuppvärmningssystem med soluppvärmning av bruksvatten.

19 §

Maximibeloppen i euro enligt i 6 § 3 mom. i reparationsunderstödslagen är:

1) när det gäller den åtgärd som nämns i 18 § 1 punkten 720 euro, då bostadsbyggnadens lägenhetsyta understiger 1 000 m2, 960 euro, då nämnda yta är 1 000―3 000 m2 och 1 360 euro då nämnda yta överstiger 3 000 m2,

2) i fråga om 18 § 2 punkten underpunkt a 15 euro/fönster-m2, underpunkt b 30 euro/fönster-m2, underpunkt c 75 euro/styck, underpunkt d, då tilläggsisoleringen är minst 50 mm eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt har gjorts, 5 euro/vägg-m2 och, då tilläggsisoleringen är minst 100 mm eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån har gjorts, 10 euro/vägg-m2 samt i fråga om underpunkt e 1 euro/vindsbjälklag-m2.

20 §

Som sådana särskilda skäl som avses i 6 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen kan betraktas att understödstagaren har förbundit sig till långsiktigt energisparande samt uppföljning genom att ansluta sig till ett riksomfattande avtal om energisparande som gäller branschen. Härvid tillämpas följande maximibelopp i euro för understödet:

1) när det gäller den åtgärd som nämns i 18 § 1 punkten 900 euro, då bostadsbyggnadens lägenhetsyta understiger 1 000 m2, 1 200 euro, då nämnda yta är 1 000―3 000 m2 och 1 700 euro då nämnda yta överstiger 3 000 m2,

2) i fråga om 18 § 2 punkten underpunkt a 20 euro/fönster-m2, underpunkt b 40 euro/fönster-m2, underpunkt c 110 euro/styck, underpunkt d, då tilläggsisoleringen är minst 50 mm, 8 euro/vägg-m2 och, då tilläggsisoleringen är minst 100 mm, 15 euro/vägg-m2 samt i fråga om underpunkt e 1,50 euro/vindsbjälklag-m2.

21 §

Med åtgärder som stöder ibruktagandet av förnybar energi enligt 6 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen avses byte av uppvärmningssystem till ett centralvärmesystem med pellettpanna med låg emissionsgrad samt komplettering av el- eller oljeuppvärmningssystem med soluppvärmning av bruksvatten.

22 §

Understöd för i 18 § 2―4 punkten avsedda åtgärder förutsätter att åtgärden grundar sig på en energikartläggning eller någon annan godtagbar energiekonomisk bedömning. Detta villkor gäller dock inte de åtgärder som nämns i 18 § 3 punkten underpunkt a eller i 4 punkten underpunkterna h.

23 §

Understöd enligt 18 § beviljas endast för reparation av bostadsbyggnader där det finns minst tre bostadslägenheter. Kommuner, samkommuner eller andra sammanslutningar kan beviljas understöd även då det i bostadsbyggnader som ingår i samma reparationsprojekt finns sammanlagt minst tre bostadslägenheter.

8 kap.

Övriga bestämmelser

24 §

Vid reparation eller byggande av en bostad kan de godtagbara kostnaderna enligt 7 § i reparationsunderstödslagen omfatta kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för arbetet och av fasta anordningar som installeras i en byggnad och avgiften för anslutningen till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt för övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller kostnader för arbete som har utförts utan ersättning. Vid anskaffning av en bostad kan de godtagbara kostnaderna omfatta bostadens anskaffningspris.

25 §

Understödet betalas av en i 9 § i reparationsunderstödslagen avsedd statsbidragsmyndighet på ansökan i efterskott i den takt som arbetet framskrider och enligt uppkomna kostnader i en eller flera poster i enlighet med understödsbeslutet. Om det med beaktande av understödstagarens betalningsförmåga är nödvändigt, kan en del av statsunderstödet betalas ut i förskott.

Om kommunen är statsbidragsmyndighet, betalar Statens bostadsfond understödsmedlen till kommunens konto för vidarebetalning till understödstagaren.

26 §

Statens bostadsfond beslutar om ansökningstiderna för understöden och fastställer formulär för ansökningsblanketterna.

27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 februari 2006

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.