123/2006

Given i Helsingfors den 17 februari 2006

Lag om ändring av 21 § i lagen om lagfarts- och inteckningsregister

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/1987) 21 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag 547/1995, som följer:

21 §

Lagfarts- och inteckningsregistrets uppgifter om fastighetsindelningen baserar sig på det fastighetsregister som avses i fastighetsregisterlagen (392/1985). Lagfarts- och inteckningsregisterföraren har rätt att för inrättandet och upprätthållandet av lagfarts- och inteckningsregistret avgiftsfritt ur fastighetsregistret få uppgifter om fastigheter och övriga jord- och vattenområdesenheter samt outbrutna områden.


Åtkomstuppgifter som gäller fastighetsöverlåtelser överförs till lagfarts- och inteckningsregistret på grundval av köpvittnenas meddelanden. Meddelandet från ett köpvittne skall ange identifierings- och kontaktuppgifterna för parterna i köpet samt de genom förordning av statsrådet närmare angivna uppgifter som enligt lag får föras in i registret och som gäller köpeobjektet och faktorer som påverkar dess värde. I köpvittnesregistret antecknas de identifierings- och kontaktuppgifter som behövs för att köpvittnena skall kunna nås och för att deras ställning som köpvittne skall kunna klarläggas. Genom förordning av statsrådet utfärdas också bestämmelser om hur köpvittnenas meddelanden skall översändas samt närmare bestämmelser om köpvittnesregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2006. Lagens 21 § 3 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 75/2005
FvUB 19/2005
RSv 156/2005

Helsingfors den 17 februari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.