94/2006

Given i Helsingfors den 3 februari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2006 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka år 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), och 13 § i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstiderna år 2006 för följande djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen:

1) bidrag per tacka,

2) tjurbidrag och bidrag för stutar,

3) produktionsbidrag för dikor, samt

4) produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur,

Denna förordning gäller också ansökningsblanketter som används vid ansökan om de kvoter för bidrag per tacka år 2006 som är en förutsättning för beviljande av bidrag enligt 1 mom. 1 punkten.

2 §
Inlämnande av basuppgifter om gårdsbruksenheten

För beviljandet av bidrag enligt 1 § förutsätts i fråga om stödåret 2006 att jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A och 101D lämnas in senast den 28 april 2006.

3 §
Bidrag per tacka

Perioden för ansökan om bidrag per tacka och kvot för bidrag per tacka börjar den 6 februari 2006. Ansökan om bidrag och kvot skall lämnas in senast den 28 februari 2006.

För ansökan om bidrag per tacka skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 107A för år 2006 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2006.

4 §
Tjurbidrag och bidrag för stutar

Den första ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar (kastrerade tjurar) börjar den 6 februari 2006. Ansökan om bidrag skall lämnas in senast den 17 februari 2006.

Den andra ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 18 april 2006. Ansökan om bidrag skall lämnas in senast den 28 april 2006.

Den tredje ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 7 augusti 2006. Ansökan om bidrag skall lämnas in senast den 18 augusti 2006.

Den fjärde ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar börjar den 13 november 2006. Ansökan om bidrag skall lämnas in senast den 24 november 2006.

5 §
Blanketter för ansökan om tjurbidrag och bidrag för stutar

För ansökan om tjurbidrag skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 105 för år 2006 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2006. Ansökan om tjurbidrag kan också lämnas in elektroniskt via bläddringstjänsten för jordbrukare. Till en ansökan som lämnats elektroniskt i bläddringstjänsten för jordbrukare behöver inga separata bilagor fogas.

För ansökan om bidrag för stutar skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 105C för år 2006 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2006.

Endast en ansökan kan inlämnas per ansökningsomgång. Ansökan kan omfatta en eller flera blanketter.

6 §
Produktionsbidrag för dikor samt produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur

Produktionsbidrag för dikor samt för handjur och kvigor av nötkreatur söks med blankett nummer 144 för anmälan om deltagande. Anmälan om deltagande för erhållande av produktionsbidrag stödåret 2006 skall lämnas in senast den 28 april 2006.

7 §
Inlämnande av ansökan om bidrag

En ansökan om bidrag som har skickats per post anses ha lämnats in inom utsatt tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

8 §
För sent inlämnad ansökan

Från bidrag som beviljats på grundval av en ansökan om bidrag som lämnats in för sent görs avdrag enligt vad som bestäms därom i artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också de blanketter som avses i 2 §.

9 §
Blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka

För ansökan om kvot för bidrag per tacka enligt 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka (1124/2005) skall användas jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 122 för år 2006 eller en datautskrift enligt formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2006.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 februari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.