80/2006

Given i Helsingfors den 23 januari 2006

Försvarsministeriets förordning om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst åren 2008―2009

I enlighet med försvarsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/1950), sådant det lyder i lag 1169/1988:

1 §

De värnpliktiga som förordnats att träda i beväringstjänst i försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet år 2008 eller 2009 är skyldiga att i enlighet med order som särskilt skall tillställas dem inställa sig till tjänstgöring den 7 januari 2008, den 7 juli 2008, den 12 januari 2009 eller den 13 juli 2009.

Om inte något annat meddelas i den order som avses i 1 mom. skall den värnpliktige inträda i tjänst den föreskrivna dagen senast klockan 16.00.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Helsingfors den 23 januari 2006

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Föredragande
Ilkka Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.