78/2006

Given i Helsingfors den 26 januari 2006

Statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 59 § i lagen av den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/1990), sådan den lyder i lag (1210/2005):

1 §
Statens bostadsfonds uppgifter beträffande införande av anteckningar

Statens bostadsfond skall med stöd av 51 § 3 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder göra en anmälan om lån som den beviljat för ett bostadsrättshus eller om lån som den godkänt som räntestöds- eller borgenslån och om begränsningar som föranleds av dessa:

1) till den häradsrätt inom vars ämbetsområde bostadsrättshuset är beläget, då det är fråga om sådana anteckningar om begränsningar i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse som görs i lagfarts- och inteckningsregistret, samt

2) till styrelsen i det bolag som äger bostadsrättshuset, då det är fråga om sådana anteckningar som begränsningar i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse som görs i bolagsordningen och aktiebreven.

2 §
Statens bostadsfonds uppgifter beträffande avförande av anteckningar

Statens bostadsfond skall göra en i 50 c § 1 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder avsedd anmälan

1) till den häradsrätt inom vars ämbetsområde det bostadsrättshus som befriats från begränsningarna i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse är beläget, då det är fråga om anteckningar som avförs ur lagfarts- och inteckningsregistret, samt

2) till styrelsen i det bolag som äger bostadsrättshuset, då det är fråga om anteckningar som avförs ur bolagsordningen och aktiebreven.

3 §
Överföring av anteckning

Om den av fastighet eller del av fastighet, på vilken bostadsrättshuset är beläget bildas en annan fastighet eller en del av en annan fastighet, överförs den anteckning som avses i 51 § 1 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder på den fastighet på vilken bostadsrättshuset är beläget.

Ägaren till fastigheten eller bostadsrättshuset eller, i fråga om ett hus som avses i 50 b § 2 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder, statskontoret kan kräva att en anteckning överförs.

4 §
Ägarens skyldighet att visa att en anteckning har införts eller avförts

Styrelsen i eller disponenten för ett samfund eller en stiftelse som äger ett bostadsrättshus är skyldig att med intyg från behörig myndighet visa att de anteckningar som avses i 51 § i lagen om bostadsrättsbostäder har gjorts eller att de har avförts, om huset har befriats från begränsningarna i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse enligt nämnda lag.

Styrelsen och disponenten skall på begäran ge en kopia av en av den behöriga myndigheten styrkt handling eller ett av myndigheten utfärdat intyg som visar att i 1 mom. avsedda anteckningar har gjorts eller att de har avförts, om huset har befriats från begränsningarna. På begäran skall även uppgift ges om hurudan klausulen i aktiebrevet skall vara.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 31 augusti 1990 om anteckning av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder (758/1990) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 januari 2006

Minister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.