121/2006

Given i Helsingfors den 16 februari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av användningen av drivgarn 2006 och 2007

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

Genom denna förordning verkställs de begränsningar av användningen av drivgarn som ingår i artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 och om upphävande av förordning (EG) nr 88/98.

Denna förordning tillämpas på fiskefartyg som seglar under finsk flagg och som är registrerade i det finska fiskefartygsregistret och har drivgarn ombord eller fiskar med sådana, dock inte på fiskefartyg vilkas registrering faller under Ålands landskapsregerings behörighet.

2 §

Tillstånd att hålla drivgarn ombord på fartyg och använda dem för fiske (drivgarnstillstånd) år 2006 bör sökas senast den 24 mars 2006. Drivgarnstillstånd för år 2006 som har beviljats före denna förordnings ikraftträdande förblir i kraft, och tillståndshavarna behöver inte söka nya tillstånd för det nämnda året.

Drivgarnstillstånd för år 2007 bör sökas senast den 30 november 2006. Tillstånden skall sökas skilt för Östersjöns delområden ICES 22-24 och ICES 25-32.

3 §

Fiskefartygets ägare eller innehavare söker tillstånd enligt 2 § hos arbetskrafts- och näringscentralen för fiskefartygets registreringsort.

Arbetskrafts- och näringscentralerna beviljar tillstånd per fartyg efter att först ha erhållit bekräftelse av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §

Drivgarnstillstånd beviljas fartygs ägare eller innehavare per fartyg i följande ordning:

1) till fartyg som hade tillstånd att använda drivgarn för fiske år 2005 och till fartyg som har förvärvats för att ersätta sådana fartyg,

2) till fartyg som eller vilkas innehavare har haft dagar till sjöss eller fiskedagar i samband med drivgarnsfiske under åren 2000–2004; tillstånd beviljas i den ordning sådana dagar har förekommit, räknat från det största antalet till det minsta,

3) till fartyg som eller vilkas innehavare har haft dagar till sjöss eller fiskedagar i samband med annat fiske under åren 2000–2004; tillstånd beviljas i den ordning sådana dagar har förekommit, räknat från det största antalet till det minsta.

Ifall det för fartyg som avses i 1 punkten söks fler tillstånd än man kan bevilja, beviljas tillstånden enligt fartygens eller deras innehavarens dagar till sjöss eller fiskedagar i samband med drivgarnsfiske år 2005 på samma sätt som i punkterna 2 och 3.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2006 och gäller till och med den 31 december 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 29 mars 2005 om begränsning av användningen av drivgarn 2005–2007 (185/2005).

Helsingfors den 16 februari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Maija Mela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.