106/2006

Given i Helsingfors den 9 februari 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 juni 2000 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) 3 § 9 punkten, 9 §, 10 § 1 och 4 mom., 11 §, 12 § 3 mom. och 14 § 3 mom., av dem 3 § 9 punkten sådan den lyder i förordning 227/2005, 10 § 1 mom., 12 § 3 mom. och 14 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 361/2002, 10 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 377/2003 och 11 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 361/2002 och i förordning 385/2004, som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


9) åker som tillfälligt inte odlas en sådan åker som är växtföljdsträda eller inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas godkänns inte områden som varaktigt har tagits ur odling eller som annars har varit permanent oodlade eller som ännu inte har använts till odling frånsett sådana områden som 2004 senast den 30 november 2004 har anmälts på den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda blanketten Blnr 175 eller genom någon annan skriftlig anmälan som innehållit de uppgifter som krävs,


9 §
Normal god jordbrukarsed

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd kan betalas till en jordbrukare som iakttar normal god jordbrukarsed. Om jordbrukaren ansöker om kompensationsbidrag för en i 11 § 1 mom. 2 punkten avsedd åkerareal som inte odlas på så sätt att som sådan areal på blanketten för den årliga ansökan om stöd har uppgetts minst 50 procent av lägenhetens sammanlagda åkerareal som berättigar till kompensationsbidrag, skall jordbrukaren iaktta normal god jordbrukarsed vid odlingen av återstoden av åkerarealen i fråga. Med normal god jordbrukarsed avses odling som en ansvarskännande jordbrukare bedriver med beaktande av förhållandena på orten. Enligt denna odlingssed skall åkern bearbetas och gödslas på ändamålsenligt sätt och sådden ske så, att den möjliggör en jämn groning. Vid odlingen skall växtarter och sorter som lämpar sig för området användas, liksom en utsädesmängd som lämpar sig för området och beaktar utsädesstorleken. Dessutom skall jordbrukaren bekämpa flyghavre i enlighet lagen om bekämpning av flyghavre (178/1976), dra försorg om växtskyddet och sträva efter att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, och bärgningen skall ske på lämpligt sätt. För trädor krävs att markens avkastningsförmåga inte försämras och att den utförs på ändamålsenligt sätt. I denna odlingssed ingår också att jordbrukaren iakttar de allmänna miljöföreskrifterna och de förpliktelser som följer av lagstiftningen.

10 §
Stödberättigande åker

Ett basskifte som består av åker berättigar till kompensationsbidrag och miljöstöd när det under det första förbindelseåret har ansökts utgöra stödberättigande areal i ansökan om stöd, det är odlingsbart senast den 1 juni under året i fråga eller för 2000 års del senast den 15 juni och då blivit anmält som antingen åker i odling, trädesrättighetsareal som lagts i träda på det sätt som bestäms i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd, träda som anknyter till odlingen, åker som tillfälligt inte odlas eller åkerareal som inte odlas och för vars del de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas. Med träda som anknyter till odlingen avses sådana åkerområden som under ansökningsåret varit i träda i växtföljd som hör ihop med ekologisk produktion. Som odlad åker betraktas också åkerarealer som uppgetts som gröngödslingsarealer på de villkor som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har föreskrivit om och åkerareal som omfattas av avtal i ett fem eller tioårigt avtal om anläggning och skötsel av skyddszon enligt denna förordning. Som stödberättigande areal kan uppges också ett område som omfattas i denna förordning avsedda avtal och av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker.


Ett skifte som har uppgetts vara åker som varaktigt inte odlas eller som annars har varit permanent oodlat, naturbeten och naturängar samt öppna hagmarker godkänns inte som stödberättigande. Som åker som varaktigt inte odlas betraktas åkerskiften som inte enligt 3 § kan anses vara åker som tillfälligt inte odlas eller åkerskiften som inte har lagts i träda på det sätt som bestäms i förordningen om gårdsstöd. Åkern förblir stödberättigande även om den i den årliga stödansökan uppges som åker som inte odlas, förutsatt att den har berättigat till miljöstöd och kompensationsbidrag när den uppgetts som icke odlad och att de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas på den. Om ett skifte som har uppgetts vara åker som varaktigt inte odlas eller som annars har varit permanent oodlat börjar odlas senare, kan ansökan om att det skall vara stödberättigande göras enligt 46 § under året i fråga, om det fastställda anslaget i statsbudgeten det medger. Om ett skifte som har uppgetts vara stödberättigande under senare år uppges vara åker som varaktigt inte odlas eller om det vid övervakningen konstateras vara sådan åker, är det fråga om minskning av den areal som förbindelsen omfattar i enlighet med 48 §.

11 §
Betalning av stöd

Kompensationsbidrag kan betalas för följande åkerarealer, förutsatt att en jordbrukare som har förbundit sig vid kompensationsbidraget har uppgett dem som stödberättigande areal i den årliga stödansökan, de är odlingsbara senast den 1 juni, de är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni under året i fråga och de har godkänts som stödberättigande:

1) åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter; som odlad åkerareal anses även åkerareal på vilken växterna inte producerar skörd det första odlingsåret men bildar ett växtbestånd ovan jord, samt åkerareal som har uppgetts som gröngödslingsareal,

2) trädesrättighetsareal som fastställts i överensstämmelse med förordningen om gårdsstöd och sköts i enlighet med bestämmelserna och sådan icke odlad åkerareal för vilken betalas gårdsstöd enligt förordningen om gårdsstöd och där de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas; till sin areal kan den åkerareal som sammanlagt uppgetts på de ovan nämnda sätten eller den icke odlade åkerarealen uppgå till högst 50 procent av hela lägenhetens till kompensationsbidrag årligen berättigande areal, men inte till mer än vad som odlats med iakttagande av normal god jordbrukarsed, dock så att kompensationsbidrag kan betalas för hela den trädesrättighetsareal som är förenlig med förordningen om gårdsstöd och som berättigar till kompensationsbidrag; kompensationsbidrag betalas inte för åkerareal som tillfälligt inte odlas, för annan än ovan avsedd åker som inte odlas och inte heller för arealer med energigrödor med vedstam som i den årliga stödansökan har uppgetts vara i övrig stödanvändning,

3) åkerareal där ett mångfaldsobjekt inom ramen för den tilläggsåtgärd enligt 16 § som gäller mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten har inrättats och åkerarealen inte har uppgetts bli lagd i träda som trädesrättighetsareal på det sätt som bestäms i förordningen om gårdsstöd; när skörden från området används till utfodring av vilt eller skörd inte bärgas kan kompensationsbidrag som gäller dessa åkrar betalas högst för fem procent av arealen av de basskiften för vilkas del ansökan om stödberättigande har gjorts under det första förbindelseåret,

4) åkerarealer som har uppgetts som skyddszonsvallar, när det är fråga om ett fem- eller tioårigt avtal om anläggning och skötsel av skyddszon enligt 22 §; för ett tjugoårigt avtalsområde som avses i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket betalas inte kompensationsbidrag, och

5) åkerareal som omfattas av ett avtal om främjande av naturens mångfald enligt 29 § eller ett avtal om utvecklande och vård av landskapet enligt 30 § endast när avtalsområdet används till bete eller skörd på det bärgas enligt en plan som ingår i avtalet och åkerareal som omfattas av ett femårigt avtal gällande åker om främjande av den biologiska mångfalden, om utvecklande och vård av landskapet eller av ett avtal gällande åker om vård av naturliga slåtter- och betesmarker enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när dessa områden används till bete eller när skörd bärgas på dem; i fråga om de övriga odlade åkrar som omfattas av avtal enligt denna förordning eller trädesrättighetsarealer som har lagts i träda på det sätt som bestäms i förordningen om gårdsstöd eller sådana i 2 punkten avsedda stödberättigande åkerarealer som inte odlas och för vilka betalas gårdsstöd enligt förordningen om gårdsstöd och som inte överstiger den arealbegränsning som anges i samma punkt kan kompensationsbidrag betalas, utom för åker som omfattas av ett avtal om anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng enligt 23 §.

Miljöstöd kan betalas för motsvarande i 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda åkerareal som kompensationsbidrag under förutsättning att en jordbrukare som har förbundit sig vid miljöstödet har uppgett den som stödberättigande areal i den årliga stödansökan och den har godkänts som stödberättigande. För åker som ligger i träda betalas inte annat miljöstöd än sådant stöd enligt 16 § 1 mom. som gäller tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten i fråga om jordbruksskiften som har uppgetts bli lagda i träda som trädesrättighetsareal i enlighet med vad som bestäms i förordningen om gårdsstöd. Miljöstöd betalas inte för arealer med energigrödor med vedstam som i den årliga stödansökan har uppgetts vara i övrig stödanvändning. För ett sådant på åkern anlagt avtalsområde som avses i denna förordning och för ett sådant på åker anlagt avtalsområde som avses i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, med undantag av avtal som avses i 22 § och 20-åriga specialstödsavtal, betalas miljöstöd när det gäller ett område som avses i 1 mom.

Kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd kan betalas i fråga om ett jordbruksskifte när dess areal utgör minst fem ar. Med jordbruksskifte avses här ett till ett basskifte hörande åkerområde där jordbrukaren odlar en enda växtart för ett visst ändamål, som har lagts i träda i enlighet med vad som bestäms i förordningen om gårdsstöd, som tillfälligt inte odlas eller som utgör åker som inte odlas. När det är fråga om ett avtal enligt 25 eller 25 a § kan specialstöd betalas för ett stödberättigande jordbruksskifte som omfattas av avtalet och som har uppgetts vara träda som anknyter till odlingen.

12 §
Minimiareal

I minimiarealen inräknas stödberättigande åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter, stödberättigande trädesrättighetsareal som lagts i träda i enlighet med vad som bestäms i förordningen om gårdsstöd, stödberättigande trädesareal som anknyter till odlingen, stödberättigande åkerareal som tillfälligt inte odlas, stödberättigande åkerareal som inte odlas och där de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas, stödberättigande åkerareal som har uppgetts som gröngödslingsareal och åkerareal som omfattas av ett avtal enligt denna förordning, förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande. I minimiarealen inräknas också ett område som omfattas av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker och förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande.


14 §
Minimiareal

I minimiarealen inräknas stödberättigande åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter, stödberättigande trädesrättighetsareal som lagts i träda i enlighet med vad som bestäms i förordningen om gårdsstöd, stödberättigande trädesareal som anknyter till odlingen, stödberättigande åkerareal som tillfälligt inte odlas, stödberättigande åkerareal som inte odlas och där de årliga skötselåtgärder som fastställts i samband med gårdsstödet vidtas, stödberättigande åkerareal som har uppgetts som gröngödslingsareal och åkerareal som omfattas av ett avtal enligt denna förordning, förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande. I minimiarealen inräknas också ett område som omfattas av specialstödsavtal enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, när avtalet har ingåtts att gälla åker och förutsatt att arealen i fråga har uppgetts som stödberättigande.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 februari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.