118/2006

Given i Helsingfors den 7 februari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18, 23 och 60 § i livsmedelslagen (23/2006) av den 13 januari 2006, 13 § i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådant det lyder i lag 424/1994, och 4 och 6 § i förordningen av den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996), av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 124/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på animaliska livsmedel som levereras till Finland från Europeiska unionens andra medlemsstater och att förhindra att djursjukdomar sprids genom sådana livsmedel.

Förordningen innehåller bestämmelser om de krav som gäller för animaliska livsmedel som levereras till Finland från en annan medlemsstat, egenkontroll i fråga om livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling, anmälningar som livsmedelsföretagarna skall avge samt myndighetstillsyn i fråga om verksamheten vid första ankomstplatser.

Vad som i denna förordning föreskrivs om Europeiska unionens medlemsstater tillämpas även på Norge, Liechtenstein, Andorra, Färöarna i fråga om alla animaliska livsmedel och Island i fråga om fiskvaror.

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på animaliska livsmedel som enskilda inför för eget bruk från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller som skickas till en enskild för att användas i hans privata hushåll.

3 §
Samband med andra bestämmelser

Bestämmelser om krav gällande djursjukdomar i fråga om animaliska livsmedel som importeras till Finland från andra medlemsstater ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel (13/VLA/2004).

Bestämmelser om allmänna krav, förpackningspåskrifter och handlingar som gäller animaliska livsmedel som importeras till Finland från andra medlemsstater ingår i de livsmedelsbestämmelser som avses i 6 § 4 punkten i livsmedelslagen.

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) livsmedel av animaliskt ursprung livsmedel som avses i 6 § 2 punkten i livsmedelslagen,

2) första ankomstplats den första i Finland belägna livsmedelslokal som tar emot livsmedel av animaliskt ursprung som kommer från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen till Finland, samt en livsmedelslokal som tar emot sådana livsmedel som odelade importpartier från mellanlager efter att de förvarats högst 48 timmar,

3) livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling fysisk eller juridisk person som importerar eller förmedlar livsmedel av animaliskt ursprung från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen till Finland,

4) tredje land en stat utanför Europeiska unionen,

5) anläggning anläggning enligt definitionen i artikel 2 punkt c) i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien,

6) ursprungsanläggning en anläggning i en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett tredje land där livsmedel av animaliskt ursprung har tillverkats eller förpackats och vars hälso- eller identifieringsmärkning finns på förpackningen,

7) avsändande anläggning en sådan anläggning i en annan medlemsstat i Europeiska unionen från vilken livsmedel av animaliskt ursprung sänds till Finland,

8) ursprungsland den medlemsstat i Europeiska unionen eller det tredje land där ursprungsanläggningen är belägen,

9) avgångsland den medlemsstat i Europeiska unionen där den avsändande anläggningen är belägen,

10) försändelse en grupp för försäljning avsedda sådana enheter av samma typ av livsmedel som har producerats, tillverkats eller förpackats i samma anläggning och levererats samtidigt till Finland och

11) parti en grupp eller samling identifierbara produkter som erhålls från en viss process under praktiskt taget identiska förhållanden och som framställs under en fastställd produktionperiod.

2 kap.

Salmonellaundersökning av livsmedel

5 §
Salmonellaundersökning av kött och malet kött

Försändelser som innehåller kött av nöt, svin, höna, kalkon, pärlhöna, anka och gås samt malet kött av dessa djurarter skall i den avsändande anläggningen undersökas med avseende på salmonella innan de importeras till Finland i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 om tillämpningen av Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg, nedan förordningen om salmonellagarantier.

Försändelser som innehåller kött av nöt, svin, höna, kalkon, pärlhöna, anka och gås eller malet kött av dessa djurarter behöver dock inte undersökas med avseende på salmonella ifall den medlemsstat eller den ursprungsanläggning som har sänt försändelsen är underkastad ett program som godkänts av kommissionen och motsvarar salmonellakontrollprogrammet i Finland. Sådana länder och anläggningar finns uppräknade i bilaga 1.

Försändelser som innehåller kött eller malet kött av nöt eller svin behöver inte heller undersökas med avseende på salmonella, om försändelsen är avsedd för pastörisering, sterilisering eller annan i fråga om verkan motsvarande behandling vid en köttprodukt anläggning.

6 §
Salmonellaundersökning av hönsägg

Hönsflockar skall i enlighet med förordningen om salmonellagarantier undersökas med avseende på salmonella innan ägg som härrör från dem kan levereras till Finland.

Ingen undersökning krävs dock ifall den medlemsstat eller den förpackningsanläggning som har sänt försändelsen är underkastat ett program som godkänts av kommissionen och motsvarar salmonellakontrollprogrammet i Finland. Dessa länder och förpackningsanläggningar finns uppräknade i bilaga 1.

Det krävs inte heller någon undersökning om hönsäggen är avsedda att användas vid framställning av äggprodukter i en anläggning och om framställningsprocessen garanterar att salmonella försvinner.

7 §
Krav på handlingar gällande salmonellaundersökning

Med ovan i 5 och 6 § avsedda försändelser skall följa sådana handlingar som överensstämmer med förordningen om salmonellagarantier.

3 kap.

Krav gällande livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling

8 §
Anmälan om inledande av verksamhet vid en första ankomstplats

Den anmälan om att verksamhet inleds vid en första ankomstplats som krävs enligt 23 § i livsmedelslagen skall innehålla följande uppgifter:

1) namn, adress och telefonnummer, telefaxnummer samt ansvarsperson för livsmedelsföretagaren med ansvar för import och vidareförmedling,

2) uppgifter om de första ankomstplatser som livsmedelsföretagaren anlitar och kontaktuppgifterna till dessa,

3) typ av animaliska livsmedel som är avsedda att tas emot,

4) beskrivning av verksamhetens omfattning och försändelsernas mottagningsfrekvens samt

5) tidpunkt då mottagningen av livsmedel avses börja.

Livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling, som inte själv tar emot animaliska livsmedel skall dock i stället för de uppgifter som nämns i 1 mom. 2 punkten meddela uppgifter om livsmedelsföretagare till vilka de förmedlar animaliska livsmedel.

9 §
Plan för egenkontroll för livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling

En skriftlig plan för egenkontroll för livsmedelsföretagare skall innehålla en beskrivning av de förfaranden genom vilka man säkerställer att de krav som gäller anmälningar, kontroller av partier och bokföring uppfylls. Planen för egenkontroll skall också innehålla en plan för provtagning och undersökning av partier. Dessutom skall planen för egenkontroll innehålla en beskrivning av hur man skall förfara då bristfälligheter upptäcks. Planen för egenkontroll för livsmedelsföretagare som inte själv tar emot animaliska livsmedel skall dock endast innehålla bokföring över försändelser som förmedlas.

En livsmedelsföretagare kan avtala med den första ankomstplats han eller hon anlitar eller med en annan livsmedelsföretagare att den första ankomstplatsen eller en annan livsmedelsföretagare för livsmedelsföretagarens del sköter en del av livsmedelsföretagarens skyldigheter som anknyter till egenkontroll. Överenskommelsen skall vara skriftlig och skall delges tillsynsmyndigheten.

Förrän 42 § av livsmedelslag träder i kraft den tillsynsmyndigheten som mottager de anmälan som avses i 23 § mom. 1 godkänner också planen för egenkontroll.

10 §
Anmälan om animaliska livsmedels ankomst

Livsmedelsföretagaren skall underrätta tillsynsmyndigheten då försändelser ankommer i den omfattning som tillsynsmyndigheten anser det vara absolut nödvändigt för ordnandet av tillsyn enligt 15 §. Livsmedelsföretagaren skall om tillsynsmyndigheten kräver det med anmälningarna sända kopior av de handlingar som följer med försändelsen.

Livsmedelsföretagaren skall utöver de anmälningar som avses i 1 mom. före den 15 i varje månad tillställa tillsynsmyndigheten ett sammandrag av de försändelser som livsmedelsföretagaren mottagit under föregående månad. Sammandraget skall innehålla de första ankomstplatsernas uppgifter om försändelser vad gäller typ av livsmedel, antal, storlek, avgångsland, avsändande anläggning, ursprungsland och ursprungsanläggning.

Om livsmedelsföretagare vill kan han göra i stället för det sammandrag avses i mom. 2 en särskilt anmälan av varje försändelse vid mottagning.

11 §
Kontroll av mottagna försändelser

Livsmedelsföretagaren skall kontrollera försändelser som kommer från en annan medlemsstat omedelbart efter det att de har anlänt. Livsmedelsföretagaren skall härvid alltid försäkra sig om att de märkningar som lagstiftningen kräver finns på animaliska livsmedel eller deras emballage, förpackningar eller i de handlingar som följer med dem samt att de i lagstiftningen angivna handlingarna följer med dessa.

Livsmedelsföretagaren skall också säkerställa att handlingarna och livsmedlen motsvarar varandra. Dessutom skall livsmedelsföretagaren säkerställa att försändelsen uppfyller de krav som anges i Europeiska gemenskapernas kommissions beslut om skyddsåtgärder.

Livsmedelsföretagaren får inte ta i bruk en försändelse eller överlåta den vidare innan livsmedelsföretagaren vid en kontroll har fastställt att försändelsen och de handlingar som följer med den uppfyller kraven i lagstiftningen.

12 §
Provtagning på livsmedel

Livsmedelsföretagaren skall på de livsmedel som mottas ta prover för undersökningar i enlighet med sin plan för provtagning. Planen skall grunda sig på en bedömning av de eventuella risker som kan anknyta till de livsmedel som tas emot. Planer som gäller försändelser av kött och malet kött enligt 5 § 1 mom. samt råa köttberedningar skall omfatta provtagning och undersökning med avseende på salmonella.

13 §
Överlåtande av livsmedel från första ankomstplatser

Då försändelser eller delar av dem levereras från en första ankomstplats till en annan livsmedelslokal, skall med försändelserna följa ett handelsdokument varav de uppgifter som gäller livsmedels framgår. Handlingen och livsmedlens förpackningar skall ha en märkning som anger syftet i fråga om i 5 § 3 mom. avsett nöt- och svinkött och malet kött samt i fråga om i 6 § 3 mom. avsedda hönsägg för vilka inte krävs någon salmonellakontroll. I handelsdokumentet skall också antecknas produkternas ursprungsländer i fråga om kött, malet kött och råa köttberedningar.

Livsmedelsföretagaren skall dessutom på begäran bifoga försändelsen kopior av de handlingar avses i 7 § som följt med försändelsen till den första ankomstplatsen.

14 §
Bokföring över egenkontrollen av försändelser

Av den bokföring som livsmedelsföretagaren för över egenkontrollen skall framgå typen och mängden av de animaliska livsmedel som mottagits, ankomstdag, avgångsland, avsändande anläggning samt ursprungsland och -anläggning. Av bokföringen skall också framgå de undersökningar som har utförts på livsmedlen och resultaten av dem samt brister som uppdagats i försändelserna och de åtgärder som vidtagits med anledning av bristerna.

I fråga om försändelser som sänds vidare från de första ankomstplatserna skall av bokföringen framgå typ och mängd av livsmedel, avgångsdag samt mottagare. Försändelser som har ankommit till de första ankomstplatserna skall i bokföringen kunna sammankopplas med försändelser som sänds vidare från den första ankomsplatsen.

Den bokföring som gäller försändelserna och de handlingar som följer med försändelserna skall förvaras under minst två års tid efter att försändelserna har anlänt eller avgått.

4 kap.

Myndighetstillsyn

15 §
Tillsynsförfarande

Tillsynsmyndigheten övervakar animaliska livsmedel som har sänts från en annan med medlemsstat inom Europeiska unionen till Finland på de första ankomstplatserna. Om det finns grundad anledning att misstänka att livsmedel som har sänts från en annan medlemsstat inte uppfyller kraven enligt livsmedelslagen eller lagen om djursjukdomar eller författningar som har utfärdats med stöd av dessa, kan tillsynsmyndigheten kontrollera livsmedel även under transporten.

Tillsynsmyndigheten skall i övervakning kontrollera försändelser och de handlingar som följer med försändelserna samt ta prover på försändelser. Kontrollering och provtagning skall icke vara systematiska.

Om tillsynsmyndigheten misstänker att en försändelse eller de handlingar som följer med den inte uppfyller kraven i lagstiftningen, skall myndigheten kontrollera försändelsen och de handlingar som följer med den samt ta nödvändiga prov på försändelsen.

16 §
Anmälan om mottagna försändelser

Tillsynsmyndigheten skall föra förteckning över de försändelser som tagits emot på de första ankomstplatserna inom sitt område och varje månad sända ett sammandrag över mottagna försändelser till Livsmedelsverket samt till länsstyrelsen kännedom. Sammandrag skall innehålla den information som avses i 10 § mom. 2.

17 §
Anmälan om förkastade försändelser och partier

Tillsynsmyndigheten skall omedelbart till Livsmedelsverket samt till länsstyrelsen kännedom anmäla sådana försändelser och partier som den har förkastat. Förkastade försändelser och partier skall anmälas antingen på en blankett enligt bilaga 2 eller på annat sätt genom att de uppgifter som anges i nämnda bilaga insänds.

18 §
Anmälan om upprepade bristfälligheter

Tillsynsmyndigheten skall till Livsmedelsverket samt till länsstyrelsen kännedom även anmäla sådana mot lagstiftningen stridande upprepade bristfälligheter hos partier från en viss anläggning eller ett visst land som inte leder till förkastande, men som tyder på att den avsändande anläggningens eller myndigheternas verksamhet i avgångslandet är bristfällig. Upprepade bristfälligheter skall anmälas antingen på en blankett enligt bilaga 3 eller på annat sätt genom att de uppgifter som anges i nämnda bilaga insänds.

19 §
Anmälan om försändelser och partier som skall återsändas eller förstöras på grund av att salmonella konstaterats vid livsmedelsföretagares egenkontroll

Tillsynsmyndigheten skall omedelbart till Livsmedelsverket samt till länsstyrelsen kännedom anmäla sådana försändelser och partier som livsmedelsföretagaren ämnar återsända till avgångslandet eller förstöra på grund av att salmonella konstaterats vid egenkontroll. Försändelser och partier skall anmälas antingen på en blankett enligt bilaga 3 eller på annat sätt genom att de uppgifter som anges i nämnda bilaga insänds.

5 kap.

Ikraftträdande

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 september 1997 om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna (879/1997) jämte ändringar.

Rådets direktiv 89/662/EEG (31989L0662); EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13

Helsingfors den 7 februari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Terhi Laaksonen

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.