107/2006

Given i Helsingfors den 9 februari 2006

Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Till jordbruks- och trädgårdsproducenterna betalas år 2006 som annat nationellt stöd enligt 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) en nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget, nedan LFA-stödets tilläggsdel, så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödkoefficient den andel av det belopp för LFA-stödets tilläggsdel som berättigar till stöd och som är föremål för stödansökan och för vilken stöd betalas,

2) förbindelse för kompensationsbidrag en sådan femårig förbindelse som gäller det kompensationsbidrag som avses i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) samt i landskapet Åland en förbindelse för kompensationsbidrag enligt landskapsförordningen om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag (Ålands författningssamling 17/2000), nedan landskapsförordningen,

3) kompensationsbidrag stöd som beviljas på basis av en förbindelse för kompensationsbidrag,

4) stödår det kalenderår då stöd om vilket föreskrivs i denna förordning söks,

5) stödberättigande åkerareal den åkerareal som under stödåret har godkänts som stödberättigande åkerareal enligt förbindelsen för kompensationsbidrag,

6) åkerareal som berättigar till stöd den åkerareal på grundval av vilken kompensationsbidrag beviljats under stödåret,

7) nationellt stöd för husdjursskötsel stöd för husdjursskötsel om vilket föreskrivs i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2005 (12/2005) och statsrådets förordning om nordligt stöd 2005 (11/2005),

8) medlem i ett familjeföretag en medlem i ett familjeföretag i enlighet med 1 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969), samt

9) generationsväxling överföring av besittningen av en gårdsbruksenhet till en person som avses i 2 kap. 1―3 § i ärvdabalken (40/1965) och som fortsätter produktionen.

3 §
Grunderna för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel

LFA-stödets tilläggsdel betalas i enlighet med stödregionindelningen i bilaga 1.

LFA-stödets tilläggsdel kan beviljas högst för den med hjälp av stödkoefficienten angivna andelen av det belopp av LFA-stödets tilläggsdel som i övrigt beviljas. Stödkoefficienten är 1,00.

Om det sammanlagda beloppet av LFA-stödets tilläggsdel som beviljas på basis av de godtagbara ansökningarna och det kompensationsbidrag som betalas på basis av de förbindelser som avses i 2 § 2 punkten i hela landet i genomsnitt överstiger 250 euro per hektar, ändras stödkoefficienten.

LFA-stödets tilläggsdel kan när övriga villkor är uppfyllda betalas högst för samma areal som kompensationsbidraget, och för motsvarande åtagandeperiod.

4 §
Fastställandet av LFA-stödets tilläggsdel i Fastlandsfinland

En förutsättning för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel, med undantag av landskapet Åland, är att den odlare som ansöker om tilläggsdel år 2002, 2003, 2004 eller 2005 har ingått en förbindelse för kompensationsbidrag samt en i 7 § föreskriven förbindelse för tilläggsdel till kompensationsbidraget, nedan förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, eller kommer att ingå sådana år 2006. Vidare förutsätts att odlaren vid användningen av den areal som förbindelsen gäller iakttar villkoren i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag (645/2000), samt andra villkor för förbindelsen, inklusive villkoren i fråga om odlarens ålder och andra villkor som gäller rätten till stöd, sådana de lyder i förbindelsen.

5 §
Fastställandet av LFA-stödets tilläggsdel i landskapet Åland

En förutsättning för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel i landskapet Åland är att den odlare som ansöker om tilläggsdel år 2002, 2003, 2004 eller 2005 har ingått en förbindelse för kompensationsbidrag enligt landskapsförordningen, nedan förbindelse på Åland, samt en i 7 § föreskriven förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, eller kommer att ingå sådana år 2006, och vid användningen av den areal som förbindelsen gäller iakttar de föreskrivna villkoren sådana de lyder i förbindelsen.

6 §
Beloppet för LFA-stödets tilläggsdel

Den tilläggsdel om vilken föreskrivs i denna förordning beviljas per stödregion och enligt en gårdsbruksenhets driftsinriktning till högst det eurobelopp per hektar som visas nedan:

Stödregion Stödregion
A, B och C1 C2―C4
Basbelopp 20 25
Tilläggsbelopp för husdjurslägenhet 80 80

Basbeloppet beviljas för den åkerareal som berättigar till stöd.

Tilläggsbeloppet beviljas för den åkerareal som berättigar till stöd för husdjurslägenhet.

7 §
Förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel

Förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel skall ingås samtidigt som och för samma tidsperiod som förbindelsen för kompensationsbidraget.

För att få tilläggsdelen skall odlaren i samband med en ny förbindelse för kompensationsbidrag senast den 28 april 2006 ge en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel på jord- och skogsbruksministeriet blankett nr 176. Blanketten sänds till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten saknar driftscentrum, skall förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel sändas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

I förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel skall odlaren förbinda sig att hålla förbindelsen för kompensationsbidraget i kraft till slutet av åtagandeperioden.

8 §
Husdjurslägenhet

Då odlaren ingår en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel anmäler han gården som en husdjurslägenhet eller en växtodlingslägenhet. Efter det första året för förbindelsen kan gården endast i de fall som avses i 11 § ändras till en husdjurslägenhet.

I denna förordning avses med en husdjurslägenhet en gård

1) som har en djurtäthet på minst 0,4 djurenheter per hektar mark som kan berättiga till kompensationsbidrag eller

2) som har minst tio djurenheter under hela åtagandeperioden och där djurtätheten är minst 0,2 djurenheter per hektar mark som kan berättiga till kompensationsbidrag.

Med en växtodlingslägenhet avses i denna förordning en gård som inte uppfyller definitionen i 2 mom.

Vid fastställande av driftsinriktning för en gård som avses i 1 mom. bestäms antalet djurenheter enligt antalet djurenheter under det år som föregår det första året för förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel förutsatt att husdjursproduktionen fortsätter under det första året för förbindelsen.

Antalet djurenheter för nötkreatur som är minst sex månader gamla fås som årsgenomsnitt ur nötkreatursregistret. Antalet djurenheter för andra djur fastställs utgående från det antal djurenheter som år 2005 berättigat till nationellt stöd för husdjursskötsel eller på odlarens begäran utifrån det antal djur som konstaterats under kontroll. Vid omräkning till djurenheter används de djurenhetskoefficienter som anges i bilaga 2.

Om antalet djurenheter vid inlämnandet av den tilläggsförbindelse som avses i 7 § år 2005 på grund av en investering i husdjursskötseln eller av orsaker som är oberoende av odlaren var minst en tredjedel mindre än det sedvanliga antalet djur på gården, kan antalet djur på anhållan av odlaren och enligt odlarens val bestämmas utgående från djurantalet år 2002, 2003 eller 2004.

Om det inte idkas husdjursskötsel på gården den 28 april 2006, med undantag av ett sådant kortvarigt avbrott i produktionen som avses i 10 § 6 mom., beviljas LFA-stödets tilläggsdels tilläggsbelopp för husdjurslägenhet inte för år 2006.

9 §
Företag i sammanslutningsform

Vid fastställandet av driftsinriktningen för en gård i enlighet med 8 § 2 mom. eller vid bedömningen av huruvida en gård skall kvarstå som husdjurslägenhet under åtagandeperioden kan på odlarens begäran det antal djur som ägs av ett sådant företag i sammanslutningsform som inte har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel räknas med i antalet djur på en gård som har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, förutsatt att det bestämmande inflytandet inom företaget i sammanslutningsform innehas av medlemmar i ett familjeföretag på så sätt att

1) det bestämmande inflytandet i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet tillkommer en eller flera sådana bolagsmän som har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel gällande en i detta moment avsedd gård och som uppfyller de övriga villkoren för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel, eller

2) det bestämmande inflytandet i ett aktiebolag tillkommer en eller flera sådana aktieägare som har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel gällande en i detta moment avsedd gård och som uppfyller de övriga villkoren för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel.

Med bestämmande inflytande i ett aktiebolag avses i denna förordning en sådan andel av aktieinnehavet som tillsammans med odlarens eller hans eller hennes familjeföretagsmedlemmars andelar direkt medför mer än hälften av de sammanlagda rösterna för samtliga aktier i bolaget.

Det bestämmande inflytandet i ett företag i sammanslutningsform skall innehas av odlaren eller medlemmar i hans eller hennes familjeföretag senast från och med den 29 april 2005.

Ändras det bestämmande inflytandet så att bestämmelsen i 1 mom. om det bestämmande inflytandet i ett företag i sammanslutningsform inte längre uppfylls, skall en skriftlig anmälan om detta lämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom tio arbetsdagar. De djurenheter som tillkommit efter en ändring i det bestämmande inflytandet tas inte med i beräkningen av antalet djur på den gård som ingått förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel.

Djur som ägs av ett företag i sammanslutningsform kan räknas till godo för endast en sådan gård som ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel och som helt och hållet innehas av medlemmar i ett familjeföretag under hela den period som förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel gäller.

10 §
Ändring av driftsinriktning

Gårdens driftsinriktning kontrolleras årligen under åtagandeperioden. Bedömningen av gårdens driftsinriktning 2006 grundar sig på antalet djurenheter i enlighet med 8 § 5 mom. och den stödberättigande åkerareal som under stödåret ligger till grund för kompensationsbidraget.

För att en gård skall beviljas tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet skall gården uppfylla kraven i 8 § 2 mom. och bedriva husdjursskötsel fram till den 28 april 2006, den nämnda dagen inräknad.

Om gården uppfyller kraven i 8 § 2 mom., men har upphört att bedriva husdjursskötsel före den 29 april 2006, betalas LFA-stödets tilläggsdel för växtodlingslägenhet.

Om en husdjurslägenhet upphör med sin produktion mellan den 29 april och den 31 december 2006, de nämnda dagarna medräknade, ändras gården från den 1 januari nästa stödår till en växtodlingslägenhet för den återstående åtagandeperioden för LFA-stödets tilläggsdel. Tilläggsdelen beviljas då enligt stödnivån för en växtodlingslägenhet.

När en gård gått över från husdjursskötsel till växtodling på basis av de villkor som anges i 8 § 2 mom. skall odlaren inom tio arbetsdagar lämna en skriftlig anmälan om detta till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Om det gäller ett kortvarigt avbrott i produktionen som föranleds av vissa produktionsmetoder, av en grundläggande renovering eller utbyggnad av ladugården, ändring av driftsinriktning eller av ett oöverstigligt hinder betraktas detta inte som en ändring av driftsinriktning.

Om den i 5 mom. avsedda anmälan inte lämnats på ett behörigt sätt, beräknas beloppet för LFA-stödets tilläggsdel enligt stödnivån för en växtodlingslägenhet och det belopp för LFA-stödets tilläggsdel som i övrigt beviljas för en växtodlingslägenhet sänks med tio procent för det aktuella stödåret.

En gård som gått över till växtodling kan inte återgå till att bedriva husdjursskötsel under åtagandeperioden.

En förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel kan överföras i enlighet med 50 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). I samband med överföring av en förbindelse för tilläggsdel kan driftsinriktningen ändras till husdjursskötsel om gården uppfyller förutsättningarna i 8 § 2 mom. Tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet kan beviljas tidigast under det stödår som följer på överföringen av förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel.

11 §
Generationsväxling eller anskaffning av hela lägenheten

Genom generationsväxling kan den odlare som fortsätter verksamheten på gården ändra gårdens driftsinriktning till husdjursskötsel om gårdsbruksenheten uppfyller villkoren i 8 § 2 mom. Vid fastställande av antalet djurenheter beaktas endast de djur som odlaren förfogar över från och med datumet för generationsväxlingen enligt beräkningskriterierna för det nationella stödet för husdjursskötseln.

Tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet kan tidigast beviljas för det stödår som följer efter året för generationsväxlingen.

Om det sker en generationsväxling på en husdjurslägenhet eller om besittningen av hela gårdsbruksenheten överförs, förblir gårdsbruksenheten en sådan husdjurslägenhet som avses i 6 § så länge som gårdsbruksenheten uppfyller villkoren i 8 § 2 mom.

Om en odlare som tidigare har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel på grund av generationsväxling eller på grund av att besittningen av hela gårdsbruksenheten överförs övertar besittningen av en gårdsbruksenhet som uppfyller villkoren enligt 8 § 2 mom. och vars tidigare innehavare ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, kan denna helhet som gårdsbruksenheterna bildar betraktas som en husdjurslägenhet om villkoren enligt 8 § 2 mom. uppfylls i fråga om lägenheternas sammanlagda areal och antalet djurenheter.

Tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet kan beviljas under stödåret, om en generationsväxling eller en överföring av besittningen av hela gårdsbruksenheten sker senast den 28 april 2006. Tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet kan beviljas tidigast under följande stödår, om en generationsväxling eller en överföring av besittningen av hela gårdsbruksenheten sker mellan den 29 april och den 31 december 2006, de nämnda dagarna inräknade.

12 §
Ansökan om utbetalning av LFA-stödets tilläggsdel

En förutsättning för betalningen av LFA-stödets tilläggsdel är att odlaren ansöker om utbetalning av tilläggsdelen. Utbetalning av tilläggsdel för 2006 skall sökas på jord- och skogsbruksministeriets stödansökningsblankett 101B för 2006.

13 §
Frånträdelse eller förfall av förbindelse för kompensationsbidrag

Om odlaren före åtagandeperiodens utgång frånträder den förbindelse för kompensationsbidrag som ligger till grund för betalningen av tilläggsdel, återkrävs den tilläggsdel till LFA-stödet som utbetalats. Om odlarens förbindelse för kompensationsbidrag emellertid har varit i kraft tre år och odlaren upphör att bedriva jordbruk genom försäljning av hela lägenheten eller på något annat sätt, återkrävs inte tilläggsdelen. Med frånträdelse av förbindelsen för kompensationsbidrag avses också en situation där en odlare som ingått en förbindelse inte ansöker om årlig utbetalning utan sådan grund som avses i 2 mom. Odlaren skall höras innan beslut om eventuellt återkrav av LFA-stödets tilläggsdel fattas.

Om odlaren frånträder förbindelsen för kompensationsbidrag på grund av ett oöverstigligt hinder, återkrävs inte LFA-stödets tilläggsdel. Som oöverstigligt hinder betraktas de omständigheter som föreskrivs i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). Oöverstigliga hinder i landskapet Åland är endast de omständigheter som föreskrivs i landskapsförordningen.

Odlaren skall inom tio arbetsdagar göra en skriftlig anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om de ovan nämnda omständigheterna i fråga om den tilläggsdel till LFA-stödet som föreskrivs i denna förordning. När det gäller en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel skall i det beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar om befriande av odlaren från iakttagandet av förbindelsen konstateras att utbetalningen av LFA-stödets tilläggsdel upphör. I beslutet skall även eventuellt återkrav fastställas.

Om en förbindelse för kompensationsbidrag förfaller på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket eller i landskapsförordningen, återkrävs inte den utbetalda tilläggsdelen till LFA-stödet.

14 §
Anmälan om ändringar

Upptagande av nya områden i förbindelsen för kompensationsbidrag, överföringar av förbindelser för kompensationsbidrag eller andra motsvarande ändringar i arealer inom förbindelsen för kompensationsbidrag berättigar till LFA-stödets tilläggsdel till den del ändringarna berättigar till kompensationsbidrag.

Om ändringarna föranleder frånträdande eller förfall av förbindelsen för kompensationsbidrag, tillämpas bestämmelserna i 13 §.

15 §
Förvaring av dokument

Dokument, anteckningar och intyg som hänför sig till villkoren för LFA-stödets tilläggsdel skall förvaras på gården under hela åtagandeperioden samt tre år därefter.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 februari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

STÖDREGIONINDELNING

Region A

Alastaro, Askola, Aura, Bjärnå, Borgnäs, Elimäki, Esbo, Helsingfors, Grankulla, Karis, Kervo, Kiikala, Kimito, Koski, Kouvola, Kuusjoki, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Loimaa, Lovisa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Mörskom, Nurmijärvi, Oripää, Pemar, Pertteli, Pojo, Pukkila, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sibbo, Sjundeå, Somero, Strömfors, Tarvasjoki, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis och Västanfjärd samt, frånsett skärgårdsdelarna, Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Landskapet Åland

Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och Vårdö.

Annan region B

Anjalankoski, Artsjö, Asikkala, Birkala, Björneborg, Ekenäs, Eura, Euraåminne, Forssa, Fredrikshamn, Gustavs, Hangö, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Houtskär, Huittinen, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Iitti, Ikalis, Imatra, Iniö, Jaala, Janakkala, Jockis, Joutseno, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä frånsett de delar som hör till region C1, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karislojo, Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Kjulo, Kodisjoki, Korpo, Kotka, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kumo, Kuusankoski, Kylmäkoski, Kärkölä, Lahtis, Laitila, Lammi, Lappi, Lavia, Lemi, Lempäälä, Loppi, Luopioinen, Luumäki, Luvia, Längelmäki, Merimasku, Miehikkälä, Mouhijärvi, Mynämäki, Mäntsälä, Mäntyharju, Nagu, Nakkila, Nastola, Nokia, Norrmark, Nousis, Nummi-Pusula, Nystad, Orimattila, Orivesi, Padasjoki, Punkalaidun, Pyttis, Pyhäranta, Påmark, Pälkäne, Raumo, Renko, Riihimäki, Rimito, Sammatti, Suodenniemi, Suomusjärvi, Sysmä, Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tavastkyro, Tavastehus, Toijala, Tuulos, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Vahto, Valkeakoski, Valkeala, Vammala, Vampula, Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Villmanstrand, Villnäs, Virolahti, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä och Äetsä samt skärgårdsdelarna av Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, Sagu, S:t Karins och Åbo.

Region C1

Alahärmä, Enonkoski, Hankasalmi, Haukivuori, Heinävesi, Ilmajoki, Jalasjärvi, Joensuu med undantag av de områden som hör till region C2 norra, Jorois, Jurva, Juva, Jyväskylä, Jyväskylä lk, i Jämsä kommun före detta Kuorevesi kommun, Jämsänkoski, Kaskö, Kauhajoki, Kauhava, Kerimäki, Kesälahti, Kitee, Korpilahti, Korsholm med undantag av de områden som hör till region C2 norra, Korsnäs, Kristinestad, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Laihela, Lappo, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Lillkyro, Malax, Maaninka, Maxmo med undantag av de områden som hör till region C2 norra, Muurame, Mänttä, Nurmo, Nykarleby, Nyslott, Närpes, Oravais, Outokumpu, Parikkala, Pieksämäki, Pieksänmaa, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ristiina, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Savitaipale, Savonranta, Seinäjoki med undantag av de områden som hör till region C2 norra, Siilinjärvi, S:t Michel, Storkyro, Sulkava, Suomenniemi, Suonenjoki, Taipalsaari, Tuusniemi, Vasa, Varkaus, Vilppula, Vörå, Ylihärmä, Ylistaro och Östermark.

Region C2

Alajärvi, Alavieska, Alavus, Brahestad, Bötom, Etseri, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Himanka, Hirvensalmi, Honkajoki, Idensalmi, Jakobstad, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karleby, Karstula, Karttula, Karvia, Kaustby, Keitele, Kelviå, Kempele, Kestilä, Keuru, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Konnevesi, Kontiolahti, Kortesjärvi, Kronoby, Kuru, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Larsmo, Lehtimäki, Leivonmäki, Lestijärvi, Limingo, Lochteå, Luhanka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Multia, Nilsiä, Nivala, Oulainen, Oulunsalo med undantag av de områden som hör till region C3, Parkano, Pedersöre, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pielavesi, Pihtipudas, Piippola, Polvijärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pyhäselkä, Pylkönmäki, Rantsila, Rautalampi, Reisjärvi, Ruukki, Saarijärvi, Sastmola, i Seinäjoki stad före detta Peräseinäjoki kommun, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Soini, Sonkajärvi, Storå, Sumiainen, Suolahti, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Töysä, Ullava, Uurainen, Varpasjärvi, Vesanto, Vetil, Vieremä, Vihanti, Viitasaari, Vimpeli, Virdois, Ylivieska och Äänekoski.

Region C2 norra

Eno, Ilomants, i Joensuu stad före detta Kiihtelysvaara kommun och före detta Tuupovaara kommun, Juuka, Kajana, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala, Valtimo och Vuolijoki samt områdena utanför fastlandet i Maxmo kommun och Björköby och Replot i Korsholms kommun.

Region C3

P1

Haukipudas, Kiiminki, Uleåborg, Utajärvi,Ylikiiminki och de delar av Oulunsalo kommun som ligger inom Ylikiiminki kommuns gränser.

P2

Hyrynsalmi, Ii, Karlö, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Kuivaniemi, Simo, Tervola, Torneå och Yli-Ii.

P3

Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski och Övertorneå

P4

Kuusamo och Posio.

Region C4

P4

Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av de områden som hör till P5.

P5

Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner de områden som i fråga om Kittilä i jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 3733/514/96 av den 10 juli 1996 och i fråga om Sodankylä kommun i jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 3039/514/95 av den 9 augusti 1995 har godkänts höra till området P5.

Bilaga 2

DJURENHETSKOEFFICIENTER

Djurenhet = de

de
Tjurar och kvigor (6 mån - 24 mån) 0,6
Tjurar och kvigor (över 24 mån), dikor och mjölkkor 1,0
Tackor 0,15
Hongetter 0,48
Suggor, galtar 0,7
Hönor (inklusive moderhönor) 0,013
Broilrar 0,0053
Moderdjur av broiler 0,025
Moderdjur av gås, anka och kalkon 0,026
Moderdjur av and och fasan, hägnade 0,013
Hästar
- avelsston (hästar och ponnyer) 1,0
- finska hästar, minst 1 år 0,85
- 1―3 åriga övriga hästar och ponnyer 0,6
Slaktade djur och avelsdjur:
13 slaktade slaktsvin 1
13 unga suggor eller galtar som sålts som avelsdjur 1
585 slaktade ankor 1
325 slaktade gäss 1
223 slaktade kalkoner 1
1375 slaktade fasaner 1
1375 slaktade änder 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.